(12.10 hodin)
(pokračuje Matulka)

Vycházel jsem a vycházím z toho, že když dva dělají totéž, není to totéž a platí to, i pokud jde o řízení motorových vozidel. Jestliže jako řidič mopeda spáchám nějaký přestupek třeba v oblasti jízdy v jízdních pruzích, je to poněkud jiné, než když spáchám stejný přestupek jako řidič osobního automobilu, a úplně jiné, když přestupek spáchám jako řidič nákladního vozidla. Kdo z vás jezdíte, a myslím, že to není jenom záležitost poslanců, myslím, že se to týká vůbec oblasti situace na našich silnicích, a i ti z vás, kteří neřídíte motorová vozidla, ale posloucháte rádio, zejména dopravní zpravodajství, tak mně asi dáte za pravdu, že drtivá většina dopravních nehod, drtivá většina závad ve sjízdnosti dálnic a silnic na území České republiky je způsobena dopravními nehodami a dopravními přestupky spáchanými řidiči nákladních vozidel. Možná by to stálo za interpelaci na pana ministra vnitra, ale domnívám se, že to asi nestojí za to, jaká je četnost závad ve sjízdnosti silnic a dálnic díky dopravním přestupkům spáchaným řidiči nákladních vozidel a díky dopravním přestupkům spáchaným řidiči jiných dopravních vozidel. Vyplývá to už z povahy věci samozřejmě. Jestliže se někde vybourá tirák, tak je schopen zablokovat dálnici. Když se někde vybourá motocykl nebo osobní automobil, zpravidla to vede toliko k omezení, a možná ani to ne.

Proto mám několik pozměňovacích návrhů, které vycházejí z myšlenky, kterou jsem uvedl, že když dva dělají totéž, nemusí to vždy být totéž, protože jednání jednoho, jinak skutkově stejné, může mít společensky závažnější následky a škodlivější důsledky než skutkově stejné jednání druhého.

Proto jsem přesvědčen, že zejména na řidiče nákladních vozidel a kamionů bychom měli být přísnější a měli bychom stanovit přísnější sankce - jsou také nakonec vesměs profesionální řidiči - za páchání přestupků a nedodržování pravidel silničního provozu předepsané zákonem než na řidiče ostatní. Proto navrhuji - už nebudu dále příliš zdůvodňovat a přečtu své dva pozměňovací návrhy.

Můj první pozměňovací návrh vlastně zavádí zcela nový paragraf do přestupkového zákona, a to ten, že za § 22 se doplňuje nový § 22A, který včetně nadpisu zní:

§ 22A - nadpis: Zvláštní přestupky proti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu v nákladní přepravě.

Odst. 1. Přestupku se dopustí ten, kdo jako řidič nákladního automobilu, jehož celková hmotnost převyšuje 3500 kg,

a) užívá k jízdě vozidlo, které nesplňuje technické podmínky stanovené zvláštním předpisem,

b) mimo obec na pozemní komunikaci o dvou nebo více jízdních pruzích vyznačených na vozovce v jednom směru jízdy použije k jízdě jiného než pravého jízdního pruhu, aniž by to bylo nutné k objíždění, předjíždění, otáčení nebo odbočování,

c) v obci na pozemní komunikaci o dvou nebo více jízdních pruzích vyznačených na vozovce v jednom směru jízdy použije k jízdě levého krajního pruhu, aniž by to bylo nutné k objíždění, předjíždění, otáčení nebo odbočování,

d) na pozemní komunikaci o třech nebo více jízdních pruzích vyznačených na vozovce v jednom směru jízdy použije k jízdě jiného jízdního pruhu než některého ze dvou jízdních pruhů nejbližších k pravému okraji vozovky, aniž by to bylo nutné k objíždění, otáčení anebo odbočování,

e) při přejíždění z jednoho jízdního pruhu do druhého ohrozí nebo omezí řidiče jedoucího v jízdním pruhu, do kterého přejíždí,

f) při předjíždění ohrozí nebo omezí řidiče jedoucího za ním nebo po předjetí ohrozí nebo omezí řidiče vozidla, které předjel,

g) jako řidič předjížděného vozidla zvyšuje rychlost jízdy nebo jinak brání předjíždění,

h) omezí plynulost provozu na pozemní komunikaci, zejména bezdůvodně pomalou jízdou nebo pomalým předjížděním.

Zde mi dovolte, ještě než budu pokračovat ve čtení svého pozměňovacího návrhu, jenom malou poznámku. To, co jsem doposud přečetl, jsou už dnes podle zákona o pravidlech silničního provozu jednání zakázaná. Nevymyslel jsem nic nového. Navrhuji to ale dát jako samostatný přestupek do přestupkového zákona, neboť přestupkový zákon na tato jednání jiným zákonem zakázaná pamatuje jako na nespecifikované přestupky a stanoví jim běžnou nejnižší taxu postihu za přestupek. Proto tato zákonem zakázaná jednání navrhuji specificky uvést do přestupkového zákona jako samostatný přestupek - a pokračuji dále ve čtení svého pozměňovacího návrhu - protože pro něj chci navrhnout přísnější sankci. A proto pokračuji.

Odstavec 2. Za přestupek podle odst. 1 písm. a) až d) lze uložit pokutu do 5 000, za přestupek podle odst. 1 písm. e) až g) pokutu do 10 000.

Odstavec 3. Pokutu do 15 000 nebo zákaz činnosti do 6 měsíců lze uložit řidiči, který v důsledku svého jednání podle odst. 1 způsobil dopravní nehodu nebo překážky v provozu na pozemní komunikaci.

Můj druhý pozměňovací návrh je, aby v § 86 písm. a) se za slova "§ 22" doplnila slova "zvláštní přestupky proti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu v nákladní přepravě podle § 22 a) odst. 1".

To je vše. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane poslanče. O slovo požádal zpravodaj. Prosím.

 

Poslanec Pavel Němec: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, dovolte, abych i já přednesl v podrobné rozpravě jeden drobný pozměňovací návrh. Po konzultaci s paní kolegyní Vlastou Parkanovou, která je zpravodajkou k zákonu o řízení ve věcech soudců, který má vztah k přestupkovému zákonu, navrhuji, aby účinnost tohoto zákona byla od 1. dubna 2002.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji. Kdo se další hlásí do podrobné rozpravy? Žádnou přihlášku nevidím, podrobnou rozpravu končím. Tím končím druhé čtení tohoto návrhu.

Dalším bodem je bod číslo

 

25.
Senátní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích,
ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 90/1995 Sb.,
o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů,
a zákon č. 107/1999 Sb., o jednacím řádu Senátu
/sněmovní tisk 896/ - druhé čtení

 

Vítám mezi námi pana senátora Františka Kroupu a prosím, aby společně se zpravodajem Daliborem Matulkou zaujali místa u stolku zpravodajů.

Tento senátní návrh jsme začali projednávat na minulé schůzi dne 19. září. Po ukončení obecné rozpravy jsme další jednání odročili na tuto schůzi a já zahajuji v tuto chvíli podrobnou rozpravu k tomuto návrhu zákona. Avizuji, že k němu nemám žádnou písemnou přihlášku. Hlásí se z pléna pan kolega Marek Benda.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP