(10.30 hodin)

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu ministru Fišerovi. Vládní návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání výboru pro sociální politiku a zdravotnictví. Usnesení výboru bylo rozdáno jako sněmovní tisk 925/2. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj výboru pan poslanec Milan Cabrnoch.

 

Poslanec Milan Cabrnoch: Vážená paní předsedající, vážení členové vlády, kolegyně a kolegové, výbor pro sociální politiku a zdravotnictví projednal na své schůzi č. 51 dne 3. října 2001 vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., uvedený jako tisk 925, o kterém nyní jednáme. Po odůvodnění náměstků ministra zdravotnictví Antonína Maliny a Antonína Hlaváčka, zpravodajské zprávě poslance Milana Cabrnocha a po rozpravě výbor pro sociální politiku a zdravotnictví doporučuje Poslanecké sněmovně, aby vyslovila s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 48 atd., svůj souhlas a aby přijala k tomuto návrhu zákona tyto doplňky a změny, které jsou uvedeny v tisku 925.

Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. Otevírám obecnou rozpravu, do které se přihlásila paní poslankyně Taťána Jirousová.

 

Poslankyně Taťána Jirousová: Vážená paní místopředsedkyně, kolegyně a kolegové, navrhovala jsem vyřazení této novely na počátku této schůze z programu této schůze pro neústavnost čl. 2 odst. 2. Vláda v této novele využila nedostatku zákona a zařazuje do plně hrazených léků i potraviny pro zvláštní účely, což je jistě správné, ale současně ustanovuje ministerstvo, aby sestavovalo seznam léčivých přípravků a potravin pro zvláštní účely a rozhodovalo o jejich zařazení do výše zmíněného seznamu. Dává tím větší prostor pro korupci ze strany lékárenských firem, ale také vláda snadno upraví počet hrazených léčivých přípravků dle svých představ bez ohledu na parlament.

Tento článek, jak jsem se již zmiňovala, čl. 1 odst. 2, obsahuje tedy protiústavní ustanovení, protože podle Ústavního soudu České republiky lze měnit podmínky bezplatné zdravotní péče poskytnuté z veřejného zdravotního pojištění jen zákonem. Částečně tuto neústavnost řeší návrh paní poslankyně Fischerové. Přesto se domnívám, že argument vlády v důvodové zprávě, že lék může být až opožděně zařazen a tak se vlastně poškozuje pacient, je nepravdivý. Dle novely totiž o zařazení nového léku či potraviny pro zvláštní účely rozhodne Ministerstvo zdravotnictví do 90 dnů a zveřejňuje se seznam těchto léků jedenkrát za 12 měsíců. Poslanecká sněmovna se koná jedenkrát za 6 týdnů a může snadno rozhodnout o zařazení nového léku dříve, než navrhuje předloha.

Navrhuji zamítnutí této novely.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. Hlásí se dále někdo do obecné rozpravy? Pan poslanec Filip.

 

Poslanec Vojtěch Filip: Vážená paní předsedající, vážení členové vlády, paní a pánové, já jen na doplnění kolegyně Jirousové ocituji z nálezu Ústavního soudu č. 35/1995, který v roce 1996 rozhodl ve věci veřejného zdravotního pojištění, a Ústavní soud judikuje, že právo na bezplatnou péči a na zdravotní pomůcky mají občané na základě veřejného pojištění za podmínek blíže vymezených zákonem. Jestliže tyto podmínky mohou být upraveny pouze zákonem, je zcela nezbytné, aby i rozsah a způsob jejich poskytování byl vymezen stejným legislativním režimem. Jiná než zákonná úprava by byla porušením Listiny, a tedy i ústavnosti.

Dále Ústavní soud vyzývá zákonodárce poměrně nevybíravým způsobem, když uvádí, že definovat zákonné vymezení obsahu, rozsahu podmínek a způsob poskytování práva občana na bezplatnou zdravotní péči je možné jen zákonem. Této povinnosti se nemůže zákonodárce zbavit tím, že zplnomocní orgán moci výkonné k vydání právních norem nižší právní síly než zákon atd.

Já si myslím, že nemá smysl pokoušet Ústavní soud, nechci říci osud, ale abychom nebyli obviněni, že Poslanecká sněmovna nechce plnit své úkoly a přenáší je na moc výkonnou. Myslím, že to je docela velké memento Ústavního soudu vůči poslancům této sněmovny.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Faktická poznámka paní poslankyně Fischerová.

 

Poslankyně Eva Fischerová: Vážená paní předsedající, vážení členové vlády, dámy a pánové, vzhledem k tomu, že patřím k pamětníkům, tak musím vzpomenout rovněž výnos Ústavního soudu, ale chtěla bych říci, že pozměňovacím návrhem, který byl zpracován ve spolupráci s legislativou Ministerstva zdravotnictví, došlo k úpravě této skutečnosti v předloženém návrhu zákona. Předložená novela má stejnou úroveň ústavnosti jako celý zákon č. 48 z roku 1997 Sb. Úprava a nové zařazení potravin, které dříve byly považovány za léčivé přípravky, je vyřešena tím, že byla upravena v příloze č. 2 zákona, kde se hovoří o léčivých přípravcích. Dnes se tam hovoří i o potravinách. Čili byla novelizována součást zákona a úroveň ústavnosti této předlohy je naprosto shodná a v rovnováze s úrovní ústavnosti celého zákona č. 48 z roku 1997 Sb.

Děkuji vám.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. Hlásí se dále někdo do obecné rozpravy? Není tomu tak. Končím obecnou rozpravu.

 

V obecné rozpravě padl návrh na zamítnutí předloženého návrhu. O návrhu na zamítnutí rozhodneme v hlasování.

Zahajuji hlasování pořadové číslo 52 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 52 tento návrh nebyl přijat, když se pro něj z přítomných 190 poslanců vyslovilo 23, proti 129.

 

V tuto chvíli mohu otevřít rozpravu podrobnou a ptám se, kdo se hlásí do podrobné rozpravy. Do podrobné rozpravy se hlásí pan poslanec Cabrnoch.

 

Poslanec Milan Cabrnoch: Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi, abych navrhl pozměňovací návrh, který zní: V § 11 odst. 1 písm. d) se vypouštějí slova "ani v souvislosti s poskytnutím této péče".

Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Hlásí se dále někdo do podrobné rozpravy? Není tomu tak. Končím podrobnou rozpravu. Tím také končím druhé čtení tohoto návrhu.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP