(15.20 hodin)

(pokračuje Eybert)

V této části rozpravy Senát své jednání přerušil jednak proto, aby se k těmto návrhům mohly vyslovit příslušné výbory Senátu a zaujmout svá stanoviska, ale zřejmě také proto, aby byl zákon doprojednán až do doplnění Senátu třetinou nově volených senátorů do třetího funkčního období.

Pozměňovací návrhy projednal ústavně právní výbor a výbor garanční, tj. výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí.

Znovu pak bylo projednání návrhu zařazeno na 5. schůzi třetího funkčního období Senátu, který se dne 1. 3. 2001 svým usnesením rozhodl vrátit návrh novely zákona o volbách do obecních zastupitelstev Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky se schválenými pozměňovacími návrhy. Hlasování pro tento návrh podpořilo 58 senátorů ze 71 přítomných.

Vážené poslankyně, vážení poslanci, je pro mne osobně těžké vyslovit doporučující stanovisko pro tento komplexní návrh zákona, pro změnu, kterou jsme ze Senátu dali. Ale protože Senát tak učinil a protože Senát rozhodl, jak rozhodl, nic jiného mi ani v podstatě nezbývá. Je jistě řada našich pozměňovacích návrhů přínosných, zejména si myslím, že je to komplex pozměňovacích návrhů upravující právě vznik a zánik uprázdněných mandátů na základě rozhodnutí zastupitelstva nebo přednosty okresního úřadu o ukončení některého mandátu. Může to zabránit střetovým situacím, které se již v minulosti staly.

Další ustanovení zpřesňují záměr zákonodárců tak, aby zákon byl jednoznačně vykládán. Některá ustanovení zjednodušují situace, jiná mohou zabránit vyřazení většího počtu hlasovacích lístků apod., jak to máte popsáno v písemném materiálu, který vám byl doufám doručen.

Ostatní návrhy, o kterých zde mluvil pan poslanec Beneš, jsou politickým rozhodnutím Senátu a mně jako zpravodaji senátorovi nepřísluší je hodnotit dle mého osobního názoru. To učiníte až vy.

Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji panu senátorovi. Prosím pana poslance Radko Martínka, který je jediný, kdo je písemně přihlášený. Jestli někdo dále hodlá vystoupit, prosím, aby se ozval. Děkuji.

 

Poslanec Radko Martínek: Vážený pane předsedo, vážená vládo, vážené kolegyně a kolegové, musím říct, že se mi přistupuje tentokrát velmi těžce před tento řečnický stůl, protože musím říct, že nejenom jménem svým, ale i jménem našeho poslaneckého klubu musím vyjádřit velké znepokojení nad tím, jakým způsobem k takto závažné materii přistoupili někteří naši kolegové v Senátu. Musím říci, že je velmi zarážející, že Senát tento tak důležitý zákon na několik týdnů zaparkoval takzvaně v Senátu a neprojednával ho, aby vzápětí došlo k projednávání, kde byly přijaty pozměňovací návrhy, které musíme považovat především za problematické.

Nechci se zde pouštět do celé řady výčtů těchto záležitostí. Souhlasím s panem senátorem, že jsou v pozměňovacím návrhu i některé věci, které považuji za přínosné. Na druhé straně nejsem schopen pochopit, jak je možné, že Senát může přijmout takové ustanovení, které vyloučilo neslučitelnost funkce člena zastupitelstva obce s funkcí statutárního zástupce právnické osoby zřízené nebo založené obcí nebo na níž má obec majetkovou účast. Prakticky to znamená, že člověk, který je řízen a ve jménu obce vykonává funkci ředitele organizace, která byla zřízena obcí, může být zároveň členem zastupitelstva, dokonce členem rady, a může tedy efektivně ovlivňovat rozhodování ve prospěch svůj, resp. své organizace.

Dalším velmi problematickým ustanovením je ustanovení, kterým se zvýšil minimální počet členů zastupitelstva volený v jednom volebním obvodu ze čtyř na devět. Dovoluji si upozornit, že tento návrh byl nota bene návrhem našich kolegů ze čtyřkoalice, a musím říci, že jsem tento návrh velmi podporoval, protože řeší velmi významnou věc, která je podle mého názoru velkou chybou. Ta chyba znamená, že v okamžiku, jestliže existuje město, které má integrované venkovské části, tak vzhledem k volebnímu systému a tzv. systému panašování, který je bezesporu správný, prakticky znemožňuje účast zástupců místních částí ve velkém zastupitelstvu nebo v zastupitelstvu města. Snažili jsme se tohle řešit tak, aby město samo mohlo určit tyto obvody a sloučit tyto venkovské obvody a zajistit tak, aby tito občané měli právo na rozhodování zastupitelstva.

Obdobný způsob se týká, pokud dojde ke slučování několika obcí dohromady. Tento zákon měl také tuhle bezesporu přínosnou záležitost, pokud se na tom obce dohodnou, určitým způsobem řešit. Bohužel, stanovisko Senátu je takové, jaké je.

Neodpustím si v tuto chvíli poznámku, že mě úplně šokovalo přesvědčování některých kolegů, tuším pana kolegy Skalického, který tvrdil, že se tím mohou vytvořit speciální systémy. Dovoluji si upozornit, že od roku 1990 nebo resp. několik roků toto ustanovení existuje, a neznám jediný případ, kdy by došlo k jeho zneužití.

Další věc, která je přinejmenším pochybná, kde páni kolegové senátoři zřejmě pod vlivem floridských výsledků amerických voleb rozhodovali, je záležitost, kdy Senát ustanovil nebo doplnil usnesení, že konečným arbitrem při schvalování platnosti nebo neplatnosti volebních lístků je okrsková volební komise, a tím v podstatě vyloučil možnost soudu přezkoumat tuto záležitost. Dovoluji si upozornit, že volby právě komunální jsou poměrně složité tím, že občané mohou vybírat z různých kandidátních listin. Právě tato věc, která je podle mne velmi přínosná, na druhé straně musí dát právo v případě spornosti rozhodnout spor nezávislým arbitrem, protože si v tomto případě dovedu představit - protože jak víte, okrskové komise jsou složeny ze zástupců politických stran -, že může dojít k místní dohodě, které by potom nebylo možno nějakým způsobem zabránit.

Obdobných záležitostí je v tomto návrhu více. Chtěl bych se na závěr zaměřit ještě na jednu věc, kterou osobně nepovažuji za důležitou, nicméně je zde a byla vypuštěna. Je to tzv. upravený d'Hondt. Zcela určitě se všichni setkáváte po komunálních volbách se svými spoluobčany, kteří naprosto nechápavě stojí před výsledkovými listinami těchto voleb a nechápou, jak to, že do zastupitelstva se mohli dostat lidé, kteří mají výrazně, a to zásadně výrazně méně hlasů než někteří jiní, kteří se do zastupitelstva nedostanou. Upravený d'Hondt neřeší tuto otázku komplexně, pouze ji posunuje do více snesitelné záležitosti. Nicméně chci upozornit na to, že senátoři nechali v tomto zákoně tzv. pětiprocentní uzavírací klauzuli, která ve své podstatě řeší tuto situaci absolutně stejným způsobem.

Bohužel tedy musím na závěr říci, že projednávání tohoto zákona se spíše stalo politickou demonstrací síly zřejmě Senátu vůči Poslanecké sněmovně. Vzhledem k tomu, že jsem si vědom, že je sporný právní výklad, jestli i volby komunální musí znamenat souhlas obou poslaneckých komor, velmi bych apeloval na to, aby se poslanecké kluby v obou komorách dokázaly dohodnout a projednaly nový návrh zákona tak, aby byl bezkonfliktní a aby pokud možno byl přijat oběma komorami. Velmi vítám také možnost, že Ministerstvo vnitra je připraveno prakticky okamžitě předložit nový návrh zákona, který bychom mohli projednat v legislativní nouzi a mohl by být projednán na příští schůzi Poslanecké sněmovny.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP