(10.10 hodin)

(pokračuje Brožík)

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, nechť zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 75 z přítomných 169 poslanců pro bylo 83, proti 83. Návrh nebyl přijat.

 

Nyní se budeme zabývat návrhem na přikázání výboru k projednání - samozřejmě počkáme na kontrolu hlasování. O zkrácení lhůty rozhodneme teprve po přikázání výboru.

Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu. Má někdo jiný návrh?

 

Poslanec Vojtěch Filip: Děkuji, dávám návrh, aby tuto předlohu projednal také výbor rozpočtový.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji, pane poslanče.

 

Nejprve tedy budeme hlasovat o přikázání výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu.

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 76 z přítomných 168 poslanců pro bylo 165, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Nyní budeme hlasovat o přikázání rozpočtovému výboru, tak jak navrhoval pan poslanec Filip.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 77 z přítomných 169 poslanců pro bylo 66, proti 87. Návrh nebyl přijat.

 

Hlásí se pan poslanec Mandík - prosím.

 

Poslanec Josef Mandík: Vážený pane předsedající, chtěl bych zpochybnit hlasování č. 75. Hlasoval jsem pro, měl jsem ale křížek. Děkuji.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji, pane poslanče. Slyšeli jsme zpochybnění hlasování č. 75. Bylo to hlasování o návrhu na zamítnutí zákona předloženého panem poslancem Bartošem.

 

Nechám tedy neprodleně hlasovat o této námitce a ptám se, kdo souhlasí s námitkou pana poslance Mandíka, nechť zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 78 z přítomných 169 poslanců pro 142, proti 6. Návrh byl přijat.

 

Budeme tedy opakovat hlasování číslo 75. Na žádost pléna vás všechny odhlašuji a žádám vás o novou registraci. - Ještě jednou sděluji, že jsem všechny odhlásil, a žádám proto o novou registraci.

 

Budeme tedy opakovat hlasování o návrhu na zamítnutí této předlohy zákona.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro, nechť zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 79 z přítomných 168 poslanců pro bylo 83, proti 85. Návrh nebyl přijat.

 

Nyní budeme hlasovat o návrhu na zkrácení lhůty projednávání o 30 dnů.

Zahajuji hlasování táži se, kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 80 z přítomných 170 poslanců pro bylo 81, proti 76, návrh na zkrácení lhůty projednávání nebyl přijat.

 

Tím jsme vyčerpali všechny procedury, které se týkají prvního čtení. Konstatuji, že návrh zákona byl přikázán k projednání výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu, přičemž lhůta zůstává podle jednacího řádu 60 dní.

Děkuji panu předkladateli i panu zpravodaji Píclovi.

 

Přikročíme k dalšímu bodu číslo

 

34.
Návrh poslanců Waltra Bartoše, Václava Brouska, Petra Mareše, Petra Plevy,
Cyrila Svobody a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 564/1990 Sb.,
o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 791 - prvé čtení

 

Návrh jsme tedy obdrželi jako sněmovní tisk 791, stanovisko vlády k němu pak jako sněmovní tisk 791/1. Prosím, aby předložený návrh za navrhovatele uvedl pan poslanec Walter Bartoš.

 

Poslanec Walter Bartoš: Vážený pane předsedající, vážená vládo, dámy a pánové, rozhodli jsme se s kolegy navrhovateli předstoupit před sněmovnu podruhé s návrhem novely zákona o státní správě a samosprávě ve školství. Oproti první verzi je tento návrh pozměněn ve smyslu připomínek, které zazněly při předchozím projednávání ve sněmovně, takže se jedná o návrh zcela jistě kompromisní.

Navrhovatelé jsou přesvědčeni, že ačkoliv vláda vyjádřila své negativní stanovisko k naší novele, je toto navrhované opatření systémově správné. Po zrušení školských úřadů a následném přesunutí kompetencí na kraje se totiž z pohledu předškolního a základního vzdělávání prodlužuje vzdálenost mezi dvěma subjekty vykonávajícími státní správu ve školství. Je nesporné, že sektor předškolního a základního vzdělávání je bezprostředně a nedělitelně svázán s obcí jako se zřizovatelem. Vždyť tím, kdo je povinen zajistit podmínky pro plnění povinné školní docházky, je právě obec, a nikoliv kraj. Problémem je i to, že z hlediska výkonů státní správy se také zvětšuje území spadající pod gesci daného pravomocného orgánu, což snižuje schopnost orientace v lokální problematice, a tím i možnost reagovat na konkrétní potřeby zřizovatelů škol a hlavně ale těch, kteří jsou v procesu vzdělávání nejdůležitější - vzdělávaných.

Jsem přesvědčen, že náš krok je určitě krokem správným, krokem systémovým, neboť jde v duchu toho, co je nezbytné, dává do souladu vztah pravomocí a odpovědností. Základem tu je princip, kdy určitý subjekt jmenuje a odvolává ředitele školy, kterou sám zřizuje.

Chtěl bych připomenout, že uvedený princip je funkční a vztahuje se na všechny školy a zařízení s výjimkou škol a zařízení zřizovaných obcemi. Pokud kraj, církev a privátní subjekty tuto pravomoc mají, není důvodu, aby ji neměla obec, jejíž představitelé vzešli z řádných voleb, a mají tedy mandát spravovat veřejné statky v dané lokalitě, a co je nesporné, dámy a pánové, jsou pod neustálou veřejnou kontrolou. Nebo si snad myslíme, že obce jsou až zřizovatelem druhé kategorie a musí za ně někdo rozhodovat ve dvouinstančním procesu? Považujeme obce snad za nesvéprávné?

Je třeba si v této souvislosti připomenout, že obce již deset let vkládají nemalé částky do provozu a investic segmentu předškolního a základního vzdělávání.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP