(15.40 hodin)

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji vám, pane poslanče. Kdo se dál hlásí do obecné rozpravy? Pan poslanec Pavel Němec.

 

Poslanec Pavel Němec: Vážený pane předsedající, vážený pane ministře, dámy a pánové. Předložením této novely se ukazuje, že schválená novela obchodního zákoníku, takzvaná velká novela, kterou připravovala vláda, nepřinesla očekávaný efekt, respektive přinesla řadu problémů, na které se snaží reagovat předkladatelé v praxi. To je jistě pozitivní, nicméně problém vidím v tom, že předkladatelé se zaměřují pouze na úzká specifika obchodního zákoníku a nesnažili se v některých ohledech jaksi projít všechny nedostatky aplikační praxe obchodního zákoníku, které se objevily po jeho účinnosti. Já jsem přesvědčen, že v současném znění obchodního zákoníku je podstatně víc ustanovení, která jsou neaplikovatelná, respektive která jsou protichůdná, a dokonce taková ustanovení, která neodpovídají snad ani původnímu záměru předkladatele, tedy vlády, to znamená těm záměrům, které měla vláda v rámci novely obchodního zákoníku a slučitelnosti s právem Evropských společenství.

Z tohoto důvodu se domnívám, že tuto novelu, kterou předkládají pánové poslanci Sehoř a další, je třeba podrobit důkladné diskusi a zamyslet se i nad dalšími nedotčenými instituty obchodního zákoníku, a proto navrhuji, aby tento návrh zákona poslanců Sehoře a dalších byl přikázán nejen hospodářskému výboru, ale i výboru ústavně právnímu a aby lhůta pro jeho projednávání byla prodloužena o 40 dní. Děkuji.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji, pane poslanče. Kdo se dál hlásí do obecné rozpravy? Pokud tomu tak není, obecnou rozpravu končím. Táži se navrhovatele pana poslance Sehoře - pane poslanče Sehoři, hodláte vystoupit na závěr? Pan zpravodaj - také nehodlá vystoupit.

Budeme se zabývat návrhem na přikázání, protože jiné návrhy - na vrácení, ani na zamítnutí - nebyly v obecné rozpravě předloženy. Organizační výbor přikázal předložený návrh k projednání hospodářskému výboru. Pan poslanec Pavel Němec navrhl přikázat tento návrh ústavně právnímu výboru a současně pan poslanec Němec doporučil prodloužit lhůtu k projednávání o 40 dnů se souhlasem navrhovatele. Takže pokusím se ještě svolat přítomné z kuloárů a nejprve budeme hlasovat o návrhu na přikázání hospodářskému výboru. Na základě žádosti z pléna vás všechny odhlašuji a žádám vás o novou registraci.

 

Kdo souhlasí s tím, aby předložený návrh byl přikázán k projednání hospodářskému výboru, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Zahájil jsem hlasování. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 94 z přítomných 111 poslanců pro 105, proti 2. Návrh byl přijat.

 

Dále budeme hlasovat o přikázání ústavně právnímu výboru.

Kdo souhlasí s tím, aby předložený návrh byl přikázán ústavně právnímu výboru, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Zahajuji hlasování. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 95 z přítomných 115 poslanců pro 65, proti 34. Návrh byl přijat.

 

Jako třetí budeme hlasovat o prodloužení lhůty o 40 dnů pro projednání ve schválených výborech.

Zahajuji hlasování a táži se kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 96 z přítomných 117 poslanců pro 112, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání hospodářskému výboru, ústavně právnímu výboru a lhůta k projednání v těchto výborech byla schválena a prodloužena o 40 dnů.

(pokračuje Brožík)

Děkuji pánům poslancům Sehořovi a Vojířovi. Končím projednávání prvého čtení bodu 34.

 

Dalším bodem je bod číslo 35, kterým je

 

35.
Návrh poslance Vilém Holáně na vydání zákona, kterým se mění
zákon číslo 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů,
(zákon o pojišťovnictví), ve znění zákona číslo 159/2000 Sb.
/sněmovní tisk 831/ - prvé čtení

 

Stanovisko vlády jsme obdrželi jako sněmovní tisk číslo 831/1. Prosím, aby předložený návrh uvedl navrhovatel pan poslanec Vilém Holáň.

 

Poslanec Vilém Holáň: Vážený pane, místopředsedo, vážení kolegové, vážené kolegyně. Předkládám stručnou novelu zákona o pojišťovnictví. Týká se právní úpravy jediného institutu, a to nucené správy nad pojišťovnami a zajišťovnami. V roce 1999 byla schválena komplexní novela zákona o pojišťovnictví, která se v praxi ukázala jako vyhovující až na úpravu nucené správy. Právní úprava nucené správy vytvořila problematický právní stav, který může v konečném důsledku znemožnit efektivní výkon nucené správy a zároveň i uspokojení práv věřitelů postižených případně špatným hospodařením pojišťovny.

Prvním problematickým bodem je okamžik prohlášení nucené správy, který nastává teprve doručením pravomocného rozhodnutí pojišťovně. Jednak je to v rozporu s jiným ustanovením o vykonatelnosti tohoto rozhodnutí, dokonce v témže paragrafu zákona, jednak by aplikace tohoto ustanovení znamenala prodloužení lhůty k prohlášení nucené správy, která by tím pádem nebyla efektivní a neplnila by tak svůj účel. Problém je snadno řešitelný odstraněním slova "pravomocný" v paragrafu 30 odst. 5.

Druhý návrh řeší problém okamžiku ukončení nucené správy, které je stanoveno ke dni zápisu likvidátora, respektive prohlášením konkursu do obchodního rejstříku, ačkoliv novela obchodního zákoníku, respektive zákon o konkursu a vyrovnání změnil zápis těchto údajů z konstitutivního na deklaratorní. Je proto na místě, aby znění zákona o pojišťovnictví bylo uvedeno do souladu s příslušnými změnami, aby nemohlo dojít k právní nejistotě.

Vláda s předloženým návrhem vyslovila souhlas. S legislativně technickými opatřeními, která při projednávání návrhu doporučila, souhlasím. Lze je realizovat v průběhu druhého čtení. O to, aby návrh do druhého čtení postoupil, nyní sněmovnu žádám. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji vám, pane poslanče. Nyní prosím, aby se slova ujala zpravodajka pro prvé čtení paní poslankyně Miroslava Němcová, která má dneska svátek - chtěl bych jí poblahopřát - ale přesto, práci musí odvést (Potlesk.)

 

Poslankyně Miroslava Němcová: Děkuji za takto šaramantní uvedení.

Vážený pane místopředsedo, vážení členové vlády, milé kolegyně a páni poslanci. Moje zpravodajská zpráva je opravdu velmi stručná. Týká se navržené novely tisku tak, jak ji máte uvedenu v tisku číslo 831. Jde celkem o sedm slov, jimiž se podrobněji upravuje režim nucené správy nad pojišťovnami a zajišťovnami. Upřesňuje se původní znění, které tato sněmovna přijala v nedávné době.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP