(11.50 hodin)
(pokračuje Špidla)

V zásadě mohu říci následující. Návrh na zálohové platby vznikl v situaci, kdy hrozilo vážné nebezpečí nebo existovalo nebezpečí, že reálné platby podle mezinárodních dohod se opozdí do té míry, že řada poživatelů těchto náhrad se již nedožije. Koncepce odškodnění sice počítá s tím, že může dojít k přenosu náhrady na dědice, ale přesto jsme považovali za správné a myslím, že je to správný a obhájitelný přístup, že skutečné odškodnění je naplněno, dostane-li se tomu, kdo utrpěl přímou škodu. On pak může se svými prostředky disponovat. Vzhledem k tomu, že toto riziko hrozilo, byl předložen návrh zákona.

V průběhu léta došlo k velmi podstatnému a dá se říci zásadnímu přelomu. Všechny mezinárodní smlouvy dospěly do svého závěru a začalo docházet k vyplácení odškodnění. Musím říci, že z diplomatických kruhů - i když nevím, zda tuto informaci nepřeceňuji - mám informace, že právě to, že sněmovna se začala vážně zabývat zálohovou platbou, přispělo k urychlení některých závěrečných jednání, i když to nebyla záležitost rozhodující. V tomto smyslu předložení tohoto zákona určitý pozitivní úkol již splnilo.

Dovolte mi tedy, abych podal sněmovně v rozsahu tří odstavců informaci, jak vypadá v současné době reálný průběh odškodnění podle mezinárodních dohod, které se týkají odškodnění nuceně nasazených. Celkový počet podaných žádostí dosáhl 100 tisíc. Vyplaceno bylo více než 50 tisíc žadatelů, 10 tisíc žadatelů se zahájení plateb nedožilo a platby budou rozděleny jejich dědicům. U 15 tisíc žadatelů se dohledávají doklady v rakouských a německých archivech.

Odškodnění z Rakouska se vyplácí průběžně podle podaných žádostí. Z celkového počtu 10 tisíc podaných žádostí bylo vyplaceno 8 880. U zbývajících se dohledává v archivech a vyřizují dědická rozhodnutí. Registrační období končí až v listopadu 2002, avšak další případné žádosti se budou zpracovávat průběžně. To je tedy situace Rakouska.

Odškodnění ze SRN je administrativně odlišné. Probíhá ve dvou splátkách a dosud byla vyplacena více než polovina žadatelů. Pro 15 tisíc žadatelů je zajištěno dohledávání v archivech v SRN, dalších více než 10 tisíc se zahájení plateb nedožilo. Zbývající část tvoří žádosti, které budou moci být vyplaceny až po ukončení registračního období. Mezi ně bude rozdělena částka, která zůstane jako rozdíl s vládou České republiky dojednaných 423 mil. marek a žadatelů, kteří musejí být vypláceni dle kategorií německého zákona. Jde zejména o nuceně nasazené na území tzv. protektorátu, kde žádosti mohou být podávány do 31. prosince 2001. Bezprostředně poté ukončí kancelář zpracování všech žádostí a definitivně určí výše plateb ve fakultativních kategoriích. V prvních měsících roku 2002 se počítá s výplatou všech zbývajících žadatelů.

Čili počínaje rokem 2002 bude vyplacen každý žadatel, který splňuje podmínky zákona SRN, resp. Rakouska. Zákonná úprava o zálohách poskytovaných vládou ČR není pro žadatele s ohledem na výše uvedené údaje relevantní, a proto sděluji sněmovně, že vláda se rozhodla vzít zpět tuto předlohu a tím se projednávání této předlohy ve sněmovně stává bezpředmětným.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane ministře. To je rozhodnutí, které, vzhledem k tomu, že bylo učiněno v tomto čase, v jakém bylo učiněno, nepodléhá souhlasu sněmovny, je to zpětvzetí, stažení návrhu z programu schůze. Tím tedy končíme projednávání bodu číslo... (Námitky ze sálu.) Ne, zpětvzetí. Z tohoto důvodu se nejedná o změnu programu, tudíž o tom nemusíme hlasovat. Zpětvzetí tohoto návrhu zákona.

Procedurální návrh pana kolegy Škromacha.

 

Poslanec Zdeněk Škromach: Vážený pane předsedající, vážené dámy a pánové, dovolím si navrhnout přeřazení dvou bodů - 49 a 50 - našeho programu, což jsou tisky 10721092, pevně na příští úterý 23. 10. jako body číslo 2 a 3.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Promiňte, pane kolego, které body schváleného pořadu?

 

Poslanec Zdeněk Škromach: 49 a 50, které předkládá ministr zdravotnictví pan prof. Fišer, vzhledem k tomu, že nebude do té doby přítomen, aby mohly být řádně projednány tyto dva body.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Tak ještě jednou ten termín? Body 49 a 50 na...?

 

Poslanec Zdeněk Škromach: Na úterý 23. 10. jako body 2 a 3 za už pevně zařazený první bod.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji vám. Na úterý 23. 10. jsme zařadili jako první bod č. 13, tudíž o tomto návrhu můžeme rozhodnout. Jedná se o procedurální návrh. Odhlašuji vás a prosím, abyste se zaregistrovali svými identifikačními kartami, aniž bych přivolával kohokoli z kuloárů.

 

Zahajuji hlasování s pořadovým číslem 54. Kdo souhlasí s tímto procedurálním návrhem, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Z přítomných 84 pro návrh 75. Tento procedurální návrh byl schválen.

 

Pan kolega Kučera.

 

Poslanec Miloslav Kučera st.: Vážený pane místopředsedo, kolegyně a kolegové, přicházím s procedurálním návrhem, který se týká vládního návrhu zákona o podpoře výzkumu a vývoje a o změně některých souvisejících zákonů, sněmovní tisk č. 963. Na minulé schůzi byl tento zákon přerušen v prvém čtení před ukončením rozpravy, nicméně překážky pokračování projednávání tohoto zákona pominuly, což je doloženo dopisem místopředsedy vlády pana Rychetského. Dovoluji si tedy požádal Poslaneckou sněmovnu, zda by bylo možné zařadit tento bod do programu také na 23. 10. jako další po již schválených bodech, v tomto případě by to byl bod č. 4 23. 10.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: A to bod číslo které? Jako čtvrtý bod 23. 10. zařadit nový bod, který zní?

 

Poslanec Miloslav Kučera st.: Vládní návrh zákona o podpoře výzkumu a vývoje a o změně některých souvisejících zákonů, sněmovní tisk č. 963, který už na minulé schůzi byl v prvém čtení a byl přerušen.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Dobře, toto je další procedurální návrh, o kterém rozhodneme hlasováním, které jsem zahájil, má pořadové číslo 55. Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti?

Z přítomných 102 pro návrh 58, proti 22. Návrh byl přijat. Zařadili jsme tedy nový bod do programu této schůze.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP