(10.10 hodin)
(pokračuje Kořistka)

Myslím, že tento návrh není razantní a měl by být prvním krokem k tomu, abychom zvýšili motivační prvek v tomto daňovém zákoně směrem k obcím. V dalších letech bychom tímto směrem měli pokračovat.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. Nyní se ke slovu přihlásil zpravodaj pan poslanec Recman, který má přednost, takže pan poslanec Urban se připraví.

 

Poslanec Svatomír Recman: Dovolte mi, abych požádal o jedno zpřesnění komplexního pozměňovacího návrhu pana poslance Beneše. V komplexním pozměňovacím návrhu je bod 11, ve kterém se říká, že v § 6 se doplňuje odst. 4, který zní - a v podstatě ten text, který je v návrhu vlády, zřejmě při přepisu nějakou chybou se neobjevil v tomto komplexním usnesení. Čili bych požádal pana zpravodaje Beneše, aby v podrobné rozpravě doplnil text. V případě, že by tak neučinil, jsem připraven to udělat já.

Požádal bych o určité zpřesnění usnesení rozpočtového výboru na základě návrhu legislativního odboru. Bylo to na straně 3 bodě 13, který se dotýká § 17, týká se to přechodného ustanovení. Změna by se týkala tohoto. V přechodném ustanovení části třetí článek V doplnit nadpis pod označením Článek V slovy "k části třetí" a v následujícím textu vypustit slova "nového znění § 9", takže text by zněl "podle tohoto zákona se ode dne jeho účinnosti... " atd. atd. by text pokračoval dál.

Rovněž bych chtěl upřesnit, aby usnesení rozpočtového výboru, nebo pozměňovací návrhy k návrhu zákona, formálně přesměrovat k usnesení výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí.

Nyní bych přednesl vlastní pozměňovací návrhy, které se týkají bodu 4 komplexního usnesení, dotýkají se § 3, což jsou daňové příjmy rozpočtů, odst. 1, a písmen b), c), d), e) a f) ve dvou variantách.

Varianta I: koeficient 2,72 % u zmíněných odstavců se nahrazuje koeficientem 3,06. V tomto případě je posílení rozpočtu krajů asi o 2 mld. na celkovou částku 11,3 mld. Kč.

Varianta II, kde koeficient 2,72 se mění na koeficient 3,52 %. Tento pozměňovací návrh znamená posílení rozpočtu krajů na částku asi 13 mld. Kč.

Osobně vítám tento návrh vlády, že kraje se budou v příštím roce podílet na sdílení daní. Myslím, že je to potřebné, a Poslanecká sněmovna ve třetím čtení rozhodne o tom, kolik bude nejen procentuální podíl, ale kolik bude celkový objem finančních prostředků. Myslím, že to je dobrý počin pro kraje pro rok 2002. Jsem přesvědčen o tom, že rok 2002 je sice rokem volebním, kdy Poslanecká sněmovna objektivně nebude mít tolik prostoru pro projednávání návrhu zákona, ale že si najde prostor a čas nová sněmovna a případnou úpravou tohoto zákona upraví příjmy krajů tak, aby odpovídaly jejich potřebám na jedné straně, a na druhé straně aby odpovídalo i možnostem státního rozpočtu tyto příjmy zabezpečit.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji vám pane poslanče. Hovořit bude pan poslanec Miloš Urban. Zatím jiné písemné přihlášky do podrobné rozpravy nejsou.

 

Poslanec Milan Urban: Vážený pane místopředsedo, vážená vládo, kolegyně a kolegové, jak jsem avizoval, předložím pozměňovací návrh k tisku 974 a prosím o trpělivost, neboť vás budu muset zahltit některými čísly.

Za prvé, bod 3 návrhu zákona se vypouští.

Za druhé, bod 4 návrhu zákona nově zní: 4. § 3 včetně nadpisu a poznámky pod čarou číslo 4a) zní: "§ 3. Daňové příjmy rozpočtů krajů.

1. Daňové příjmy rozpočtů jednotlivých krajů tvoří

a) podíl na 3,1 % z celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty,

b) podíl na 3,1 % z celostátního hrubého výnosu daně (záloh na daň) z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků, odváděné zaměstnavatelem jako plátcem daně, s výjimkou daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby,

c) podíl na 3,1 % z celostátního hrubého výnosu daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby

d) podíl na 3,1 % z celostátního hrubého výnosu daně (záloh na daň) z příjmů fyzických osob s výjimkou výnosů uvedených v písmenu b), c) a v § 4 odst. 1 písm. g).

e) podíl na 3,1 % z celostátního hrubého výnosu daně z příjmů právnických osob s výjimkou výnosů uvedených v písmenu f) a v § 4 odst. 1 písm. h) .

f) daň z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je příslušný kraj, s výjimkou daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby.

2. Každý kraj se na procentní části celostátního hrubého výnosu daně podle odst. 1 písm. a) až e) podílí procentem stanoveným v příloze č. 1 k tomuto zákonu.

3. Součástí daňového příjmu podle odst. 1 písm. f) není úhrada rozdílů mezi daní vyměřenou nebo dodatečně vyměřenou kraji správcem daně a daní krajem přiznanou nebo dodatečně přiznanou, ani příslušenství daně. Odkaz 4a): § 58 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů."

Za třetí, bod 5 návrhu zákona se vypouští.

Za čtvrté, bod 6 návrhu zákona se nahrazuje novým zněním: Odst. 6. V § 4 odst. 1 se na konci textu v písmenu f) doplňují slova "s výjimkou výnosů uvedených v písmenu h) a v § 3 odst. 1 písm. f)".

Za páté, bod 8 návrhu zákona se nahrazuje novým zněním. V § 4 odst. 2 se slova "v příloze zákona" nahrazují slovy "v příloze č. 2 k tomuto zákonu".

Za šesté, bod 12 k návrhu zákona se nahrazuje novým zněním. Dosavadní příloha se označuje jako příloha č. 2 a doplňuje se příloha č. 1, která zní: Příloha č. 1 k zákonu 243/2000 Sb. Procenta, kterými se jednotlivé kraje podílejí na procentní části celostátního hrubého výnosu daně podle § 3 odst. 1 písm. a) až e):

kraj Praha - procento 5,026663

kraj Středočeský - procento 11,836032

kraj Jihočeský - procento 8,386498

kraj Plzeňský - procento 7,256508

kraj Karlovarský - procento 3,729188

kraj Ústecký - procento 8,530216

kraj Liberecký - procento 5,022286

***
Přihlásit/registrovat se do ISP