(14.10 hodin)

(pokračuje Tlustý)

Za prvé - vláda dosud nepřijala všechna nařízení, jimiž se zákoník práce provádí. Na tuto skutečnost byla vláda, jmenovitě pan ministr Špidla, opakovaně upozorňována, a to i prostřednictvím interpelací poslanců našeho poslaneckého klubu. Například v oblasti bezpečnosti a zdraví při práci chybí několik vyhlášek. Z toho vyplývá, že 1. ledna příštího roku nabudou účinnosti paragrafy, kterými se budou muset řídit naši občané, aby se nedostali do rozporu se zákonem, zároveň však nebyly vydány vyhlášky, které mají specifikovat, jakým způsobem tak občané mají učinit. Nesvědčí to o odpovědném přístupu pana ministra Špidly k naplňování zákona, který této sněmovně předložil a který vláda a další poslanecké kluby s výjimkou ODS podpořily.

Druhým problémem je, že vláda dosud do Poslanecké sněmovny nepředložila zvláštní zákon, který upravuje podmínky pro pracovníky v dopravě. Hrozící kolaps dopravy řeší týmy právníků, kteří se dohadují - a teď pozor -, jak příslušná ustanovení zákoníku práce obejít.

Za třetí - je dostatečně známo, že tento nový zákoník práce vytváří vážné problémy ve zdravotnictví. Hrozí snížení kvality a dostupnosti zdravotní péče, většina ředitelů mimopražských nemocnic dává jasně najevo, že po 1. lednu příštího roku nebude schopna zajistit nepřetržitý provoz. Ti, kdo říkají, že to dokáží, zároveň dodávají, že za cenu obejití tohoto zákoníku práce. Objevilo se ještě jedno, zvláštní řešení, a tím je, že skupiny lékařů zakládají společnosti s ručením omezeným, aby tyto společnosti s ručením omezeným na základě smluv uzavřených s nemocnicemi mohly naplnit schválené znění zákona, který tato sněmovna přijala.

Občanská demokratická strana na všechny tyto hrozící problémy plynoucí ze zákoníku práce - a možná by se tento zákoník měl jmenovat spíš zákoník nepráce - opakovaně upozorňovala, a - to je rozhodující - hlasovala jako jediný poslanecký klub proti tomuto návrhu. To, že nás podpořili dva poslanci Unie svobody, je sice chvályhodné, ale na věci to bohužel nic nemění.

Nyní, několik měsíců po schválení této špatné novely zákoníku práce, si celá odborná veřejnost uvědomuje, že se dostává do absurdní situace, neboť není schopna paragrafy v tomto zákoníku obsažené naplnit. To jsou důvody, které mě vedou k tomu, aby do schůze v této předvánoční době možná neočekávaně, nicméně nutně, má-li se Parlament postavit k problému, který nepochybně stojí před naší společností, byl zařazen tento bod na jednání, přičemž v rámci něho poslanecký klub ODS navrhne způsoby, jakými se lze se vznikající situací - a já bych řekl s blížící se katastrofou - vypořádat.

Děkuji za pozornost. (Potlesk poslanců klubu ODS.)

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji panu poslanci Tlustému. O slovo se přihlásil ministr práce a sociálních věcí. Prosím, pane ministře.

 

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Vladimír Špidla: Vážení páni poslanci, vážené paní poslankyně, pan poslanec Tlustý zde vykreslil apokalyptické vize, které se odehrávají v jeho mysli a pravděpodobně v mysli několika jeho spolupracovníků.

Mohu říci, že zákoník práce tak, jak je zformulován, je životaschopnou normou. Zásadně musím odmítnout myšlenku, že není jako text právně použitelný. Měl jsem příležitost jednat při desítkách případů s desítkami odborníků, a v každém případě je tato norma hodnocena jako norma kvalitní.

Nepochybuji o tom, že existují přechodné potíže, které s nástupem každé normy mají své riziko a vždy se objevují. Ale v žádném případě není situace dramatická tak, aby vyžadovala rozmáchlá gesta, o které se teď právě pokusil pan poslanec Tlustý. Měli jsme příležitost jednat prakticky takřka s každou nemocnicí, měli jsme možnost zabývat se těmito problémy krok za krokem, a mohu například konstatovat, že průměrná doba přesčasů jednoho lékaře zdaleka nedosahuje oněch 416 hodin, které má k dispozici.

Komplikace tedy při každém velkém přechodu vznikají, ale tato situace je zvládnutelná běžnými prostředky a nevyžaduje takto dramatická opatření.

Děkuji.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP