(14.30 hodin)

(pokračuje Kováčik)

Zde prosím není na místě jakýkoli ohled typu "jen nebýt příliš drzý, co kdyby nás do unie nevzali", neboť tady až příliš průhledně z toho opatření vyčnívá otázka konkurenčních obchodních zájmů, v jejichž jménu se šíří - troufám si říci - poplašná zpráva. Rád bych, aby v případě, že kolegyně a kolegové podpoří můj návrh na zařazení nového bodu, abychom se dohodli na usnesení následujícího smyslu, že bychom jako Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR požádali vládu, aby neprodleně přijala taková preventivní opatření proti vzniku ohnisek nákazy slintavky a kulhavky, která by vyloučila plošný ekonomický dopad případného vzniku nákazy, včetně využití ochranné vakcinace ohrožených druhů hospodářských zvířat, a současně také vyloučila hromadnou likvidaci zdravých zvířat. Rád bych vás požádal, bude-li to možné, abyste při hlasování o zařazení tohoto bodu vzali v úvahu můj návrh na časové zařazení tohoto bodu, a to na příští úterý dopoledne.

Děkuji vám za pozornost.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Pane poslanče, jen jestli jsem se nepřeslechl, v úterý…

 

Poslanec Pavel Kováčik: Příští úterý odpoledne.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Myslel jsem, že bychom museli schválit mimořádné dopolední jednání. Pan poslanec Pícl.

 

Poslanec Václav Pícl: Vážený pane předsedo, vážená vládo, dámy a pánové, na žádost ministra školství, který je omluven a je v zahraničí, navrhuji po dohodě i se zpravodajem zařadit bod 24, tisk 881, školský zákon, prvé čtení, na jednání sněmovny na středu 11. dubna, jako druhý bod dopoledního jednání. Děkuji.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Paní poslankyně Kupčová.

 

Poslankyně Jitka Kupčová: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, navrhuji, aby body číslo 25 a 27 - jsou to tisky 884885, vládní návrh novely ústavy a zákon o Ústavním soudu - byly zařazeny pevně na pátek 6. 4. jako body 3 a 4 z toho důvodu, že navrhovatel, místopředseda vlády Pavel Rychetský, bude v dobu před tím odůvodňovat návrhy v Senátu.

Dále navrhuji, aby body 40, 41, 42 a 43 schváleného programu - jedná se o zákony týkající se reformy soudnictví, tisky č. 842, 878, 877879 - byly zařazeny po sobě jako první čtyři body dopoledního jednání příští týden ve středu 11. 4.

Děkuji.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji. Pan poslanec Kapoun.

 

Poslanec Miroslav Kapoun: Vážený pane předsedající, vládo, kolegyně a kolegové, chtěl bych navrhnout, aby bod č. 16 a bod č. 17, tisk 711, byly zařazeny jako dva pevné body na úterý odpoledne. Původně byly body 1 a 2. Vzhledem k tomu, že - jestli jsem dobře poslouchal - tak pan poslanec Benda už tam bod 1 zařadil, tedy jako body 2 a 3. Důvod je ten, že hospodářský výbor ještě 5. 4., to je ve čtvrtek, doprojedná tisk 839, to je zákon o Konsolidační agentuře. Děkuji.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Pan poslanec Petr Mareš.

 

Poslanec Petr Mareš: Pane předsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové, chtěl bych vás seznámit s usnesením výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu z jeho 47. schůze 22. března, ve kterém se výbor usnesl požádat sněmovnu, aby zařadila na pořad jednání své 35. schůze bod Informace ministra školství, mládeže a tělovýchovy Eduarda Zemana o plnění první etapy realizace státní informační politiky ve vzdělávání.

Výbor dospěl k této žádosti na sněmovnu po dlouhé diskusi a po dvou schůzích, na kterých zástupci ministerstva informovali o tomto programu, a shodl se na tom, že chová velmi vážné pochybnosti o připravenosti této první etapy. Vzhledem k nepřítomnosti pana ministra školství se domnívám, že by bylo vhodné zařadit tento bod za projednávání zákona o vzdělávání, tak jak o to teď požádal pan kolega Pícl, to znamená, navrhuji zařadit tento bod jako třetí bod ve středu 11. dubna, tj. po školském zákoně.

Děkuji, pane předsedo.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Pan poslanec Vymětal.

 

Poslanec Karel Vymětal: Děkuji za slovo, pane předsedo. Dámy a pánové, dovolte, abych navrhl z dnešního navrženého pořadu jednání vypustit bod 29, a sice se jedná o novelu celního zákona, kterou jsme všichni obdrželi v řádné stanovené zákonné lhůtě, leč de facto - protože byl poslanecký týden - tak jsme ji mnozí viděli poprvé dnes. Vzhledem k tomu, že jde o novelu, která má 100 stran k zákonu, který má 200 stran, je obtížně možné ji projednávat v prvém čtení na této schůzi. Domnívám se, že časově se nic nestane, protože stejně nereálný je termín platnosti této novely od 1. 7., jak navrhuje vláda. Reálný je od 1. ledna příštího roku a v tomto smyslu se to stihne.

Takže přesvědčuji Poslaneckou sněmovnu, aby k zodpovědnosti pro projednávání tak významné a rozsáhlé novely zákona vytvořila podmínky tím, že to vypustí z programu této schůze. Děkuji.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Pan poslanec Plachý.

 

Poslanec Jaroslav Plachý: Vážený pane předsedo, vážená vládo, dámy a pánové, po dohodě s navrhovatelem navrhuji přeřadit bod č. 18, kterým je vládní návrh zákona o zadávání veřejných zakázek, sněmovní tisk 821, na příští schůzi Poslanecké sněmovny. Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Pan poslanec Cabrnoch.

 

Poslanec Milan Cabrnoch: Vážený pane předsedo, členové vlády, kolegyně a kolegové, dovoluji si navrhnout dvě změny v navrhovaném pořadu schůze. Navrhuji spolu s předkladatelem kolegou Rostislavem Čevelou, aby bod č. 15, kterým je sněmovní tisk 809, druhé čtení, byl přeřazen jako pevný bod na úterý 10. dubna. Důvodem je to, že výbor pro sociální politiku a zdravotnictví k tomuto návrhu změny zákona dosud neukončil podrobnou rozpravu a ukončí ji v tomto týdnu ve večerních hodinách.

Druhý návrh, který si dovoluji předložit, je vyřazení bodu č. 75, kterým je Návrh na volbu členů Správní rady Ústřední pojišťovny Všeobecné zdravotní pojišťovny. Zdůvodnění: podle informací, které mám k dispozici, člen správní rady zvolený na minulé schůzi Poslanecké sněmovny, pan dr. Vladimír Plaček, byl zvolen Poslaneckou sněmovnou do funkce člena správní rady v rozporu s ustanovením § 18 odst. 1 zákona o Všeobecné zdravotní pojišťovně, neboť má zaměstnanecký nebo obdobný vztah ke zdravotnickému zařízení, které je smluvním partnerem VZP.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP