(14.10 hodin)

(pokračuje Klaus)

Nyní přistoupíme ke stanovení pořadu, jehož návrh je uveden na pozvánce.

Nejdříve vás chci informovat o návrzích z mé dnešní porady s místopředsedy sněmovny a se zástupci poslaneckých klubů.

Bod 84 návrhu pořadu, což jsou odpovědi členů vlády na písemné interpelace, projednat jako první bod ve čtvrtek 5. dubna. V pátek 6. dubna, přibližně v 11 hodin, pak zařadit z bloku voleb ty body, u nichž je splněna zákonná lhůta, což jsou body 74, 76 a 79. To je tedy první návrh.

Dále vás chci informovat, že jsem obdržel žádost ministra zahraničních věcí, aby z důvodu jeho zahraničních cest byly body 55 a 56, sněmovní tisky 844846, projednány ve čtvrtek 5. dubna jako prvé dva body odpoledního jednání. Navrhuji této žádosti vyhovět.

A nyní zde mám řadu přihlášek od vás. První je pan poslanec Jan Vidím, uděluji mu slovo.

 

Poslanec Jan Vidím: Vážená sněmovno, vážená vládo, dámy a pánové, dovoluji si navrhnout, aby bod 78, což je volba člena Dozorčí rady Grantové agentury, byl stažen z pořadu této schůze. K tomuto návrhu mě vede skutečnost, že 20. května t. r. skončí volební období osmi členů této Dozorčí rady Grantové agentury, a proto bychom na příští schůzi Poslanecké sněmovny mohli volit všech devět členů Grantové agentury.

Opakuji tedy ještě jednou, z pověření volební komise navrhuji stáhnout bod 78.

Dále navrhuji, aby body 75 - Návrh na volbu členů Správní rady Ústřední pojišťovny Všeobecné zdravotní pojišťovny, 77 - Návrh na volbu člena Dozorčí rady Státního fondu dopravní infrastruktury byly zařazeny pevně jako poslední body k dopolední části jednání ve středu 11. dubna.

Děkuji.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji. Slovo má pan poslanec Stanislav Fischer.

 

Poslanec Stanislav Fischer: Vážený pane předsedo, vážení členové vlády, dámy a pánové, navrhuji, aby na program naší schůze byl zařazen nový bod nazvaný Zpráva vlády o postoji vlády ČR k ratifikaci a plnění Rámcové úmluvy OSN o změně klimatu v mezinárodním měřítku v souvislosti s odmítnutím jejího plnění vládou USA. Jedná se o tzv. Kjótský protokol, který byl přijat 11. prosince 1997, který ČR podepsala 23. listopadu 1998 a dosud jej neratifikovala. K začátku minulého roku tento protokol podepsalo 83 zemí a 22 zemí ho ratifikovalo. Jedná se o snížení emisí kysličníku uhličitého, metanu, oxidu dusného, hydrogenovaných fluorovodíků, polyfluorovodíků a fluoridu sírového, které působí změny v atmosféře, ve složení atmosféry, jež pak vedou ke globálnímu oteplování.

V posledních dnech jsme byli svědky toho, že agentury přinesly zprávu, že Spojené státy opouštějí tuto mezinárodní dohodu, protože je v rozporu s ekonomickými zájmy USA. Na druhé straně země EU velmi důrazně trvají na tom, aby tato dohoda byla dodržována, a připojují se k nim další státy.

Žádám proto vládu, aby přednesla zprávu, jaké je její stanovisko a jak bude v tomto směru působit. Děkuji.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji panu poslanci. Mne to málem vede také k navržení dalšího bodu programu, a to zaslání pozdravu vlády prezidentu Bushovi za tento krok, ale nebudu to dělat, pane poslanče.

Další je pan poslanec Starec.

Pan ministr Špidla má náhradní kartu č. 7, což říkám jako mezizprávu.

 

Poslanec Martin Starec: Vážený pane předsedo, kolegyně a kolegové, po dohodě s ministrem průmyslu a obchodu předstupuji s procedurálním návrhem na pevné zařazení sněmovních tisků 871875, které jsou uvedeny v návrhu pořadu schůze jako body 19 a 20, a to na pátek 6. dubna jako první a druhý bod našeho dopoledního jednání. Jedná se o vládní návrh zákona o hornické činnosti, o výbušninách a o státní báňské správě (horní zákon), a o vládní návrh zákona o některých podmínkách sjednávání spotřebitelského úvěru.

Důvod je ten, že podle pořadu schůze je předpoklad, že by měly být projednávány ve středu 3. dubna. Z pověření vlády tyto návrhy odůvodňuje ministr průmyslu a obchodu doc. Ing. Miroslav Grégr, který z důvodu přijímání zahraničních návštěv požádal předsedu Poslanecké sněmovny o omluvu z jednání Poslanecké sněmovny na tento den.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP