(18.50 hodin)

(pokračuje Matulka)

My jsme se tu minulý týden zabývali zákonem o ochraně menšin. Jsem si vědom toho, že na samosprávné úrovni leckdy prostě nelze ochránit menšinu a její zájem, i kdyby byla tak početná, jako je 25tisícové sídliště. Musí zřejmě v zájmu nějaké vyšší spravedlnosti nastoupit nějaký nezávislý sudí, a já jsem přesvědčen, že v této chvíli to je Parlament, a to ať už se jedná o obchvat Plzně, anebo například o onu rychlostní komunikaci R43 v Brně. Já jsem neměl odvahu to navrhovat jako zákon kvůli té bývalé Hitlerově dálnici, dovolil jsem si toliko interpelaci. Tehdy byl premiérem pan Václav Klaus, který mi vzkázal - vcelku správně - že to je vlastně rozhodnutí brněnského městského zastupitelstva, které ovšem svou menšinu obětovalo.

Domnívám se tedy, že je spravedlivé, jestliže se nelze domoci rozumu a spravedlnosti na úrovni regionální, skutečně se obrátit na Parlament. Nemělo by se to dít zřejmě zcela běžně, neměli bychom tady řešit územní plán nižších území, podobné obchvaty, ale v takovýchto výjimečných případech, kdy všechny prostředky dosavadního jednání selhávají, je takový návrh zákona zcela na místě a já se za něj také přimlouvám. Děkuji.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Táži se, kdo další se hlásí do rozpravy. Jestliže se nehlásí nikdo, pak rozpravu končím.

Táži se na zájem o závěrečná slova pana navrhovatele a zpravodaje. (Poslanec Brousek se chystá promluvit.) Už mám zvonit, nebo budete mluvit déle? Jde o to, abychom to dnes ještě stihli odhlasovat.

 

Poslanec Václav Brousek: Vážený pane předsedo, vážená vládo, kolegyně a kolegové, děkuji, doufám, že do sedmé hodiny zbývá osm minut, takže mohu říci, že navržená právní úprava není v rozporu s ústavní zásadou rovnosti vlastnického práva, jak se domnívá vláda. Zákon přece neupřednostňuje některé vlastníky na úkor jiných. Přestože ústava připouští, aby vlastnictví bylo ve veřejném zájmu zákonem - a jedině zákonem nebo na základě zákona - omezeno, tak vlastnických práv se zákon dotýká pouze v tom, že vytváří podmínky pro urychlení výstavby tak, že neponechává prostor pro zneužití vlastnických práv k jiným účelům.

Stejně tak se nedomnívám, že zkrácení procesní lhůty, tížící správní orgány, tedy nikoli účastníky řízení, to je důležité zdůraznit, že v řízení již probíhajícím dojde ke zpětné účinnosti zákona. Není tomu tak. Návrh zákona nezasahuje do toho, co už bylo vykonáno a rozhodnuto, vzniklé právní vztahy nemění, pouze do budoucna nutí úředníky k rychlejšímu postupu.

Chtěl bych ještě reagovat na to, co tu bylo řečeno, že pokud pochopitelně trasa nebude platná, tak zákon sice platný bude, ale bude neúčinný. Čili nic se v tomto případě neděje.

Byl jsem nabádán, abych zkrátil své závěrečné slovo…

 

Předseda PSP Václav Klaus: …máte-li zájem na tom, aby se hlasovalo, pak je nutno to stihnout do sedmi hodin. Nebyl jste ale nabádán k ničemu. Já vám přeji, abyste mluvil dlouho.

 

Poslanec Václav Brousek: Dovolíte-li, pane předsedo, abych pokračoval, chtěl bych říci, že jestliže je vytýkáno tomuto zákonu, že to je zákon na jedno použití, chtěl bych říci, že existuje celá řada právních předpisů, které řeší pouze jediný případ, např. zákon o zákazu dodávek pro elektrárnu Búšehr, o úhradě ztráty Konsolidační banky, o odejmutí dalšího platu některým představitelům státní moci, o opatření vůči Jugoslávii atd. Tento zákon naopak je o mnoha správních řízeních, která budou probíhat v rámci dalšího stavebního řízení.

Nehleďme tedy na to, proč zákon nepřijmout, ale pojďme ho precizovat a následně podle něj vytvořit zákon obecný, jaký mají v Německu o obecně prospěšných stavbách. Předem vám děkuji.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji. Pan zpravodaj si přeje promluvit.

 

Poslanec Pavel Hojda: Vážený pane předsedající, vážená vládo, kolegyně a kolegové, v diskusi vystoupilo celkem deset poslanců, padly dva návrhy - jeden návrh na zamítnutí v prvním čtení a druhý návrh na vrácení k dopracování. V diskusi nepadl žádný návrh na přidělení dalšímu výboru.

Navrhuji, abychom nejprve hlasovali o návrhu na zamítnutí v prvním čtení a poté o vrácení k dopracování.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Nikoli, podle jednacího řádu musíme nejdříve hlasovat o vrácení návrhu navrhovateli k dopracování, teprve pak o zamítnutí.

Máváte na mne, abych vás odhlásil, tak vás tedy odhlašuji a žádám, abyste se svými kartami znovu přihlásili.

 

Dám tedy hlasovat o vrácení předloženého návrhu navrhovateli k dopracování.

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro tento návrh, nechť stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 351 z přítomných 157 poslanců bylo 19 pro, 118 proti. Návrh nebyl přijat.

 

Nyní je tu návrh na zamítnutí předloženého návrhu.

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro tento návrh, nechť stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 352 z přítomných 157 poslanců 9 bylo pro, 130 proti. Návrh na zamítnutí nebyl přijat.

 

Já se hluboce stydím, že jsem v tu chvíli dával hlasovat, že považuji tento výsledek téměř za konec této Poslanecké sněmovny a za porušení všeho rozumného v tomto sále.

 

Nyní se budeme zabývat návrhem na přikázání. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání hospodářskému výboru. Má někdo ještě jiný návrh? Není tomu tak.

 

Přistoupíme k hlasování. Kdo souhlasí s tím, aby návrh byl postoupen k projednání hospodářskému výboru, nechť zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 353 z přítomných 156 poslanců 140 bylo pro, nikdo nebyl proti. Návrh byl přijat. Návrh jsme tedy přikázali k projednání hospodářskému výboru.

 

Tím končím projednávání tohoto bodu a současně také dnešní jednací den. Zítra se sejdeme v 9 hodin

 

(Jednání skončilo v 18.58 hodin.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP