(10.00 hodin)

(pokračuje Vnouček)

Největší pozornost při projednávání tohoto materiálu byla věnována především tomu, aby došlo k důkladnému očištění od položek z tohoto návrhu rozpočtu fondu, kde by docházelo k případnému rozporu oproti ustanovení § 2 zákona 104/2000 Sb. a na které již bylo upozorněno sněmovnou, dozorčí radou fondu a poslanci při minulém projednávání rozpočtu. Šlo především o položky na reprodukci investičního majetku, programy 327 010 a 327 020 a na řešení a hrazení dluhové služby.

Vážení poslanci, nebudu se ve své zprávě podrobně zabývat jednotlivými položkami návrhu rozpočtu, protože toto máte v písemném návrhu k dispozici.

Na závěr svého zpravodajského vystoupení bych chtěl uvést, že případné rozporné položky uvedené v návrhu rozpočtu státního fondu na rok 2001 se při projednávání v hospodářském výboru Poslanecké sněmovny a ve spolupráci s předkladatelem tohoto návrhu podaří vyřešit, a tím mohlo dojít ke kladnému usnesení hospodářského výboru k projednávanému tisku č. 750.

Dovolte mi zároveň, abych uvedl několik doplňujících informací vyplývajících ze stanoviska Kanceláře Poslanecké sněmovny ze dne 8. 11. 2000, ve kterém je uvedeno, že zákon č. 104/2000 Sb., o Státním fondu dopravní infrastruktury, stanoví, že návrh rozpočtu schvaluje Poslanecká sněmovna PČR, avšak zákon č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, nemá upravenu samostatnou proceduru pro schvalování rozpočtu zákonem zřízených fondů.

Dále je uvedeno, že na základě těchto skutečností pro projednávání a schválení rozpočtu fondu nelze podpůrně použít část 13, § 101 až 106 zákona o jednacím řádu sněmovny.

Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, věřím, že při projednávání a schvalování tohoto návrhu rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2001, sněmovní tisk 750, vezmete i do úvahy důležitost tohoto dokumentu a nutnost jeho funkčnosti pro zajištění převážné části dopravní infrastruktury, včetně zimní údržby apod. Obdobně k projednávání tohoto sněmovního tisku přistoupil i hospodářský výbor Poslanecké sněmovny a vyjádřil své stanovisko v přijatém usnesení, sněmovní tisk 750/2, které vám bylo v náležitém předstihu již předáno, a doporučuje tento návrh rozpočtu schválit.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji, pane zpravodaji. Otevírám všeobecnou rozpravu, do které nemám písemných přihlášek, a proto se táži, kdo se hlásí z místa. Pan poslanec Sehoř, poté pan poslanec Holáň.

 

Poslanec Karel Sehoř: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, dovolte mi několik poznámek k tomuto projednávanému bodu.

Rozpočet Státního fondu dopravní infrastruktury byl ještě zpracován Ministerstvem dopravy a spojů, nikoliv samotným aparátem fondu. Předpokládám, že první rozpočet, který by byl podle původních představ a samozřejmě podle zákona, bude zpracován až pro rok 2002. Při překlopení kapitoly 327 Ministerstva dopravy a spojů do fondu došlo k některým problematickým krokům, které jsme v dozorčí radě fondu formulovali v tisku 750/1, který máte všichni k dispozici.

Kromě toho bych chtěl ještě poznámku o tom, že fond má v návrhu objem 31,2 miliardy korun a zhruba dvě třetiny z toho dělají vlastní příjmy a zhruba jedna třetina, 13 miliard korun, dělá dotace Fondu národního majetku. Všichni víme, že dotace z Fondu národního majetku nejsou jistými penězi. Dovolte mi poznámku, že Fond dopravy zatím příliš nepomohl financování dopravy, a obávám se do budoucnosti, jestli příjmy nebudu kvalifikovány jistějšími zdroji, než je tomu dosud, tak že si do budoucna ani nepomůže. Myslím si dokonce, že by možná některé prvky v zákonu 104 bylo třeba novelizovat.

Třinácti miliardami korun jsme v podstatě vyklidili pole ve státním rozpočtu a obávám se, že doprava se do tohoto vyklizeného prostoru bude jen velmi těžko vracet.

Vrátím se ale zpátky k návrhu rozpočtu. Hospodářský výbor projednával třikrát tento materiál a snažil se nalézt východisko mezi návrhem a mezi stanoviskem dozorčí rady. Nakonec jsme dospěli k určitému kompromisu. Některé kroky nebylo možno provést vzhledem k již schválenému státnímu rozpočtu. Například šlo o položku 3,6 miliardy korun dluhové služby. Dohodli jsme se, že 3,6 miliardy korun zůstanou ve Fondu dopravy s tím, že žádáme o navýšení o tuto položku příjmů ve státním fondu, a to z nestandardních zdrojů. Současně žádáme, aby dluhová služba byla součástí fondu jen pro rok 2001 a v budoucnu z tohoto fondu byla přenesena do státního rozpočtu.

Co se týče správní činnosti, Ředitelství silnic a dálnic a Správy a údržby silnic - tam jsme došli k tomu, že pokud vláda svým usnesením stanovila, že to není protizákonné opatření, tak jsme na svém požadavku netrvali.

Co se týče položky 709 milionů 12 tisíc korun, které se týkají reprodukce investičního majetku, tam nám bylo vyhověno a budou přesunuty do státního rozpočtu.

Myslím si, že hospodářský výbor došel k rozumnému kompromisu, a pokud budeme schvalovat rozpočet fondu ve tvaru, jak to navrhuje hospodářský výbor, tak jej doporučuji podpořit. Děkuji.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji, pane poslanče. Slova se ujme pan poslanec Holáň.

 

Poslanec Vilém Holáň: Vážené kolegyně a kolegové, po víceméně rozpočtovém provizoriu na rok 2000 se na plénum dostal návrh už uceleného rozpočtu fondu na rok 2001. Z toho důvodu jsem proto přesvědčen, že právě tento rozpočet je vlastně tím prvním a že právě ten je třeba podrobit pečlivému koncepčnímu zkoumání, neboť podoba, v jaké bude schválen, bude určující pro rozpočty fondu v dalších letech.

Chci říci, že jsem sám uvítal vznik fondu především proto, že tato forma financování výstavby a modernizace dopravní infrastruktury je transparentnější a lépe kontrolovatelná než forma financování ze státního rozpočtu, kde se spousta výdajů různě ztratí. Jediná zásadní věc, která se dá fondovému financování vytknout, je možné zneužití k různému přesouvání a schovávání deficitu státního rozpočtu, což je bohužel v našem prostředí častým jevem. Tomuto zneužívání lze jistě zabránit tím, že Poslanecká sněmovna při schvalování rozpočtu infiltraci takovýchto položek nedopustí.

K samotnému návrhu bych měl také nějaké připomínky. První se týká problému, který jsem nastínil před chvílí. V návrhu rozpočtu je do výdajové stránky zařazena i dluhová služba. Ve zprávě k návrhu rozpočtu je tento postup odůvodněn rozhodnutím Ministerstva financí, které jím podmiňuje posílení příjmů fondu o převod prostředků z Fondu národního majetku ve výši 13 miliard. Kromě dluhové služby je posílení příjmů fondu podmíněno i krytím dotace do železnice ve výši 3,3 miliardy. Ministerstvo financí chce očividně využít slabé příjmové stránky rozpočtu, která je ostatně s určitou otevřeností konstatována předkladatelem již v předkládací zprávě, a zatížit fond při jeho rozjezdu dluhem, který nezpůsobil, ale který by měl splácet. Nejde o to, že nominálně na tom fond přímo netratí, jde spíše o to, že přítomnost dluhové služby z rozpočtu fondu již při jeho vzniku bude negativně působit na zahraniční investory, kteří se budou obávat o návratnost investic vložených do fondu zatíženého dluhy, navíc při absenci státních garancí. Zahraniční investice bude fond při nízkých vnitřních, převážně daňových příjmech potřebovat jako sůl. Jde mi především o takové koncipování rozpočtu, které nezavdá zahraničním investorům důvod k nedůvěře. Jak bylo řečeno, hospodářský výbor se touto záležitostí zabýval.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP