(15.00 hodin)

(pokračuje P. Němec)

To je první skupina pozměňovacích návrhů, která je alternativním pozměňovacím návrhem - opravuji se, je to jeden návrh - k návrhu pana kolegy Koudelky.

Druhá skupina pozměňovacích návrhů pouze zpřesňuje pozměňovací návrh ústavně právního výboru tak, aby účastníkem zástavní smlouvy mohly být i zahraniční osoby, protože se tam uvažuje s tím, že je nutné identifikovat účastníka rodným číslem. Jak známo, zahraniční fyzické osoby nedisponují rodným číslem. Proto by byl problematický výklad, jak naložit s tímto ustanovením v notářském řádu. Proto navrhuji druhý pozměňovací návrh, který zní:

Změna notářského řádu:

1. V bodu 1 v § 35 odst. 2 písm. c) se za slova "jde- li o fyzickou osobu" doplňují slova "která má trvalý pobyt v České republice, nebo uvedení jména, příjmení, rodného nebo jiného identifikačního čísla, data narození, bydliště v zahraničí a místa dočasného pobytu v České republice, jsou-li známa, jde-li o fyzickou osobu, která nemá trvalý pobyt v České republice."

2. V bodu 1 v § 35 B odst. 2 písm. c) se za slova "jde-li o právnickou osobu" před tečkou doplňují slova "se sídlem v České republice, nebo uvedení obchodní firmy nebo názvu, identifikačního čísla nebo registračního čísla či jiného obdobného identifikujícího čísla či označení identifikačního čísla její organizační složky nebo podniku v České republice, je-li sídlo v zahraničí, sídla její organizační složky nebo podniku v České republice, jsou-li známa, jde-li o právnickou osobu, která nemá sídlo v České republice."

Třetí pozměňovací návrh reaguje na výhrady, které mám shodné s panem kolegou Bendou, a sice na přístup do registru zástav. Rovněž si myslím, že nahlížení do registru zástav by mělo být určitým způsobem omezeno, a sice na osoby, které prokáží právní zájem. Na tuto připomínku reaguje pozměňovací návrh, který zní - týká se notářského řádu:

V § 35 B odst. 6 se za slovo "každý" vkládají slova "kdo osvědčí právní zájem".

Čtvrtý pozměňovací návrh se týká změny občanského soudního řádu, kde v bodu 2, v § 200 z) a) odst. 3 se za slova "výkon rozhodnutí prodejem zástavy" před tečkou vkládají slova "nebo nařídit exekuci a pověřit jejím provedením zástavním věřitelem označeného soudního exekutora, který provede exekuci prodejem zástavy. Přitom se postupuje obdobně podle zvláštního právního předpisu."

Za druhé v bodu 2 se za ustanovení § 200 z) a) doplňuje poznámka pod čarou, která zní: "zákona č. 120/2001, o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně některých dalších zákonů".

Za další jsou pozměňovací návrhy, které jsou legislativně technickým zpřesněním a neznamenají faktickou změnu:

1. V článku dva v bodu jedna v § 35 B odst. 1 se za slovo "seznam" vkládají slova "v elektronické podobě".

2. V článku dvě v bodu jedna v § 35 B odst. 2 uvozovací věta zní takto: "v rejstříku zástav se evidují tyto údaje:".

3. V článku dvě bodu jedna se v § 35 B odst. 2 písm. d) vkládají za slovo "vzniku" "a právní důvod".

4. V článku dva bodu jedna § 35 B odst. 5 zní: "Proti tomu, kdo jedná v důvěře v obsah zápisu nebo záznamu do rejstříku zástav, nemůže ten, jehož se zápis týká, namítat, že obsah zápisu nebo záznamu neodpovídá skutečnosti."

5. V článku dva bod jedna v § 35 B odst. 6 se vypouštějí slova "nebo potvrzení o tom, že je v něm určitá věc, hromadná věc nebo soubor věcí, není evidována jako zástava".

Dámy a pánové, děkuji za strpení a vyslechnutí pozměňovacích návrhů.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane poslanče. Posledním přihlášeným je kolega Marek Benda.

 

Poslanec Marek Benda: Vážený pane místopředsedo, vážené dámy a pánové, chtěl bych se také vrátit k té věci, kterou jsem zmiňoval v obecné rozpravě, a pokusit se vyřešit onu problematiku veřejného, respektive neveřejného seznamu, nebo tak, aby to aspoň bylo hlasovatelné. Proto navrhuji první možnost, která vychází z podobné logiky, kterou zde přednesl pan kolega Němec, v článku 2 rejstříku zástav odst. 1 doplnit: "rejstřík zástav je neveřejný seznam". Toto je jedna změna, o níž si myslím, že by měla být provedena.

Druhá změna je v odst. 6 vypustit první větu "Každý je oprávněn nahlížet do rejstříku zástav" a druhou větu doplnit: "kterýkoli notář vydá každému, kdo osvědčí oprávněný zájem, na jeho žádost opis nebo výpis z rejstříku zástav nebo potvrzení o tom, že v něm určitá věc, hromadná věc nebo soubor věcí není evidován jako zástava".

V odst. 7 vypustit slovo "nahlížení". V 7. odst. je "sněm notářské komory přijme předpis, kterým stanoví postup a způsob pro zápis, záznam a výmaz, opis a výpis z rejstříku". Navrhuji vypustit "nahlížení", protože bychom nahlížení za těchto podmínek nepředpokládali.

Dávám ještě jednu variantu, která by také mohla být variantou. Pokud bychom měli problém s oprávněným zájmem, dovolil bych si zkusit jinou variantu, která by řekla, že ke každé věci mohu nahlédnout do rejstříku zástav v tom případě, že mám souhlas vlastníka věci. V okamžiku, kdy budu chtít úvěr na motorovou pilu, příslušná banka mi řekne: Podepište mi písemný souhlas, že mohu nahlédnout do rejstříku zástav, že na pile nemáte žádnou váznoucí pohledávku. Podepíši to a banka si zajde nahlédnout. Myslím si, že je to druhá možnost, pokud bychom měli problém, který by vznikal, kdybychom měli problém s právním zájmem.

Pak by odst. 6, možná odst. 7 - dávám to jako možnou variantu - zněl: "S písemným souhlasem vlastníka movité věci kterýkoli notář vydá na žádost opis nebo výpis z rejstříku zástav nebo potvrzení o tom, že v něm určitá věc, hromadná věc nebo soubor věcí není evidován jako zástava."

Je to stejné znění odstavce 6, jen se tam "oprávněný zájem" nahrazuje "se souhlasem vlastníka věci".

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji. Pan kolega Matulka.

 

Poslanec Dalibor Matulka: Dámy a pánové, kolegové Němec a Benda předložili dva konkurenční návrhy, každý je trochu jiný. Chtěl bych upozornit na jednu terminologickou odlišnost. Jestli jsem dobře poslouchal, kolega Němec hovořil o právním zájmu, kolega Benda hovořil o oprávněném zájmu. Už jsem myšlenkově ve třetím čtení. Nebude se mi chtít hlasovat ani pro jeden z těchto návrhů, pokud pánové přesně neuvedou, o co jim jde, o jaký zájem jde, je-li to oprávněný zájem podle nějakých zvláštních předpisů, nebo oprávněný zájem podle selského rozumu, to znamená, že si jdu zjišťovat majetkové vztahy k autu, abych se rozhodl, zda budu nebo nebudu mít zájem ho koupit a podobně. Když oba pánové tento pozměňující návrh navrhují, jde o to, aby ho zdůvodnili, abychom se ve třetím čtení nedostali do problémů, zda jsou vůbec tyto návrhy hlasovatelné a zda to není nesmysl.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Pane kolego, zkuste si to zdůvodnit mezi druhý a třetím čtením.

Kdo se další hlásí do rozpravy? Nikdo? Podrobnou rozpravu končím. Končím druhé čtení tohoto návrhu zákona.

Vážené kolegyně a kolegové, na závěr dnešního jednání jsem si pro vás nachystal premiéru ministra financí při jednání v Poslanecké sněmovně. Předtím ještě pan kolega Sobotka.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP