(14.40 hodin)

Předseda PSP Václav Klaus: Prosím, abyste si tyto věci vyjasňovali pokud možno mimo řečniště.

Pan poslanec Brousek jako další.

 

Poslanec Václav Brousek: Děkuji, pane předsedo. Reaguji také na výzvu. V části II B76 návrh, Základní škola Staňkov, doplněk okres Domažlice. Děkuji.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Aby nebyl neklid v sále. Pořadí: Kučera ml., Martínek, Hojdar. Prosím pana poslance Kučeru.

 

Poslanec Miloslav Kučera ml.: Děkuji za upozornění od zpravodaje. Proto žádám, aby oba mé návrhy byly zpřesněny tak, že částky se ještě uvedou v textové části zákona, tzn. změní se částka v odst. 8 § 1 u obou návrhů. Děkuji.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Pan poslanec Martínek.

 

Poslanec Radko Martínek: Vážený pane předsedo, na základě upozornění zpravodaje chci opravit doprovodné usnesení B2/1. Dovolil bych si jen připomenout, že jako zpravodaj výboru pro regionální rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí jsem měl původně jiný návrh. Tento návrh vlastně vyplynul z jednání rozpočtového výboru, a proto to doplňuji: V průběhu roku rozpočtovým opatřením a nyní vsuvka "z kapitoly VPS - VRR" a dál bude pokračovat text tak, jak je.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Jako další pan poslanec Hojdar.

 

Poslanec Josef Hojdar: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, já jsem ve druhém čtení požádal pouze o upřesnění textu o usnesení rozpočtového výboru č. 229. Bohužel, do opravy se dostala pouze polovina textu. Celý text má znít následovně: Nemocnice Most, rekonstrukce, se upřesňuje Nemocnice Most, rekonstrukce centrálních operačních sálů, položka 3981104041, zvýšit o částku 15 milionů korun na celkovou částku 25 milionů korun.

Nejedná se o nic jiného než o upřesnění textu, který v tomto bodě je. Děkuji.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Paní poslankyně Emmerová.

 

Poslankyně Milada Emmerová: Vážený pane předsedo, vážení přítomní, bohužel potřetí se stalo nedopatření v položce 15/21, tedy již potřetí to říkám před výborem a před sněmovnou, a sice jde o to, že z kapitoly VPS převést částku 21 milionů korun na novou položku investiční akce 3981104016, Nemocnice Tábor, tj. přestavba infekčního pavilonu na léčebnu dlouhodobě nemocných. Děkuji.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Poslanec Kapoun.

 

Poslanec Miroslav Kapoun: Vážený pane předsedající, kolegyně a kolegové, můj pozměňovací návrh na str. 46, který jsem avizoval, přesun z okresu na okresy v místech krajů, pokud bude schválen, bylo by potřeba upravit textovou část v příloze zákona. Děkuji.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Poslanec Recman.

 

Poslanec Svatomír Recman: Já bych chtěl upřesnit svůj pozměňovací návrh, na který upozornil zpravodaj. Je to na str. 42 pod č. 29/2, alternativa 1. Zdroj by byla kapitola Ministerstva pro místní rozvoj. Ostatní text by byl škrtnut a vypuštěn. Děkuji.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Kdo se ještě hlásí do rozpravy? Paní poslankyně Němcová.

 

Poslankyně Miroslava Němcová: Děkuji za slovo. Já bych prosila o opravu v tisku 731/3 na str. 19 u položky č. 83, kde je chybně uvedeno číslo programu, v jehož podporu mají být převedeny prostředky. Je chybně uvedeno číslo 335 110, místo tohoto čísla má být uveden program 334 030 - záchrana architektonického dědictví. Ověřila jsem si, že v mém původním návrhu jsem takto číslo uvedla. Pravděpodobně došlo k chybě při přepisu. Děkuji.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Kdo další se hlásí do této rozpravy? Pan poslanec Sehoř.

 

Poslanec Karel Sehoř: Pane předsedající, dámy a pánové, já bych chtěl stáhnout svůj návrh B1 v příjmech a B95 ve výdajích. Myslím si, že návrhy jsou stejně nehlasovatelné, a myslím, že se zítra na hospodářském výboru domluvíme jinak. Děkuji.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji. Ještě někdo? Ne-li, rozpravu končím. Táži se pana ministra financí, chce-li vystoupit se závěrečným slovem.

Prosím sněmovnu skutečně o pozornost.

 

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík: Vážený pane předsedo, vážené dámy, vážení pánové, protože nás čeká maraton dlouhého hlasování ve třetím čtení, omezím se pouze na některé základní poznámky.

Domnívám se, že dobrým výchozím bodem pro jednání je vedle vlastního vládního návrhu zákona rozsáhlý pozměňovací návrh rozpočtového výboru, který nějakým zásadním způsobem nenarušuje koncepci vládní hospodářské politiky ani ostatních politik v jednotlivých dílčích kapitolách, a až na některé položky, které jsou sporné, ale málo rozsáhlé a zřejmě budou hlasovány samostatně pro svoji spornost, se domnívám, že tento návrh může být dobrým návrhem pro schválení.

Dále bych chtěl říci, že z té nepřeberné plejády jednotlivých dílčích pozměňovacích návrhů je třeba pamatovat rovněž na to, že podle zákona o rozpočtových pravidlech objem prostředků, které lze škrtnout v kapitole Vládní rozpočtová rezerva, což je zdroj mnohých z návrhů, je v podstatě minimální, a proto budu mít v zásadě zamítavá stanoviska k většině těchto návrhů. Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Táži se zpravodaje, zda chce závěrečné slovo. Druhá věc je, že ho vyzvu, aby nás seznámil s postupem při hlasování. Tak teď závěrečné slovo.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Vážený pane předsedo, ověřil jsem s kanceláří rozpočtového výboru ty námitky, které byly uvedeny k chybám obsaženým v tisku 731/3, a s politováním musím konstatovat, že jak pan poslanec Hojdar, tak paní poslankyně Němcová se nemýlili a jimi uváděné reklamace jsou oprávněné, tzn., konstatuji za zpravodaje, že zpřesnění zde přednesená jsou v souladu s tím, jak návrhy byly předneseny ve druhém čtení. To za prvé.

Za druhé bych chtěl navrhnout postup hlasování. Nevím, zda jsem k němu žádán?

 

Předseda PSP Václav Klaus: Nevím, jestli vás teď poslanci vnímají. Zdá se mi, že nikoliv.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Ještě na vysvětlenou pro paní poslankyni Emmerovou uvedu, že jí reklamované přesné znění je uvedeno v návrhu B53. Ona citovala z návrhu A15/21a ten byl právě zpřesňován návrhem B53. Chápu, že je obtížná orientace ve stovkách pozměňovacích návrhů, ale v tomto případě je text B53 dle mého názoru uveden správně. Táži se paní poslankyně Emmerové, zda něco namítá. Nenamítá, takže tato položka je v pořádku.

Nyní mi, vážený pane předsedo, dámy a pánové, dovolte navrhnout způsob hlasování. Ještě předtím, stejně jako loni, si dovolím jako základní princip, který musí sněmovna respektovat, navrhnout sčitatelnost položek obsažených v jednotlivých pozměňovacích návrzích týkajících se téže položky.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP