(14.50 hodin)

(pokračuje Tlustý)

Jinými slovy, je-li v tisku 731/3 řada položek, které buď přidávají, nebo naopak ubírají z některých položek, navrhuji této sněmovně - nebude-li námitek - aby všechny tyto návrhy byly považovány za hlasovatelné a aby výsledná hodnota té položky byla dána součtem všech odhlasovaných položek, ať už se znaménkem plus, nebo minus. Je to podle mého názoru racionální způsob, jak se vypořádat s jinak velmi složitými vazbami mezi jednotlivými položkami. Já bych pak vyzval sněmovnu, kdyby proti tomu byly námitky, aby to výslovně bylo uvedeno. Postup hlasování by se tím ovšem velmi zkomplikoval.

Za druhé mi dovolte upozornit, že v tisku 731/3, v číselné části, to znamená v části II, máte úplně vpravo čtyři sloupce, které nebývají standardně v takovém podkladu. Jsou tam z toho důvodu, že jsou to čtyři sloupce, z nichž většina pozměňovacích návrhů se snaží čerpat zdroje pro posílení jiných kapitol či položek. Všechny tyto čtyři sloupce jsou v principu ohroženy úplným vyprázdněním. Uvádím, že budeme sledovat jejich aktuální stav a v případě, kdyby se kterákoliv z těchto vyprazdňovaných položek během hlasování dostala na nulu, pak by další pozměňovací návrhy byly nehlasovatelné. V tuto chvíli stejně sněmovnu žádám, aby souhlasila či námitkou nesouhlasila s tímto postupem, to znamená s nemožností hlasovat o návrzích ve chvíli, kdy míří do kapitol v tom okamžiku již vyprázdněných.

K vlastnímu postupu hlasování. Budeme hlasovat v principu v pořadí, jak jsou pozměňovací návrhy v tisku 731/3 uvedeny, to znamená napřed změny v paragrafové části, jak jsou uvedeny v části I na stranách 1 a 2. Poté o části II, to znamená o změnách v číselných položkách. Ještě dodám, jakým způsobem.

Na závěr navrhuji hlasovat o části III, která obsahuje doprovodná usnesení. Velmi jednoduše řečeno, jsou to dvě poslední strany materiálu, který máte před sebou.

Nyní k postupu hlasování uvnitř části II, to znamená o číselných položkách. Jak jsem uvedl ve druhém čtení, všichni, kdo žádali změny v usnesení rozpočtového výboru, tak měli učinit a učinili v podobě pozměňovacích návrhů, které žádají individuální hlasování o položkách usnesení rozpočtového výboru, nebo předkládají návrhy alternativní k tomuto usnesení. O těchto položkách - nazvu je výjimky a kolize z usnesení rozpočtového výboru - bychom hlasovali jako o prvních.

Poté bych si dovolil sněmovně navrhnout, aby pro pořádek potvrdila jedním hlasováním platnost všech zpřesnění, která tady byla přednesena dnes na začátku třetího čtení a která byla případně přednesena ve druhém čtení. Uvedl bych jejich přesný výčet.

Poté bychom mohli hlasovat o zbytku usnesení rozpočtového výboru, a to jedním hlasováním.

Poté bychom postupovali v části B bodu II podle pořadí u všech ostatních pozměňovacích návrhů tak, jak byly předneseny, a to s jedinou výjimkou, a to jsou ty návrhy, o kterých by bylo rozhodnuto úplně na začátku, neboť kolidují s částmi usnesení rozpočtového výboru.

To je návrh postupu hlasování o tisku 731/3, to znamená o návrhu zákona o státním rozpočtu.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji. Má někdo připomínku k tomuto postupu? Pan ministr Schling.

 

Ministr dopravy a spojů ČR Jaromír Schling: Pane předsedo, dámy a pánové, navrhuji oddělené hlasování o návrhu číslo 187 v návrhu rozpočtového výboru. Rozpočtový výbor tam schválil zkrácení položky na dostavbu nemocnice, čímž by prodloužil její stavbu o jeden rok. Možná že právě proto, že tato věc nebyla projednána výborem zdravotním a sociálním, nebyla rozpočtovému výboru známa. Prodloužením stavby by vznikly vícenáklady ve výši přibližně 30 mil. Kč. Pokud by tento návrh byl akceptován, došlo by k nevyvážení celkové bilance návrhu rozpočtového výboru a zřejmě jediná položka, která přichází v úvahu pro její vyrovnání, by byla vládní rozpočtová rezerva.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Má někdo ještě jinou námitku nebo připomínku?

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Já se v tuto chvíli obtížně orientuji v možnostech, jak se s touto situací vypořádat. Podle mého názoru je nepochybné, že to, co navrhuje pan ministr Schling, je v principu pozměňovací návrh k usnesení rozpočtového výboru. Já jsem v rozpravě řekl - je to uvedeno i v jednacím řádu - že usnesení rozpočtového výboru je základem pro jednání a ve třetím čtení by neměly padat pozměňovací návrhy, které to požadují. Podle mého názoru, aniž bychom vedli dlouhou procedurální rozpravu o tom, zda mám pravdu já jako zpravodaj, nebo pan ministr Schling, bude nejlépe, abychom hlasovali o námitce pana ministra Schlinga, o námitce o společném hlasování o položce 187 v rámci celého usnesení rozpočtového výboru. V případě, že by jeho námitka byla přijata, znamenalo by to, že i o této položce by bylo hlasováno individuálně v té části, kterou jsem uvedl jako kolizní body usnesení rozpočtového výboru. Jiný způsob, jak naložit s tímto požadavkem, neznám.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji. Já bych to akceptoval. Hlásí se pan poslanec Mlynář.

 

Poslanec Vladimír Mlynář: Vážený pane předsedající, vážená vládo, principiálně stejná věc, jen v bodě 31 usnesení rozpočtového výboru. Jde o víceúčelové sportovní zařízení. Pokud bude rozhodnuto o proceduře, jak to teď navrhl pan poslanec Tlustý, vznáším námitku na oddělené hlasování o této věci.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Ještě se někdo hlásí? Dobře. Zahájíme hlasování. Nejdříve dám hlasovat o námitce pana ministra Schlinga týkající se bodu II A 187 usnesení rozpočtového výboru.

 

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro námitku pana ministra Schlinga, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti této námitce?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 144 z přítomných 186 poslanců 75 pro, 77 proti. Návrh nebyl přijat.

 

Nyní budeme hlasovat o námitce pana poslance Mlynáře k bodu II A31.

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro tento návrh, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 145 z přítomných 186 poslanců 44 pro, 97 proti. Návrh nebyl přijat.

 

Nyní dám hlasovat o návrhu pana zpravodaje Tlustého jako o celku.

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro navržený postup, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 146 z 186 přítomných 184 pro, jeden proti. Návrh byl přijat.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP