(10.50 hodin)

(pokračuje Brožík)

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 81 z přítomných 176 poslanců pro 87, proti 86. Návrh nebyl přijat.

 

Počkáme na prověření výsledků hlasování. Pokud tento návrh nebude zamítnut, budeme hlasovat o dalším návrhu, a to je o zkrácení lhůty o 30 dnů, tak jak navrhl pan poslanec Brousek.

Budeme hlasovat o přikázání. Není námitek.

Tento návrh nebyl přijat, jak jsem konstatoval, budeme se tedy zabývat návrhem na přikázání výborům. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu. Paní poslankyně Rujbrová bude mít zřejmě ještě jiný návrh.

 

Poslankyně Zuzka Rujbrová: Navrhuji, aby předloha byla přikázána také výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji. Má ještě někdo jiný návrh? Není tomu tak.

 

Budeme tedy hlasovat o přikázání výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 82 z přítomných 176 poslanců pro 164, proti 4. Návrh byl přijat.

 

Nyní budeme hlasovat o přikázání výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 83 z přítomných 176 poslanců pro 84, proti 68. Návrh nebyl přijat.

 

Nyní budeme hlasovat o zkrácení lhůty pro projednávání ve výborech o 30 dnů.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 84 z přítomných 176 poslanců pro 88, proti 80. Návrh nebyl přijat.

 

Konstatuji, že jsme tento návrh přikázali výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu. Děkuji předkladatelům panu poslanci Bartošovi i zpravodaji panu poslanci Píclovi a končím prvé čtení a tím i bod 34.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Dalším bodem je bod č. 35 schváleného pořadu schůze, kterým je

 

35.
Návrh poslanců Ladislava Šustra, Vlastimila Tlustého, Michala Krause, Ivana Pilipa,
Aleny Svobodové a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje
zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů
/sněmovní tisk 800/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

 

Návrh jsme obdrželi jako sněmovní tisk 800 a stanovisko vlády k němu jako sněmovní tisk 800/1. Upozorňuji, že je navrženo, abychom s návrhem zákona vyslovili souhlas již v prvním čtení.

Prosím, aby předložený návrh za navrhovatele uvedl pan kolega Ladislav Šustr.

 

Poslanec Ladislav Šustr: Pane předsedající, vážená vládo, dámy a pánové, zákon o ochraně osobních údajů, schválený přednedávnem, přinesl určité složitosti v určitých skupinách, politických stranách, občanských sdruženích, církvích a dalších. Proto je na stole malá novela, která by mohla zajistit výjimku.

Nebudu zdržovat zdůvodňováním, je to velmi jednoduchá věc, máte důvodovou zprávu, nicméně po diskusích v klubech se zdá, že bude rozumnější, pokud nebudeme trvat, my předkladatelé, na devadesátkovém režimu, pokud k tomu dáme režim normální, aby se to mohlo dostat na projednání výborům, ale nicméně je snaha, protože spěchají termíny, případně zkrátit lhůtu o 20 dnů.

To je zatím všechno, co bych řekl. Když bude potřeba, vyjádřím se na závěr. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Mám tomu rozumět tak, že budete navrhovat stanovisko nevyjádřit souhlas se zkráceným projednáváním?

Děkuji. Nyní prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro první čtení pan kolega Cyril Svoboda.

 

Poslanec Cyril Svoboda: Vážený pane místopředsedo, vážená vládo, kolegyně a kolegové, novela, která je navržena, je věcně naprosto správně - o tom, myslím, není nejmenších pochyb. Je možná pochybnost, pokud jde o to, o jaké ustanovení jmenovaného zákona jde, které ustanovení se novelizuje, zda to, co navrhovatelé vkládají do novely, vkládají správně z hlediska legislativně technických důvodů, to znamená, že si myslím, že ve sněmovně nebude rozpor o věcné řešení, povedeme debatu, jestli to má být touto novelou, nebo jestli novela nemá být nějakým způsobem upravena.

Z tohoto důvodu vítám návrh předkladatelů, že netrvají na postupu podle § 90 našeho jednacího řádu, a je možné doporučit další projednávání této novely. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane kolego. Otevírám obecnou rozpravu. Jako prvnímu uděluji slovo panu ministru Březinovi, připraví se pan poslanec Krása.

 

Ministr bez portfeje ČR Karel Březina: Pane předsedající, paní poslankyně, páni poslanci, vláda tento zákon posoudila a vyjádřila s tím nesouhlas, a to především z důvodu toho, že se dostává tento návrh, tzn. absolutní výjimky, do rozporu s Úmluvou Rady Evropy č. 108, kterou budeme také projednávat na této schůzi Poslanecké sněmovny, a zároveň do rozporu se směrnicí Evropského parlamentu č. 95/1946/ES.

Jsem přesvědčen o tom, že tuto problematiku je nutno řešit, ovšem ne prostřednictvím § 3 zmíněného zákona, ale prostřednictvím § 18, to znamená dílčí výjimky. Zároveň vím, že navržená problematika je zohledněna při projednávání jiné novely tohoto zákona, která byla přijata v prvním čtení na minulé schůzi Poslanecké sněmovny .

Jsem připraven společně s Úřadem na ochranu osobních údajů spolupracovat při projednávání této novely ve výborech tak, aby splnila záměr předkladatelů a zároveň nebyla v rozporu s Evropskou úmluvou a s evropskou směrnicí. Proto žádám Poslaneckou sněmovnu, aby umožnila projednání této novely ve výborech, a tudíž nepoužila § 90 odst. 2 jednacího řádu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane ministře. Jen upozorňuji, že proti projednávání ve zkráceném jednání mohou vznést námitku dva poslanecké kluby nebo nejméně 50 poslanců, tím odpadne povinné hlasování. Jinak já musím nechat hlasovat o tom, zda sněmovna souhlasí s projednáváním ve zkráceném jednání, či nikoli.

Slovo má pan poslanec Václav Krása.

 

Poslanec Václav Krása: Vážený pane předsedající, vážení členové vlády, dámy a pánové, jsem také velmi rád, že navrhovatel netrvá na tom, abychom tento návrh zákona projednali v tzv. zkráceném čtení, a že návrh zákona projde jednáním ve výboru. Dovolím si to zdůvodnit několika věcmi.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP