(17.30 hodin)

(pokračuje Hofman)

Právě proto bych trochu polemizoval s paní zpravodajkou o tom, že to zakládá nerovnost, protože toto nařízení vlády řešilo určitou situaci, která vznikla v hlubinném dobývání, která vznikla tím, že bylo potřeba urychleně utlumit doly a bylo potřeba těmto lidem dát šanci, aby po skončení své aktivní pracovní činnosti, kdy už ve věku 55 let a výše jsou takřka neuplatnitelní na trhu práce, měli určitou sociální jistotu. Právě proto se přimlouvám za to, aby tento zákon byl propuštěn do třetího čtení a tato nerovnost, kterou nechtěně založil předkladatel tohoto vládního nařízení, byla narovnána.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji. Kdo další se hlásí do rozpravy? Žádné další přihlášky nevidím, rozpravu končím.

Odhlásil jsem vás a prosím, abyste se zaregistrovali svými identifikačními kartami. V obecné rozpravě padl návrh na zamítnutí návrhu zákona, o kterém rozhodneme v hlasování.

 

Budeme hlasovat o návrhu na zamítnutí tohoto návrhu zákona.

Zahájil jsem hlasování s pořadovým číslem 52. Ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti?

Z přítomných 140 pro návrh 46, proti 87. Návrh nebyl přijat.

 

Zahajuji podrobnou rozpravu, do které se nikdo nehlásí. Podrobnou rozpravu tedy končím. Tím končím druhé čtení tohoto návrhu zákona. Nikdo se nehlásil do podrobné rozpravy.

 

Dalším bodem je

 

19.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 147/1996 Sb., o rostlinolékařské péči
a změnách některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 409/2000 Sb.
/sněmovní tisk 873/ - prvé čtení

 

Z pověření vlády předložený návrh uvede ministr zemědělství pan Jan Fencl. Prosím, pane ministře, ujměte se slova.

 

Ministr zemědělství ČR Jan Fencl: Pane předsedající, ctěná sněmovno, z pověření vlády předkládám návrh zákona, kterým se mění zákon č. 147/1996 Sb., o rostlinolékařské péči a změnách některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 409/2000 Sb. Cílem je dosažení plné slučitelnosti s právem Evropského společenství.

V zájmu dosažení plné slučitelnosti s acquis bylo třeba se přizpůsobit praxi zavedené v EU, která v rámci společného trhu používá pro obchod s rostlinnými komoditami tzv. rostlinolékařských pasů. Nejedná se o všechny rostlinné komodity, ale pouze o ty, které jsou hostiteli karanténních škodlivých organismů. Jde především o množitelský materiál dřevin, ale také některých zelenin, ale též - a to je pro naši republiku velmi významné - brambor. Pokud bychom v předstihu nemohli zavést systém garantující zdravotní stav shodně jako státy EU, pak by se naši pěstitelé po vstupu na společný trh stali nezpůsobilými, neschopnými konkurence.

První krok byl učiněn již první novelou zákona č. 147/1996 Sb., tedy zákonem č. 409/2000 Sb., který zavedl povinnou registraci pěstitelů a dovozců těchto rizikových komodit. Současně předkládaná novela pak podmínky registrace upřesňuje a stanovuje registrovaným subjektům podmínky pro používání rostlinolékařských pasů, které budou určené komodity provázet při jejich veškerém pohybu na trhu.

V souladu se směrnicemi Evropského společenství je dále zavedení pojmu chráněné zóny, což je území, v němž se určitý konkrétní škodlivý organismus nevyskytuje přes příznivé podmínky pro jeho výskyt, z čehož potom vycházejí další rostlinolékařská opatření k ochraně před jeho rozšířením.

Druhá část předkládané novely se týká přípravků na ochranu rostlin. Jsou upřesněny podmínky registračního řízení a zkoušení přípravků, při němž se budou uplatňovat zásady správné experimentální praxe, aby výsledky byly rovnocenné podle směrnic Evropského společenství. Směrnici Evropského společenství odpovídá i navrhovaná úprava balení a označování předmětných přípravků. Zpřesňují se též požadavky na ochranu necílových organismů a zavádí se povinná registrace mechanizačních prostředků pro ochranu rostlin.

V závěru novela přináší upřesnění obsahu rostlinolékařského dozoru jakožto dohledu nad dodržováním povinností stanovených tímto zákonem.

Vzhledem k tomu, že úpravy provedené návrhem novely zákona č. 147/1996 Sb. odpovídají nejen právu Evropských společenství, ale i praxi států EU, doporučuji vám tento návrh novely k propuštění do dalšího čtení. Děkuji za vaši pozornost.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane ministře. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení poslanec Pavel Pešek. (Není přítomen.)

Nezajímá mě, jestli Pešek chodí okolo. Prosím předsedu poslaneckého klubu US, zda by mi mohl sdělit, zda je přítomen pan poslanec Pešek. Nemám povědomí o tom, že by se omlouval, že by předseda sněmovny četl omluvenku. Četl? Četl. Potom bych chtěl požádat předsedu zemědělského výboru, jestli by mohl určit osobu, která by zastoupila zpravodaje pro plénum, event. zda by se tohoto úkolu mohl zhostit sám. Pane poslanče, vy jste odbornost sama o sobě, myslím, že jste schopen tuto roli zvládnout.

 

Poslanec Jaroslav Palas: Vážený pane předsedající, vážená vládo, pane ministře, dámy a pánové dovolte mi, abych se jako náhradník ujal slova za pana kolegu Peška, který je nepřítomen a který byl určen jako zpravodaj.

Dovolte mi, abych konstatoval, že zákon, tak jak byl přednesem navrhovatelem panem Ing. Fenclem, ministrem zemědělství, je v souladu s podobnými normami platnými v EU, a proto jako zpravodaj-náhradník doporučuji vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 147/1996 Sb., o rostlinolékařské péči a změnách některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 409/2000, ke schválení a propuštění do druhého čtení.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane poslanče, Otevírám obecnou rozpravu. Nikdo se do ní nehlásí, rozpravu končím. Budeme se tedy zabývat návrhem na přikázání.

Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání zemědělskému výboru. Má někdo jiný návrh? Nemá. Rozhodneme tedy o návrhu na přikázání.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP