(11.20 hodin)
(pokračuje Langer)

Dalším bodem je bod

 

18.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 238/1992 Sb., o některých opatřeních
souvisejících s ochranou veřejného zájmu a o neslučitelnosti některých funkcí
(zákon o střetu zájmů), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
/sněmovní tisk 864/ - druhé čtení

 

Tento návrh zákona jsme projednávali ve druhém čtení na 37. schůzi a dne 26. června t. r. jsme tento návrh vrátili ústavně právnímu výboru k novému projednání. Výbor návrh zákona znovu projednal, jeho usnesení jsme obdrželi jako sněmovní tisk 864/3.

Chci se zeptat, zda na úvod tohoto čtení chce vystoupit místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí pan Vladimír Špidla. Ano, zní odpověď, a proto mu uděluji slovo.

 

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Vladimír Špidla: Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení poslanci, myslím si, že základní myšlenky zákona jsem obhajoval, myslím si také, že drobný incident s Konsolidační agenturou naznačil, že základní idea tohoto zákona je správná a že je odpovídající se jím vážně ve sněmovně zabývat a schválit jej.

Myslím, dámy a pánové, že to, co je pro sněmovnu ze všeho nejdůležitější, je udržovat si vysokou autoritu, která vyplývá z toho, že nejsou pochyby ani věcné, ani forma, kterou se jednání sněmovny a činnost poslanců odehrávají, nezadává důvod k pochybám o tom, že svůj mandát vykonávají s plným nasazením a že rozhodují vždy s těmi argumenty, které jsou na stole. Moderní současná společnost ve své hluboké přeměně vytváří mnoho lomů a hranic, které vyvolávají nebezpečí střetu zájmů nebo podezření o střetu zájmů, a myslím si, že je pro sněmovnu mimořádně významné i z důvodů předběžné opatrnosti tuto možnost eliminovat. Zákon, tak jak je předložen, podle mého názoru tyto úkoly splňuje, a i debata v příslušných výborech sněmovny potvrdila, že je zralý pro druhé čtení.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane ministře. Ještě se chci zeptat - mám zde připraven případný prostor pro pana ministra financí, ten zde není, takže v tuto chvíli prosím, aby se slova ujal zpravodaj ústavně právního výboru pan kolega Jičínský.

 

Poslanec Zdeněk Jičínský: Vážený pane předsedající, ústavně právní výbor ve smyslu usnesení Poslanecké sněmovny se tímto tiskem zabýval na své 87. schůzi dne 3. října 2001 a po odůvodnění náměstka ministra práce a sociálních věcí Petra Šimerky, náměstka ministra financí Tomáše Potměšila a vyjádření zpravodaje a po rozpravě přijal toto usnesení: podle jeho bodu 1 doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu, aby návrh schválila, a podle bodu 2 doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu, aby přijala k tomuto návrhu zákona změny a doplňky, které ústavně právní výbor na své schůzi schválil.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane kolego. K předloženému návrhu zákona otevírám obecnou rozpravu. Žádnou přihlášku v tuto chvíli nemám ani žádnou nevidím, proto obecnou rozpravu končím.

Zahajuji podrobnou rozpravu, do které mám přihlášku pana poslance Kořistky, který vystoupí jako první, připraví se kolega Exner.

 

Poslanec Zdeněk Kořistka: Vážený pane místopředsedo, vážené kolegyně a kolegové, já jsem v prvním čtení hovořil o tomto zákonu, hovořil jsem o pohledu na věc. Souhlasím s panem místopředsedou vlády panem Špidlou, že je třeba tuto situaci řešit, i když mám jiný pohled na toto řešení. Mám takový názor, že poslanci a senátoři by neměli být členy těchto orgánů, nejenom že tuto práci budou vykonávat bez odměny. Přednesu pozměňovací návrh ve dvou variantách:

První varianta: doplňuje se nový odst. 5, který zní: Poslanec a senátor nesmí být členem řídícího, dozorčího nebo kontrolního orgánu právnické osoby, jejímž předmětem činnosti je podnikání a v níž má stát, Fond národního majetku České republiky nebo obě tyto osoby většinovou majetkovou účast nebo většinový podíl na hlasovacích právech.

Varianta dvě zní: Funkce poslance a senátora je neslučitelná s funkcí člena řídícího, dozorčího nebo kontrolního orgánu právnické osoby, jejímž předmětem činnosti je podnikání a v níž má stát, Fond národního majetku České republiky anebo obě tyto osoby většinovou majetkovou účast nebo většinový podíl na hlasovacích právech.

Varianty se od sebe neliší obsahem, je to jen pouze jiná formulace.

Chtěl bych tu říci trochu zdůvodnění. My tento princip, kdy vlastně hovoříme o střetu zájmů, máme již uplatněn v zákonu, který se týká shromáždění krajských zastupitelů. Vím, že se velice diskutuje a že jsou připraveny návrhy o tom, že neslučitelnost této činnosti by se měla přenést i na obecní zastupitelstva, kde to je také problém. Nevím, jak tato druhá část dopadne, to znamená, jestli najdeme konsensus zamezení střetu zájmů u obecních zastupitelů, ale každopádně si myslím, že pokud jsme jednou tento princip přijali na krajské úrovni, že by bylo dobré pokračovat v tomto trendu i na úrovni parlamentní.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Pan kolega Exner.

 

Poslanec Václav Exner: Pane místopředsedo, členové vlády, dámy a pánové, přednesu pozměňovací návrhy. Všechny se týkají usnesení ústavně právního výboru č. 197, jak je uvedeno v tisku 864/3. Jde tedy o pozměňovací návrhy k pozměňovacím návrhům.

Za prvé. V části I čl. 1 v bodu č. 1 usnesení ústavně právního výboru, v novém odst. 5 § 2 vypustit slova "většinovou" a "většinový". Nebude-li tento návrh přijat, nabízím ještě variantu, abychom v tomto novém odstavci slovo "většinovou" nahradili slovy "větší než třetinovou" a slovo "většinový" nahradili slovy "větší než třetinový".

V této věci jde o to, že se má omezení týkající se odměny za výkon funkce poslance a senátora v určitých osobách týkat jen těch právnických osob, kde jde o většinovou majetkovou účast nebo většinový podíl na hlasovacích právech. Domnívám se však, že k tomu omezení jenom na většinovou majetkovou účast nebo většinový podíl na hlasovacích právech není důvod, že ke střetu zájmů zcela stejně může docházet i u jiné účasti. Proto se domnívám, že bychom měli vztáhnout omezení - neposkytování odměny na všechny případy, kdy stát, Fond národního majetku České republiky nebo obě tyto právnické osoby mají nějakou účast v příslušných právnických osobách.

Za druhé. Navrhuji v tomtéž odstavci doplnit novou druhou větu, která zní: To se týká i výkonu uvedených funkcí v orgánech právnických osob a dalších institucí zřízených ze zákona. Domnívám se, že tím bychom postihli i další velmi kritizované případy střetu zájmů poslanců a senátorů.

Poslední můj pozměňovací návrh se týká dosavadní části IV, kde v bodě 1 usnesení ústavně právního výboru, který se týká § 66 odst. 8 a 9, navrhuji, abychom v odstavci 8 před všechna slova "rady", která se vyskytují celkem čtyřikrát v uvedeném odstavci, doplnili slova "dozorčí".

***
Přihlásit/registrovat se do ISP