(10.20 hodin)
(pokračuje Urban)

kraj Královéhradecký - procento 6,230239

kraj Pardubický - procento 5,311547

kraj Vysočina - procento 7,099474

kraj Jihomoravský - procento 10,005734

kraj Olomoucký - procento 6,606500

kraj Zlínský - procento 5,302314

kraj Moravskoslezský - procento 9,656801

Česká republika celkem 100,0 %.

Ještě jednou vám děkuji za trpělivost.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji vám, pane poslanče. Dále se hlásí do podrobné rozpravy pan poslanec Miloslav Vlček.

 

Poslanec Miloslav Vlček: Pane předsedající, dámy a pánové, dovolte mi, abych navrhl přerušení tohoto bodu před ukončením podrobné rozpravy, a to do úterý 30. 10. V úterý bychom mohli tento bod projednávat jako první bod. Děkuji.

 

Místopředseda PSP František Brožík: To je procedurální návrh pana poslance Vlčka. Ještě se hlásí pan poslanec Recman.

 

Poslanec Svatomír Recman: Vážené kolegyně a kolegové, jenom bych upřesnil a doplnil komplexní usnesení, kde v bodu 11, jak jsem o tom hovořil, vypadl text. Bod 11 by měl znít: V § 6 se doplňuje odstavec 4, který zní: (4) Podle odstavců 1 a 2 postupuje správce daně obdobně u převádění daňových příjmů neuvedených v § 1, které jsou určeny příjemcům podle zvláštních zákonů. Děkuji.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji, pane poslanče. Padl procedurální návrh pana poslance Vlčka - odročit projednávání tohoto bodu před ukončením podrobné rozpravy na dobu do 30. 10., kdy bychom to zařadili jako první bod projednávání tohoto dne. Vzhledem k tomu, že nejsou připomínky a není ani jiný bod zařazený na tento den, můžeme nechat o tomto návrhu hlasovat.

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 50 z přítomných 190 poslanců bylo pro 127, proti 17. Návrh byl přijat. Konstatuji, že jsme přerušili projednávání tohoto bodu před ukončením podrobné rozpravy a odročili jsme ho do 30. 10. Děkuji panu ministrovi i panu kolegovi Recmanovi.

Hlásí se předseda výboru kolega Beneš.

 

Poslanec Miroslav Beneš: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, hlásím se s procedurálním návrhem, neboť nevím, jestli dalším, ale vzápětí následujícím bodem programu jsou volby do obecních zastupitelstev. Protože náš výbor bude tuto materii, kterou jsme vrátili do druhého čtení, projednávat zítra večer, prosil bych, aby byl tento bod zařazen na úterý odpoledne.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Ano, to je procedurální návrh, který navrhl pan poslanec Beneš.

 

O tomto návrhu rozhodneme v hlasování pořadové číslo 51, které zahajuji. Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 51 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 188 vyslovilo 129 a nikdo nebyl proti.

 

Nyní se tedy budeme zabývat bodem

 

14.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb.,
o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů,
ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 592/1992 Sb.,
o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 925/ - druhé čtení

 

Z pověření vlády předložený návrh zákona uvede ministr zdravotnictví Bohumil Fišer, kterého prosím, aby se ujal slova.

 

Ministr zdravotnictví ČR Bohumil Fišer: Vážená paní předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dovolte mi stručně uvést předkládaný návrh.

Návrh dílčí novely zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, je omezen pouze na tři změny, které je nezbytné v českém právním řádu provést k zajištění slučitelnosti zákona s právem Evropských společenství.

První změna vyplývá ze směrnice Rady č. 89/105/EEC z 21. prosince 1988, o transparentnosti opatření upravujících tvorbu cen medicínských výrobků a jejich začlenění do rámce národních systémů zdravotního pojištění, konkrétně jejího článku 6, který doposud není implementován do českého právního řádu. Tato směrnice v uvedeném článku upravuje procesní postupy při přijímání návrhů na zařazování léčivých přípravků do systému úhrad ze zdravotního pojištění, časových lhůt na vyřizování těchto návrhů, možnosti odvolání a zveřejňování seznamů hrazených léčivých přípravků.

Druhou změnu lze charakterizovat jako změnu technickou. Její potřeba vyplynula ze směrnic již převzatých do české legislativy, kterými bylo zavedeno zatřiďování některých léčivých přípravků do kategorie potravin pro zvláštní lékařské účely, kterou doposud zákon č. 48/1997 Sb. nezohledňoval. Pojem "potravina pro zvláštní lékařské účely", který se navrhuje zavést do zákona č. 481/997 Sb., však není pojmem zcela novým, neboť tento pojem je již v právním řádu používán, a to v zákoně č. 79/1997 Sb., o léčivech, v platném znění, a ve vyhlášce Ministerstva zemědělství č. 23/2001 Sb., kterou se stanoví druhy potravin určené pro zvláštní výživu a způsob jejich použití.

Potraviny pro zvláštní lékařské účely byly podle stávající právní úpravy podřazeny pod léčivé přípravky a jako takové byly hrazeny z veřejného zdravotního pojištění. Jde výhradně o přípravky používané ve vitálních a zdravotních indikacích a předepisované lékařem u pacientů trpících závažným metabolickým onemocněním, u kterých podání těchto speciálních přípravků nelze nahradit jiným přípravkem ani zvláštně upravenou stravou apod. Navrhovaná změna neznamená tedy nic jiného než vyčlenění potravin pro zvláštní lékařské účely ze skupiny léčivých přípravků a vytvoření samostatné kategorie. Změna nenastává ani ve způsobu úhrady, neboť se na ni bude vztahovat stejný režim a pravidla stanovování úhrad, jako tomu bylo doposud, a navrhovaná změna nezakládá žádný nárok na navýšení výdajů ze zdravotního pojištění.

Třetí změna pak spočívá ve zpřesnění rozsahu údajů shromažďovaných o pojištěncích v již existujícím Centrálním registru pojištěnců veřejného zdravotního pojištění. Toto zpřesnění je zohledněním směrnice č. 95/46 ES o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováváním osobních údajů, jakož i zohledněním zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

Vážená paní předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dovolte mi závěrem vyjádřit plnou podporu všem pozměňovacím návrhům obsaženým v usnesení výboru pro sociální politiku a zdravotnictví k tomuto tisku. Věřím, že podpoříte tuto dílčí novelu, která je sice malá rozsahem, avšak nezbytná s ohledem na závazky České republiky týkající se zajištění slučitelnosti českého právního řádu s právem Evropských společenství. Děkuji za pozornost.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP