(9.10 hodin)

(pokračuje Vidím)

V usnesení, které máte v tomto okamžiku před sebou, včera bylo rozdáno v 9.10 hodin na stoly všem poslancům, je uvedeno, že rozhodne-li Poslanecké sněmovna volit členy Rady České televize veřejně pomocí hlasovacího zařízení - což v žádném případě nepředjímá rozhodnutí Poslanecké sněmovny, je možné, že Poslanecká sněmovna se rozhodne volit tajně -, tedy pokud se Poslanecká sněmovna rozhodne volit členy Rady České televize veřejně pomocí hlasovacího zařízení, pak tato volba končí, získá-li nadpoloviční většinu hlasů právě takový počet kandidátů, jaký je počet obsazovaných míst v Radě České televize. Pro případ dnešní volby to znamená, že volba končí, získá-li nadpoloviční většinu hlasů 15 kandidátů, neboť dnes obsazujeme 15 míst v Radě České televize. Toto usnesení však nemá bezprostřední vztah pouze k dnešnímu dni, ale je obecným usnesením Poslanecké sněmovny, kterým by se Poslanecká sněmovna měla řídit vždy, když bude volit členy Rady České televize.

Tolik zdůvodnění mého usnesení.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji. Prosím pana poslance Vidíma, aby spolu se mnou sledoval od stolku zpravodajů všeobecnou rozpravu, kterou tímto otevírám.

Kdo se do ní hlásí? - Pan poslanec Exner, prosím, máte slovo.

 

Poslanec Václav Exner: Pane místopředsedo, členové vlády, dámy a pánové. Za prvé navrhuji, abychom přerušili tento bod, zahájili bod volba, a rozhodli, zda budeme volit tajně, nebo veřejně. V případě, že bychom se rozhodli pro tajnou volbu, bude další jednání o tomto bodu bezpředmětné. Kdyby sněmovna neschválila tento můj návrh a nerozhodla volit tajně, je potřeba projednat navržené usnesení.

Problémem navrženého usnesení je to, že nejsou zajištěna rovná práva kandidátů, protože na některé kandidáty nemusí již při tomto způsobu volby dojít. Domnívám se, že to je velmi vážná vada tohoto postupu. Byl by to jediný případ mě známý, kdy bychom takovýmto způsobem postupovali.

Proto navrhuji, aby usnesení, které je předloženo, bylo na konci doplněno následující větou: "Této volbě předchází orientační hlasování, které sestupně podle dosažených hlasů stanoví pořadí kandidátů pro vlastní hlasování. Při rovnosti orientačních hlasů určí pořadí los."

V tomto případě budou mít všichni kandidáti nezávisle na tom, jak jsou seřazeni v původním seznamu, stejnou šanci dostat se navrženým způsobem do hlasování.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji. Rozumím-li správně vašemu návrhu, pane kolego, jde o procedurální návrh, kterým navrhujete přerušit projednávání tohoto bodu a zahájit projednávání bodu následujícího.

Nechci komplikovat proceduru, ale mám pocit, že toto usnesení je navrženo jako usnesení podmínečné, to znamená, že ho můžeme schválit, a ono nabude reálné účinnosti při projednávání druhého bodu teprve tehdy, když se rozhodneme pro volbu veřejnou.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP