(11.40 hodin)
(pokračuje Recman)

Předpokládali jsme - a je to v podstatě období od roku 1996 nebo 1997 - že vláda vyřeší tuto situaci komplexním způsobem, abychom se nemuseli dostávat každoročně do těchto traumatizujících situací, kdy v posledních třech nebo čtyřech měsících řešíme problematiku ročních příjmů ústavních činitelů. Víme, že ty problémy se řešily i u Ústavního soudu, kam se obrátili soudci a státní zastupitelé. Bohužel reakce vlády nebyla taková, abychom dnes místo dalšího zákona, kterým se odejme plat ústavním činitelům, projednávali komplexní změnu.

Náš poslanecký klub KSČM měl rovněž jiný přístup k tomu, co vzít za základ konstrukce platů ústavních činitelů. Všichni víme, že v současném období je základ vzat od platu státního úředníka. Poslanecký klub KSČM navrhoval vzít za základ průměrný plat ve společnosti a tento průběžně nějakým způsobem valorizovat. Já si myslím, že to je jedna z možných cest, kterou bychom se mohli ubírat, a mohu slíbit podporu takovému řešení platu ústavních činitelů, které bude akceptovat za základ výpočtu nikoli plat úředníka, ale průměrný plat ve společnosti.

Já bych se chtěl v závěru svého vystoupení zeptat ministra práce a sociálních věcí, jestli se na ministerstvu v současném období připravuje komplexní novela zákona č. 236/1995 Sb., o platech ústavních činitelů, a jestli se předpokládá její předložení, popř. projednání v Poslanecké sněmovně ještě do konce tohoto roku. Vycházím z toho, že v příštím roce sněmovna končí v prvním květnovém týdnu. Vycházím z toho, že legislativní proces trvá šest měsíců, takže co se nepředloží do Poslanecké sněmovny v průběhu měsíce října nebo listopadu, nemá šanci projít celým legislativním procesem, to znamená od projednání v Poslanecké sněmovně, výborech, v Senátu, až po podpis prezidenta republiky.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane poslanče. Sděluji, že pan kolega Václav Pícl má náhradní kartu č. 13.

Kdo další se hlásí do obecné rozpravy? Nikdo. Obecnou rozpravu končím.

Zahajuji podrobnou rozpravu, do které se přihlásil pan poslanec Václavek.

 

Poslanec Jiří Václavek: Pane předsedající, dámy a pánové, dovolte, abych vás seznámil se dvěma skupinami pozměňovacích návrhů. Jedna se týká toho, že s účinností od 1. 1. 2001 byl zákonem č. 442/2000 Sb. doplněn do zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, paragraf 49 podle kterého byly platy, další platy a další náležitosti členů bankovní rady ČNB upraveny odkazem na zvláštní právní předpis, zákon č. 236/1995 Sb., s tím, že pro guvernéra platí shodná úprava jako pro předsedu vlády, pro viceguvernéra jako pro místopředsedu vlády a pro ostatní členy bankovní rady jako pro ministra. Z tohoto důvodu je nutné doplnit do rozsahu působnosti a do názvu předloženého návrhu zákona i viceguvernéra ČNB a ostatní členy bankovní rady ČNB, s výjimkou guvernéra ČNB, kterému není - shodně jako předsedovi vlády - další plat poskytován samostatně zvláštní formou.

Konkrétní pozměňovací návrhy jsou v této oblasti tři:

Za prvé: V nadpisu se za slovem "papíry" nahrazuje spojka "a" čárkou a na konci se doplňují slova "a členů bankovní rady České národní banky".

Za druhé: V § 1 se za slovem "papíry" nahrazuje spojka "a" čárkou a za slovo "práv" se vkládají včetně poznámky pod čarou č. 6 slova "viceguvernérovi České národní banky a ostatním členům bankovní rady České národní banky, s výjimkou guvernéra České národní banky".

Poznámka 6 pod čarou: "6) § 6 zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění zákona č. 60/1993 Sb., zákona č. 15/1998 Sb. a zákona č. 442/2000 Sb." Dosavadní poznámka pod čarou č. 6 se označuje jako poznámka pod čarou č. 7, a to včetně odkazu na poznámku pod čarou.

Třetí pozměňovací návrh v této oblasti zní: V poznámce pod čarou č. 7 se za slova "§ 21 odst. 2" vkládají slova "§ 24a odst. 2, § 24b odst. 2, § 24c odst. 2," a na konci se doplňují slova "§ 49a odst. 2 a 3 zákona č. 6/1993 Sb.".

Druhá oblast se týká toho, že jsme s účinností od 4. července 2001 zákonem č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, rozšířili rozsah působnosti zákona č. 236/1995, o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců, i na Radu České televize a Českého rozhlasu, proto je nutné tyto změny promítnout i do příslušných poznámek pod čarou předloženého návrhu zákona. V této oblasti jsou dva pozměňovací návrhy.

Za prvé: V poznámce pod čarou č. 1 se slova "§ 1 písmeno a) až f)" nahrazují slovy "§ 1 písmeno a) až g)", na konci se tečka nahrazuje čárkou a doplňují se slova "ve znění zákona č. 231/2001 Sb.".

Další pozměňovací návrh, a to je poslední: v poznámce pod čarou č. 2 se slova "§ 1 písmeno g)" nahrazují slova "§ 1 písmeno h)".

Díky za pozornost.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane poslanče. Kdo další se hlásí do podrobné rozpravy? Žádnou přihlášku nevidím, podrobnou rozpravu končím. Ještě nekončím druhé čtení tohoto návrhu, závěrečná slova jsou možná, proto je udělím panu místopředsedovi vlády Špidlovi.

 

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Vladimír Špidla: Vážený pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, nebudu se teď zabývat žádnou obecnou úvahou, pouze pan poslanec Recman položil nepřímo otázku a já na ni odpovím.

Příslušná předloha je ve vysokém stupni rozpracovanosti. Předpokládám, že bude projednána tak, aby mohla být předložena další schůzi sněmovny. Základní koncepce není založena na průměrném příjmu v národním hospodářství. Mohl bych zdůvodnit proč. Kdybychom to tak učinili, platy ústavních činitelů by narůstaly neobyčejně rychlým způsobem. Daleko rychleji než v současné době. Ale je opřena o průměrný plat v rozpočtové sféře. Neodvíjí se to jenom od těch nejšpičkovějších úředníků. To je pouze pro informaci, protože si myslím, že i debata o tom pevném bodu, který vezmeme jako základ konstrukce, se nepochybně bude odehrávat nad předlohou.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane ministře. Tím končím druhé čtení tohoto návrhu zákona.

 

Dalším bodem je bod číslo

 

20.
Vládní návrh zákona o poskytování záloh některým osobám
nasazeným na nucené práce nebo postiženým jiným nacistickým bezprávím
/sněmovní tisk 977/ - druhé čtení

 

Z pověření vlády i tento návrh přednese místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí Vladimír Špidla. Prosím.

 

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Vladimír Špidla: Vážený pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, předložím na závěr svého vystoupení návrh na vyřazení tohoto bodu z projednávání sněmovny. Neučinil jsem tak na začátku jednání sněmovny z toho důvodu, že v tom ohromném proudu vyřazování a zařazování jednotlivých bodů se mi zdálo, že bod tohoto významu si zaslouží samostatnou úvahu.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP