(14.30 hodin)

(pokračuje Fišer)

Je možné je vyřešit tak, že od 1. ledna příštího roku bude zaručena péče o nemocné na takové úrovni, jako byla dosud, přinejmenším na takové úrovni, jaká je v nemocnicích v zemích, které jsou na západ a na jih od naší země. Nechci zasahovat do programu sněmovny, protože nejsem poslanec a je výlučně právem poslanců rozhodnout, jaký program zasedání bude mít. Já tady říkám jenom svůj osobní názor jako člověk, který pracoval ve zdravotnickém výzkumu předtím, a svůj názor ministra zdravotnictví k této problematice.

Děkuji.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Pane ministře, já se nebudu pouštět do komentování, ale myslím, že to, co jste řekl, je podle mých uší v rozporu s tím, co jste napsal do dopisu předsedovi výboru ČSSD. Ale o to tady nejde. Tento bod byl zavetován čili nebude se o něm jednat na této schůzi Poslanecké sněmovny.

Hlásí se ještě někdo další do této předrozpravy? Ne-li dám hlasovat o předložených několika návrzích k bodům programu.

 

Prvním hlasováním bude návrh poslankyně Buzkové, aby bod 54 pana ministra Grosse byl pevně určen jako první bod na středu 6. 12., tj. zítra po obědě.

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro tento návrh, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 141 z přítomných 183 poslanců 169 pro, jeden proti. Návrh byl přijat.

 

Prosím pana místopředsedu sněmovny Ivana Langera a pana ministra Grosse, aby nerušili jednání.

 

Pan poslanec Žižka navrhl zařadit bod 66 jako druhý bod na čtvrtek ráno pevně za bod 65.

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro tento návrh, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 142 z přítomných 183 poslanců 172 pro, nikdo proti. Návrh byl přijat.

 

Nyní byl můj návrh, který jsem přečetl na počátku s tím, že jsem změnil bod, aby odpovědi členů vlády na písemné interpelace, což je jedna interpelace, byly ve čtvrtek v této chvíli už jako třetí bod čtvrtečního programu.

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro tento návrh, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 143 z přítomných 183 poslanců 174 pro, nikdo proti. I tento návrh byl přijat.

 

Nyní se dostáváme k našemu vlastnímu programu, čímž je

 

49.
Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2001
/sněmovní tisk 731/ - třetí čtení

 

Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal místopředseda vlády a ministr financí Pavel Mertlík a zpravodaj rozpočtového výboru poslanec Vlastimil Tlustý.

Pozměňovací návrhy jsme obdrželi jako sněmovní tisk 731/3. Nyní otevírám rozpravu. Opakuji, že se koná rozprava, ve které lze navrhnout pouze opravu legislativně technických chyb, gramatických chyb, chyb písemných a tiskových atd., případně podat návrh na opakování druhého čtení.

První se do rozpravy přihlásil poslanec Milan Zuna. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Milan Zuna: Vážený pane předsedo, pokud se jenom mohou opravit legislativní chyby, tak ne. Domníval jsem se, že ve třetím čtení v obecné rozpravě se mohu vyjádřit k jedné záležitosti. Pokud to není možné, tak o slovo nežádám.

 

Předseda PSP Václav Klaus: My jsme vám za prvé špatně rozuměli, pane poslanče. Vzdal jste se vystoupení.

Táži se, kdo se další hlásí do rozpravy. Pan poslanec Tlustý jako první.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Vážený pane předsedo, dovolte mi na začátek třetího čtení zpřesnit jednu formulaci, přesně řečeno odstranit chybu v textu, který máte před sebou. Za druhé vyzvat k podobnému zpřesnění předkladatele některých pozměňovacích návrhů, které uvedu.

Zpřesnění se týká doprovodných usnesení, konkrétně doprovodného usnesení označeného B 1.2, kde v textu "byla i od 1. ledna 2000 zachována" atd. má být správně uvedeno "od 1. ledna 2001". Bez tohoto zpřesnění by původní text nedával smysl a pan předkladatel ho také uvedl se správnou číslovkou 2001.

Nyní výzvy směrem k poslancům k upřesnění některých návrhů.

Za prvé pan poslanec Martínek v návrhu B2 by měl vybilancovat krytí svého návrhu, jinak se obávám, že bude nehlasovatelný.

Dále pan poslanec Recman by v návrhu B29/2 v části II měl dát do souladu uvedený program, neboť ten, který ve svém návrhu uvádí, ve státním rozpočtu neexistuje.

Dále pan poslanec Brousek v části II návrh B76 by měl uvést okres obce Staňkov. Jemu je to asi zřejmé, ale v případném usnesení sněmovny by to zřejmé nebylo, obcí Staňkov je v České republice více.

Dále si dovolím vyzvat pana poslance Kučeru ml., aby zpřesnil své návrhy B119 a B120. Jím navrhované úpravy by se totiž měly promítnout i v textové části zákona, konkrétně by bylo nutné z textové části zákona změnit částku v odstavci 8 § 1. Abych panu poslanci Kučerovi ml. usnadnil situaci, je nezbytné uvést, že návrhy pod označením II B119 a B120 je třeba doprovodit nahrazením příslušné částky i v textové části v odst. 8 § 1.

Takto by mělo znít upřesnění těchto návrhů.

To jsou všechna dle mého názoru možná technická upřesnění, která umožní hlasovatelnost citovaných pozměňovacích návrhů.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji. Nyní se hlásí pan poslanec Ježek.

 

Poslanec Josef Ježek: Děkuji, pane předsedo. Rád bych uvedl jeden technický pozměňovací návrh, kterým bych upravil název položky v části tisku 731/3 v části A pod položkou 37 kapitola Okresní úřad Rychnov nad Kněžnou.

 

Předseda PSP Václav Klaus: My vás neslyšíme. Prosím, mluvte zřetelně a do mikrofonu.

 

Poslanec Josef Ježek: V části A částka 37, kde je text kapitola Okresní úřad Rychnov nad Kněžnou snížení v položce Státní okresní archiv z částky 10,6 na 5 milionů, upravit název této položky, snížení v položce rekonstrukce budov pro Státní okresní archiv.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP