(17.20 hodin)

(pokračuje Langer)

Pan kolega Pleva s procedurálním návrhem.

 

Poslanec Petr Pleva: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, protože při projednávání návrhu pořadu dnešní schůze došlo k jistému formálnímu nedopatření - návrhy zákonů o rozhlasovém a televizním vysílání byly zařazeny již na zítřek, ale nebude splněna zákonná lhůta pro předložení usnesení výboru a podle zákona o jednacím řádu bude možné tuto materii projednávat až ve čtvrtek - proto si dovolím podat pozměňující návrh k pořadu schůze, abychom body 11 a 12, to znamená zákony o provozování rozhlasového a televizního vysílání - jak poslaneckou, tak vládní verzi - přeložili na čtvrtek jako poslední bod před polední přestávkou.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Ano. Děkuji za tento návrh. Na čtvrtek dopoledne jsou zařazeny odpovědi na písemné interpelace, tudíž dopolední program by končil těmito dvěma body.

Zahájil jsem hlasování s pořadovým číslem 51. Kdo je pro tento návrh, nechť stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Kdo je proti?

Z přítomných 130 pro 101, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Dalším bodem je

 

11.
Návrh poslanců Jiřího Hofmana, Ludmily Müllerové a Jaroslava Gongola
na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb.,
o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 773/ - druhé čtení

 

O úvodní slovo prosím zástupce navrhovatelů - poslance Jiřího Hofmana.

 

Poslanec Jiří Hofman: Vážený pane předsedající, vážená vládo, vážené kolegyně, vážení kolegové, jak už jsem v prvním čtení sdělil, je to spíše technická novela zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, která napravuje nechtěnou křivdu na lidech, kteří odcházejí do předčasného starobního důchodu dle nařízení vlády 557/1990 Sb.

Já bych tady toto dále nerozvíjel, protože už minule jsem zdůvodňoval tuto novelu, a nechal bych průběh druhému čtení. Poprosil bych paní zpravodajku, aby seznámila sněmovnu s usnesením zdravotního a sociálního výboru.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane kolego. Předložený návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání výboru pro sociální politiku a zdravotnictví. Usnesení výboru bylo rozdáno jako sněmovní tisk 773/2.

Prosím, aby se slova ujala zpravodajka výboru paní poslankyně Alena Páralová.

 

Poslankyně Alena Páralová: Děkuji. Vážený pane místopředsedo, vážení páni ministři, kolegyně a kolegové, výbor pro sociální politiku a zdravotnictví na své 40. schůzi dne 14. března 2001 projednal předložený návrh zákona a po odůvodnění Jiřího Hofmana, zpravodajské zprávě poslankyně Aleny Páralové a po rozpravě výbor pro sociální politiku a zdravotnictví doporučuje Poslanecké sněmovně, aby vyslovila souhlas s návrhem poslanců Jiřího Hofmana, Ludmily Müllerové a Jaroslava Gongola na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, sněmovní tisk 773.

Výbor též doporučuje sněmovně, aby přijala k tomuto návrhu zákona změny a doplňky, které jste obdrželi pod sněmovním tiskem 773/2. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, paní kolegyně. Otevírám obecnou rozpravu, do které mám pouze jednu písemnou přihlášku, a to od paní kolegyně Aleny Páralové, které uděluji slovo.

 

Poslankyně Alena Páralová: Děkuji. Vážený pane místopředsedo, členové vlády, kolegyně a kolegové, předložený návrh se snaží napravit nespravedlnost, která v důchodovém zákoně existuje. Řeší však nespravedlnost, která se týká pouze jediné skupiny občanů. Není to však jediná nespravedlnost, která se v našem důchodovém zákoně vyskytuje.

Novela je založena na vnitřní selekci subjektů, kterým byl přiznán důchod za aplikace srovnávacího výpočtu. Dochází k průlomu základních pravidel, na nichž jsou založena přechodná ustanovení. Do nové právní úpravy jsou dodatečně přenášeny dříve platné výhody a dochází k porušení ústavní zásady rovnosti před zákonem ve vztahu k ostatním občanům, kteří takových výhod nepožívali a nepožívají. Navrhovaná změna tedy zakládá evidentní nerovnost mezi osobami, jejichž důchodová dávka byla při realizaci výpočtu podřízena stejným pravidlům. Zakonzervovaná výše důchodů, o nichž hovoří důvodová zpráva, se totiž zdaleka netýká jen osob, na které se vztahuje přechodné ustanovení § 76, ale všech pojištěnců, jejichž důchodová dávka byla přiznána za aplikace obecného přechodného ustanovení § 71 o srovnávacím výpočtu.

Obecně se stejný závěr vztahuje i na všechny pojištěnce, kterým byl přiznán důchod před 1. lednem 1996, tedy v době, kdy nynější srovnávací výpočet byl platný.

Lze sice připustit, že finanční rozdíl vznikne pouze u určité skupiny důchodců. To však nic nemění na skutečnosti, že princip rovnosti je nepřípustným způsobem porušen. Právní principy zakotvené v předpisech ústavního práva směřují ke garanci přiměřeného vývoje institutu legality a legitimity, a jsou proto nedotknutelné. Míru jejich případného porušení nelze proto měřit penězi nebo podobným hodnotovým ekvivalentem. Alarmující je proto jakékoli ohrožení těchto zásad bez ohledu na to, že to má či nemá bezprostřední finanční efekt. Kdo jiný než zákonodárci by měl bdít nad těmito zásadami - i tváří v tvář lobbistickým tlakům.

Návrh je z hlediska věcné úpravy nesystémový a z pohledu vývoje legislativy anachronický a nekoncepční. Kromě toho se návrh svými důsledky dostává do rozporu s ústavním pořádkem. Proto dávám návrh na jeho zamítnutí.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, paní kolegyně. Ptám se, kdo další se hlásí. Pan kolega Hofman, prosím.

 

Poslanec Jiří Hofman: Vážené kolegyně, vážení kolegové, já nepopírám to, že přijetím zákona č. 155/1995 Sb. nastala určitá nerovnost mezi výpočty důchodů a mezi důchodci, kteří šli do plného starobního důchodu před nabytím účinnosti zákona 155/1995 Sb. a po nabytí účinnosti zákona 155/1995 Sb. Toto se vláda - a všechny vlády, pokud se pamatuji - snažila napravit rozdílnou valorizací tzv. starodůchodů a novodůchodů.

Toto, o čem je řeč, je trochu jiná věc. Je to ta věc, že podle vládního nařízení 557/1990 Sb., aby ten dotyčný pojištěnec šel do předčasného starobního důchodu, musí splnit určité podmínky, musí splnit určitou podmínku zaměstnání v hlubinném dobývání v kategorii 1A a i v bývalé kategorii 1A a 1AA podmínku věku a je tam limitní datum narození u pracovníků, kterých se to týká.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP