(11.10 hodin)
(pokračuje Kořistka)

Paragraf 36 odst. 3. Pojistná částka v případech podle § 35 písmeno a) nesmí být nižší než 6 mld. korun, v případech podle § 35b nižší než 1,5 mld. korun.

Za páté. V § 37 navrhuji toto znění:

§ 37 - Stát poskytuje záruky za uspokojení přiznaných nároků na náhradu jaderné škody, pokud nejsou uhrazeny z povinného pojištění, do částky

a) 12 mld. korun pro vyčerpání plnění pojistitele v rozsahu 6 mld. korun v případech zařízení podle § 35a a

b) 3 mld. korun po vyčerpání plnění pojistitele v rozsahu 1,5 mld. korun v případech zařízení podle § 3b. Tyto změny se stejně tak týkají náhrady za jadernou škodu.

Já vám, kolegyně a kolegové, děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane poslanče. Slovo má pan kolega Teplík, připraví se pan poslanec Vojíř.

 

Poslanec Tomáš Teplík: Vážený pane místopředsedo, dámy a pánové, dovolte mi, abych před vás předstoupil se dvěma pozměňovacími návrhy. Před chvilkou jsem si říkal, ještě před projevem předřečníka, že vás budu obtěžovat délkou svých pozměňovacích návrhů, ale mohu vás ubezpečit a uklidnit, předřečník mě dalece a dalece překonal.

Mé pozměňující návrhy jsou pouze zpřesňující či technické povahy a teď mi tedy dovolte, abych je v tuto chvíli přednesl. Předně navrhuji za prvé nové znění paragrafu 46 odst. 1, které by znělo:

Pro potřeby radiační monitorovací sítě na území ČR

a) Ministerstvo financí zajišťuje provoz určených částí měřicích míst na hraničních přechodech a podílí se na zajištění mobilních skupin,

b) Ministerstvo obrany se podílí na zajištění sítě včasného zajišťování radiační situace, měřicích míst na uzávěrách a na hraničních přechodech, mobilních skupin a letecké skupiny a zajišťuje letecké prostředky průzkumu,

c) Ministerstvo vnitra se podílí na zajištění mobilních skupin,

d) Ministerstvo zemědělství se podílí na zajištění měřicích míst kontaminace vod a měřicích míst kontaminace potravin,

e) Ministerstvo životního prostředí zajišťuje metrologické služby a podílí se na zajištění sítě včasného zajišťování radiační situace, měřicích míst kontaminace ovzduší a měřicích míst kontaminace vody. Prováděcí právní předpis stanoví způsob přenosu dat.

Druhý můj pozměňovací návrh se týká souladu účinnosti ustanovení, kde navrhuji ve článku 7 vypustit body 1 a 3 paragrafu 18 odst. 6 a navrhuji toto nové znění:

1. Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. července 2002 s výjimkou ustanovení paragrafu 9 odst. 1 písm. p), § 18 odst. 1 písm. h), § 18 odst. 1 písm. p), § 23 odst. 6 a § 47 odst. 11 zákona č. 18/1997 Sb., ve znění tohoto zákona a s výjimkou ustanovení čl. 2 a čl. 3 tohoto zákona.

2. Ustanovení § 18 odst. 1 písm. h), § 47 odst. 11 zákona č. 18/1997 Sb., ve znění tohoto zákona a čl. 2 a 3 tohoto zákona, nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2002.

A 3. Ustanovení § 9 odst. 1 písm. p), § 18 odst. 1 písm. p) a § 23 odst. 6 zákona č. 18/1997 Sb., ve znění tohoto zákona, nabývají účinnosti dnem vstupu smlouvy o přistoupení ČR k EU v platnost.

Já vám děkuji za pozornost a zpravodajovi předávám v písemné podobě.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane kolego. Nyní uděluji slovo panu poslanci Vojířovi, připraví se pan kolega Fischer.

 

Poslanec Oldřich Vojíř: Vážený pane předsedající, dámy a pánové. Já budu velmi stručný. Jelikož se ukazuje, že co se týče data platnosti této novely by mohlo dojít k určité krizové situaci a nemuseli bychom to stihnout, tak proto podávám pozměňovací návrh, který se týká pouze data účinnosti, a ten by zněl: V části 6. čl. 7 Účinnost. V čl. 7 bodu 2 se slova "nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2002" nahrazují slovy "nabývají účinnosti prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po dni vyhlášení".

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji. Pan kolega Fischer.

 

Poslanec Stanislav Fischer: Vážený pane předsedající, kolegové a kolegyně, navrhuji pouze doplnit jednu větu, a sice do § 46 za odst. 1 vložit nový odstavec 2, který by zněl: "Ministerstvo vnitra poskytuje při zajišťování havarijní připravenosti a při jejím ověřování systém vyrozumění a varování." Dosavadní odstavec 2 se pak označí jako odst. 3.

Zdůvodnění. Tato povinnost poskytnout systémy vyrozumění a varování při havárii není explicitně stanovena zákonnou normou, a proto pro zlepšení služeb obyvatelstvu v případě havárie by bylo dobré ji také v zákoně zakotvit. Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Dobře, pane poslanče. O slovo požádal pan ministr průmyslu a obchodu Grégr.

 

Místopředseda vlády a ministr průmyslu a obchodu ČR Miroslav Grégr: Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, já bych chtěl jenom říci k té připomínce, co tu zazněla, proč pan ministr Fencl, tak on tu zaskakuje nebo zastupuje kompetentně příslušného místopředsedu vlády pana ministra práce a sociálních věcí Špidlu, a takže jsem považoval za nutné, abych k tomu něco dodal, protože si myslím, že věcně příslušný k tomu jsem, alespoň z hlediska odborných stanovisek.

Takže mi dovolte, abych ke druhému čtení návrhu novely atomového zákona vyjádřil názor, že tisk č. 951 tak, jak byl předložen vládou do Parlamentu a jak byl postoupen do prvního čtení, odpovídá zadání dle usnesení vlády č. 1350 z roku 1999. Podle něho má novela zajistit, a to je podstatné, úplnou slučitelnost ustanovení atomového zákona a prováděcích předpisů s předpisy ES a transformovat do zákona závazky z mezinárodní Smlouvy o všeobecném zákazu jaderných zkoušek, kterou Česká republika ratifikovala v roce 1997, ale která dosud nevstoupila v platnost.

Již při tvorbě atomového zákona v roce 1997 se přihlíželo k evropské praxi a dnešní harmonizace znamená integraci, a to bych chtěl podtrhnout, relativně menších změn, ke kterým za uplynulé období v EU došlo. Tyto změny byly do návrhu novely zakomponovány a považuji skutečně za velice naléhavé, aby poslanecké návrhy pouze případně zpřesňovaly vládní návrh zákona.

Jsem přesvědčen, že atomový zákon, který upravuje velice citlivou problematiku využívání jaderné energie a ionizujícího záření, v navrhované podobě nevytváří rozpory. Umožňuje další využívání jaderné energie a ionizujícího záření na území České republiky, a to na základě dostatečných bezpečnostních kritérií a jejich ověřování ze strany státního dozoru. Bez dosažení akceptovatelné úrovně jaderné bezpečnosti a radiační ochrany nesmějí být totiž jaderná zařízení nebo zdroje ionizujícího záření vůbec provozovány.

Cílem jaderné legislativy je především definovat úroveň bezpečnosti akceptovatelnou pro všechny, tj. pro personál jaderných zařízení, veřejnost i ochranu životního prostředí. Teprve při splnění jadernou legislativou jasně definovaných přísných bezpečnostních kritérií je provoz jaderných zařízení a zdrojů ionizujícího záření povolen. Novela vládní zadání splňuje a je jí zajištěno dosažení, a to je vlastně to nejpodstatnější, plné kompatibility právního řádu České republiky s právem ES v jaderné oblasti.

Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, právě z uvedených důvodů doporučuji nejenom propustit návrh zákona do třetího čtení, ale nedělat v něm nějaké další změny, které by mohly rozmělnit to, co má atomový zákon představovat. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane ministře. Ptám se, kdo se další hlásí do podrobné rozpravy. Vzhledem k tomu, že nevidím žádnou přihlášku, končím druhé čtení tohoto návrhu zákona.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP