(10.40 hodin)
(pokračuje Buzková)

Dalším bodem je

 

16.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 247/1995 Sb., o volbách
do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů,
ve znění zákona č. 212/1996 Sb., nálezu Ústavního soudu uveřejněného
pod č. 243/1999 Sb., zákona č. 204/2000 Sb., a nálezu Ústavního soudu
uveřejněného pod č. 64/2001 Sb., a zákon č. 130/2000 Sb., o volbách
do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů
/sněmovní tisk 969/ - druhé čtení

 

Z pověření vlády předložený návrh zákona uvede ministr vnitra Stanislav Gross, kterého prosím, aby se ujal slova. Současně prosím o klid v jednacím sále.

 

Ministr vnitra ČR Stanislav Gross: Vážená paní předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci. Vládou předložený návrh novely zákona o volbách do Parlamentu České republiky reaguje především na rozhodnutí Ústavního soudu ze dne 24. ledna t. r. o návrhu prezidenta republiky a skupiny 33 senátorů Senátu Parlamentu České republiky.

Ústavní soud ve věci výše zmíněných návrhů rozhodl o zrušení ustanovení § 27 věty první, § 31 odst. 4, § 48 odst. 4, § 50 odst. 1, 2 a 3 a § 85 věty třetí a přílohy č. 1 a 2 volebního zákona dnem vyhlášení nálezu ve Sbírce zákonů. Zároveň Ústavní soud ve svém nálezu konstatoval, že provedené derogace vyžadují takové provedení úprav volebního zákona v duchu nálezu Ústavního soudu, které by předešlo obtížným interpretačním sporům v dané věci.

Konkrétně byla derogací ze zákona vypuštěna ustanovení o počtu volebních krajů, o způsobu přepočtu hlasů na poslanecké mandáty, tedy tzv. upravená d´Hondtova metoda, o stanovení nejnižšího počtu mandátů v jednom volebním kraji na čtyři, o povinné kauci při volbách do Poslanecké sněmovny a o příspěvku na úhradu volebních nákladů.

Při projednávání návrhu zákona v prvním čtení ve výboru ústavně právním a legislativním odboru byly vzneseny pozměňovací návrhy, které se týkají zejména úpravy volebního dne a výše uzavírací klauzule. K obsahu jednotlivých návrhů se vyjádřím následně v souvislosti s jejich projednáváním v rámci dnešního zasedání spolu s případnými dalšími návrhy, které zaznějí v rámci druhého čtení.

Dámy a pánové, doporučuji vám, abyste předložený návrh zákona projednali ve druhém čtení a po jeho propuštění do další fáze legislativního procesu v rámci třetího čtení schválili. Důvod, proč bych byl rád, kdyby legislativní proces u tohoto zákona byl dokončen co nejdříve, spočívá vcelku v nové informaci, kterou bych vám touto cestou sdělil.

Jelikož ministr vnitra ze zákona je zároveň předsedou Ústřední volební komise, tak při posledním jednání Ústřední volební komise jsme byli informováni zástupci Ministerstva zahraničních věcí o tom, že v případě, že nebude schváleno konečné znění tohoto zákona do konce tohoto kalendářního roku, tak je velmi pravděpodobné, že technicky nebude realizovatelné konat volby do Poslanecké sněmovny v zahraničí tak, jak o tom uvažujeme. Bylo by tedy dobré s touto informací pracovat, protože prodloužení tohoto legislativního procesu do příštího roku zároveň znamená rozhodnutí o tom, že volby v zahraničí se konat nebudou nebo minimálně jejich konání bude velmi vážně ohroženo.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. Vládní návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání ústavně právnímu výboru. Usnesení tohoto výboru bylo rozdáno jako sněmovní tisk 969/1. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj výboru poslanec Zdeněk Koudelka.

 

Poslanec Zdeněk Koudelka: Vážená paní předsedající, vážená sněmovno. Ústavně právní výbor doporučuje přijmout návrh zákona ve znění přijatých pozměňovacích návrhů. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. Otevírám obecnou rozpravu a ptám se, zda se do ní někdo hlásí. Není tomu tak. Končím obecnou rozpravu.

Otevírám rozpravu podrobnou a ptám se, zda se někdo hlásí do podrobné rozpravy. Není tomu tak, končím podrobnou…

Ještě jsem tuto větu nedořekla, takže slovo má pan poslanec Beneš. Pane poslanče, dívala jsem se na vás, vy jste ruku prostě zvedal málo.

 

Poslanec Miroslav Beneš: Paní předsedající, myslím si, že nebývá zvykem, že se zpravodaj hlásí. A sněmovna rozhodla o přikázání dvěma výborům, jeden byl výbor ústavně právní a druhý výbor pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Pane poslanče, já se omlouvám, ale nemám to bohužel ve svých podkladech. Pakliže bych to v podkladech měla, samozřejmě bych vám udělila slovo.

 

Poslanec Miroslav Beneš: Jistě paní předsedající uznáte, že to není moje chyba.

Dovolte tedy, abych vás seznámil s usnesením výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí, který usnesením č. 230 doporučil Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR sněmovní tisk 850 projednat a schválit. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. Hlásí se dále někdo do podrobné rozpravy? Není tomu tak, končím podrobnou rozpravu. Tím končím projednávání tohoto bodu.

Nyní má slovo pan poslanec Zdeněk Škromach s procedurálním návrhem.

 

Poslanec Zdeněk Škromach: Paní předsedající, dámy a pánové, chtěl bych požádat o zařazení schváleného bodu 31 programu, což je sněmovní tisk 892, po dohodě s dalšími kolegy z výboru, jako pevný bod na pátek tento týden jako první bod jednání. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Pan poslanec Škromach navrhl, aby bod 31, což je sněmovní tisk 892, byl zařazen na tento pátek jako první bod. Zde žádný první bod ještě zařazen nemáme. Znamená to, že o tomto návrhu můžeme rozhodnout nyní.

Všechny vás na žádost ze sněmovny odhlašuji a prosím o novou registraci.

 

Dám hlasovat o procedurálním návrhu pana poslance Škromacha v hlasování pořadové číslo 53, které zahajuji a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 53 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 140 vyslovilo 119 a 14 bylo proti.

 

Dalším bodem schváleného pořadu schůze, kterým se budeme zabývat, je bod

 

17.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 18/1997 Sb.,
o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon )
a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
zákon č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění pozdějších předpisů
a zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví
a o změně některých souvisejících zákonů
/sněmovní tisk 951/ - druhé čtení

 

Z pověření vlády předložený návrh zákona uvede ministr zemědělství Jan Fencl, kterého prosím, aby se ujal slova.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP