(10.50 hodin)

Ministr zemědělství ČR Jan Fencl: Paní místopředsedkyně, ctěná sněmovno, cílem předloženého vládního návrhu novely atomového zákona je harmonizovat stávající atomový zákon s právem Evropského společenství a odstranit tak dílčí rozdíly ve slučitelnosti právních předpisů Evropského společenství a národní legislativy v oblasti mírového využívání jaderné energie, a to na základě výsledků vyplývajících ze screeningu příslušných předpisů ES s atomovým zákonem a jeho prováděcích předpisů. Navržená právní úprava je zaměřena na oblasti radiační ochrany, havarijní připravenosti, mezinárodního pohybu radioaktivních látek, kontaminace potravin a krmiv radionuklidy. Dále tato novela transponuje některé závazky mezinárodní Smlouvy o všeobecném zákazu jaderných zkoušek a Dodatkového protokolu k Dohodě mezi Českou republikou a Mezinárodní agenturou pro atomovou energii o uplatňování záruk na základě Smlouvy o nešíření jaderných zbraní.

Předkládaný návrh je v souladu s ústavním pořádkem. Návrh byl projednán v této sněmovně a schválen v rámci prvního čtení, a to dne 27. 6. 2001. Návrh tohoto právního předpisu byl přikázán k projednání do hospodářského výboru a do výboru pro evropskou integraci Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.

Výbor pro evropskou integraci po projednání řady pozměňovacích návrhů a při využití stanoviska zpracovatele, Státního úřadu pro jadernou bezpečnost, doporučil schválení návrhu Poslaneckou sněmovnou při současném schválení konkrétních změn a doplňků. Jedná se v prvé řadě o upřesnění nově navržených definic pojmů, tak aby lépe odpovídaly terminologii práva ES, a o upřesnění terminologie zákona ve vztahu k zákonu o ochraně veřejného zdraví. Tyto pozměňovací návrhy doporučuji sněmovně k přijetí.

Dalším pozměňovacím návrhem výboru pro evropskou integraci se řeší i lhůta pro osoby vykonávající činnosti podle atomového zákona k přizpůsobení se podmínkám novely atomového zákona.

Hospodářský výbor Poslanecké sněmovny po projednání několika návrhů na úpravy textu zákona navrhuje sněmovně ke schválení dva pozměňovací návrhy. V prvé řadě je to návrh k vypuštění § 13 odst. 4 atomového zákona, který vychází z názoru, že problematika posuzování vlivů na životní prostředí je dostatečně ošetřena zvláštními právními předpisy o posuzování vlivů na životní prostředí a netřeba ji velmi okrajovým způsobem řešit v atomovém zákoně.

Tento způsob řešení doporučuji schválit ve srovnání s pozměňovacím návrhem stejného ustanovení výboru pro evropskou integraci, který rozpracovává stávající ustanovení § 13 odst. 4. Taktéž upřednostňuji pozměňovací návrh hospodářského výboru oproti výboru pro evropskou integraci, pokud jde o řešení přechodných ustanovení, neboť návrh hospodářského výboru se zabývá i platností vydaných povolení.

Ctěná sněmovno, po zapracování výše uvedených pozměňovacích návrhů doporučuji Poslanecké sněmovně předložený návrh novely atomového zákona přijmout. Děkuji za vaši pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. Vládní návrh jsme ve druhém čtení přikázali k projednání hospodářskému výboru a výboru pro evropskou integraci. Jejich usnesení byla rozdána jako sněmovní tisky 951/1 a 951/2.

Prosím, aby se slova ujal zpravodaj hospodářského výboru poslanec Oldřich Vojíř.

 

Poslanec Oldřich Vojíř: Vážená paní předsedající, dámy a pánové, páni ministři, jak již bylo řečeno, jedná se de facto o technickou novelu atomového zákona. Já jsem již ve svém úvodním slově, když jsme přikazovali tento zákon, hovořil o tom, že se jedná skutečně o technické vylepšení a přizpůsobení našeho relativně nového atomového zákona normám Evropské unie. Myslím, že oba dva výbory, které projednávaly tuto materii, se velmi úzce přidržely tohoto faktu a pokusily se pouze o určité detailní vylepšení některých, a to velice málo, ustanovení tohoto zákona.

Hospodářský výbor se zabýval touto materií velmi pečlivě a také bylo již mým předřečníkem, panem ministrem, řečeno, přijal pouze dva pozměňovací návrhy, a předpokládám, že můj kolega, zpravodaj výboru pro evropskou integraci, řekne pár slov o tom, jak probíhalo jednání v tomto výboru. Neuzurpuji si tudíž toto právo. Jsem připraven přijmout další pozměňovací návrhy, které by případně byly zde načteny.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. Nyní prosím, aby nás o výboru pro evropskou integraci informoval jeho zpravodaj pan poslanec Laštůvka.

 

Poslanec Vladimír Laštůvka: Paní předsedající, dámy a pánové, dovolte, abych vás stručně seznámil s průběhem projednávání této vládní předlohy ve výboru pro evropskou integraci.

Jak bylo oběma předřečníky řečeno, jedná se o významnou, leč technickou normu. Smyslem novely, která je předkládána, je v podstatě dosáhnout maximální harmonizace s evropským právem, s evropskými předlohami, které se netýkají této materie.

Výbor pro evropskou integraci se při svém projednávání přísně držel tohoto zadání, byť zaznívaly pozměňovací návrhy, které směřovaly k základům filozofie tohoto zákona, které jsme přijali v roce 1997. Jsme toho názoru, že takovéto zadání před námi nestojí, dokonce ani zkušenost, kterou jsme udělali doposud s tímto zákonem, a že tedy nejsou důvody k věcnému zasahování do obsahu tohoto zákona.

Dovolte tedy, abych vás seznámil s usnesením výboru pro evropskou integraci, které konstatuje, že výbor po projednání doporučuje Poslanecké sněmovně, aby předlohu přijala v podobě vládního návrhu s pozměňovacími návrhy, které jsou obsaženy v tisku 951/1. Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. Otevírám obecnou rozpravu, do které nemám žádnou písemnou přihlášku. Slovo má pan poslanec Fischer.

 

Poslanec Stanislav Fischer: Vážená paní předsedající, vážení členové vlády, kolegyně a kolegové, podporuji to, co už zde řekli páni zpravodajové, pouze bych chtěl doplnit několik slov.

Jedná se o to, že při projednávání tohoto návrhu ve výborech byly předneseny i další pozměňovací návrhy, které nebyly akceptovány při jednání na výboru a mohou být předloženy i znovu zde. Některé z těchto návrhů vycházejí z oblasti ekologie a mohou při svém přijetí a uplatnění znamenat omezení nebo i znemožnění prací v oblasti jaderné energetiky. Bylo konstatováno, že naše legislativa byla dostatečná a dobrá v tomto oboru a to, co nyní přijímáme, je přizpůsobení legislativě Evropské unie, tedy jenom vylepšení, ne nějaká podstatná změna. Myslím si, že takové návrhy, které dublují již to, co je v jiných zákonech, ve stavebním zákonu, v horním zákonu apod., není třeba zde projednávat a byly by na škodu tomuto zákonu.

Když se podíváme nyní do novin, vidíme, že se na našich hranicích opět připravují protestní akce, zejména na rakouské straně, a to koncem týdne, které by sice neměly přerušit dopravu na hraničních přechodech, ale měly by vyvíjet nátlak na rakouskou vládu, aby znemožnila přijetí kapitoly "Energetika" pro Českou republiku, která bude v blízké době projednávána. Proto myslím, že stojí za to znovu připomenout, že u nás radiační ochrana je na dostatečné výši, je zabezpečena technicky i legislativně a nový zákon a jeho předloha tomu dále napomáhá a upřesňuje tyto práce.

V souladu s celosvětově uznávanými přístupy k zajištění radiační ochrany je základem v České republice systém limitování dávek. Systém limitování dávek, který byl explicitně formulován v publikaci Mezinárodní komise pro radiační ochranu č. 26, je založen na třech základních principech.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP