(17.20 hodin)

Poslanec Vlastimil Tlustý: Vážený pane předsedo, vážené dámy a pánové, to, co tady právě zaznělo z úst pana ministra financí a z úst kolegy Sobotky, je pro mne šokující logika. Tato logika totiž říká, že špatné není něco dělat, špatné je to vtělit do zákona poté, co se to opravdu dělalo. Podíváme-li se totiž do minulosti, je zřejmé, že Česká národní banka nad rámec tehdy platných zákonů vyrovnávala vklady do výše 4 milionů korun. Tím byla založena nespravedlnost, protože zákon říkal něco jiného. Pokud teď je v obou textech zákona v různých verzích snaha tuto reálnou praxi vtělit do znění zákona, tak slyšíme argument, že tím založíme další nespravedlnost.

Opakuji - podivné není legalizovat realitu, podivné je zakrývat si před tou realitou oči a myslet si, že ustanoveními, kterými tuto realitu popřeme, něco vyřešíme a obstojíme před veřejností. Domnívám se, že řešení obrácené je správné. Znění zákona by mělo být v souladu s praxí, která v České republice probíhala.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane kolego. Prosím o další přihlášku. Pan poslanec Matulka.

 

Poslanec Dalibor Matulka: Dámy a pánové, nerozumím příliš bankovnictví, ale chtěl bych zareagovat na slova kolegy Tlustého. Podle jeho logiky bychom mohli vtělit do zákona, že uprchnout z vězení je legální, protože Kajínek je prostě na svobodě a je to realita a můžeme ji zlegalizovat. (Smích.)

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Pan poslanec Sobotka.

 

Poslanec Bohuslav Sobotka: Vnímám realitu, dámy a pánové, realitu, která tady dnes existuje. Chtěl bych jenom poukázat - a to bylo cílem mého vystoupení - i na očekávání okradených klientů družstevních záložen, protože i tato jejich očekávání jsou součástí reality. A my dnes tím, že tento návrh zákona definitivně schválíme, vzbudíme v nich tato očekávání, která jsou podle mého názoru falešná. Ale my je vzbudíme a tato očekávání budou součástí naší politické a společenské reality v příštích měsících a možná i letech.

Pouze jsem chtěl poukázat na to, že toto naše dnešní hlasování bude mít tento důsledek a že nepochybně se tento důsledek jako bumerang do této Poslanecké sněmovny ještě vrátí. Znovu bych chtěl říci - ano, ve svém vystoupení jsem to zmínil, souhlasím s tím, co říkal kolega Tlustý: na počátku stálo neodpovědné chování naší centrální banky. Bohužel centrální banka se takto chovala neodpovědně a do budoucna založila očekávání občanů, které potom je nutno realizovat a naplňovat těmito poslaneckými iniciativami. Čili na počátku stojí nepochybně chyba České národní banky. Pouze se domnívám, že by Poslanecká sněmovna neměla v logice této chyby dále postupovat.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji. Kdo se další hlásí do rozpravy? Prosím, pane kolego - pan kolega Martínek.

 

Poslanec Radko Martínek: Vážený pane předsedající, vážená vládo, vážené kolegyně a kolegové, také bych si rád dovolil reagovat na slova pana kolegy Tlustého. Myslím si, že bychom neměli legalizovat realitu, ale měli bychom trestat porušení zákona.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Pan poslanec Pleva.

 

Poslanec Petr Pleva: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, dovolte mi, abych krátce zareagoval na slova pana kolegy Sobotky. On dobře ví, že mate veřejnost, protože přestože mi je družstevníků družstevních záložen líto, oni jsou v jiném právním postavení než klienti bank. Oni jsou v postavení akcionářů a nevzpomínám si, že bychom někdy navrhovali odškodnění akcionářů. Protože vím, že klienti družstevních záložen jsou trošku v jiném stavu, jsou to starší lidé, rozhodně bych chtěl, abychom jim nějak pomohli. Ale rozhodně to nesouvisí s tímto zákonem.

Pan Sobotka to určitě dobře ví a jenom úmyslně mate veřejnost.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Pan poslanec Vojtěch Filip má slovo.

 

Poslanec Vojtěch Filip: Děkuji, pane předsedající. Vážené paní a pánové, budu poměrně stručný. Nerad bych, aby po schválení novely Obchodního zákoníku jsme si tady pletli družstevníky s akcionáři.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Myslím, že to byl pouze příměr, pane kolego, abych se v tuto chvíli zastal pana poslance Plevy. Nebylo to postavení rovnítka mezi družstevníky a akcionáři.

V každém případě se ptám, kolegové, kdo se dál hlásí do rozpravy. Žádnou přihlášku nevidím. Rozpravu končím - v případě, pokud se nechce vyjádřit pan senátor ještě. Já jsem na vás, pane senátore, zapomněl.

 

Senátor Jaroslav Petřík: Vážený pane předsedající, paní poslankyně, páni poslanci, děkuji za udělení slova. Nebudu polemizovat s diskusními vystoupeními kolegů poslanců. Chci jenom říci, že Senát tento zákon projednal a vrátil se dvěma pozměňovacími návrhy, které se netýkají vlastního zákona, ale pouze článku, v kterém jsou přechodná a společná ustanovení.

První pozměňovací návrh spočívá v tom, že minimální výše základního kapitálu, která je stanovena v článku jedna bod sedmnáct v paragrafu čtyři odstavci jedna, jsou banky, kterým byla udělena licence před dnem účinnosti tohoto zákona, povinnost dosáhnout do tří let od účinnosti tohoto zákona navýšení základního kapitálu z 500 na 800 tisíc.

Dospěli jsme v Senátu k názoru, že jeden rok je velmi krátká doba, že by toto navýšení v tomto krátkém časovém období bylo problematické pro menší banky, a proto jsme v přechodných ustanoveních tuto dobu z jednoho roku prodloužili na tři.

Prakticky druhým pozměňovacím návrhem je víceméně legislativně technická záležitost, kdy v článku dvě bod devět ve větě šesté číslovku čtyři nahrazujeme šest, a tím sjednocujeme dobu, dokdy musí být zahájena výplata dodatečných náhrad, tak jak ji dále potom stanoví bod jedenáct.

Tolik pouze dva pozměňovací návrhy, které Senát přijal, a z těchto důvodů vrátil vám k opětnému projednání.

Paní poslankyně, páni poslanci, přimlouvám se za to, aby pozměňovací návrhy svým hlasováním, které přijal Senát, jste potvrdili. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane senátore. To bylo vystoupení kolegy senátora na závěr rozpravy. Ještě pan poslanec Vilém Holáň. Tak přece jen. Pane poslanče, ale dával jsem vám možnost na úvod. Prosím.

 

Poslanec Vilém Holáň: Vážené kolegyně a kolegové, chtěl bych jenom připomenout, abychom se na ten zákon nedívali jen oněmi dvěma paragrafy, které se týkají zkrachovalých bank. Ten zákon přináší celou řadu velmi důležitých ustanovení, která koneckonců zvyšují také jistotu vkladatelů. Myslím, že už proto si zaslouží, aby byl v jedné či druhé podobě schválen. V tomto případě si myslím, že lépe, když to bude ve formě senátní. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Ptám se, kdo se další hlásí do rozpravy. Nikdo. Rozpravu tedy končím.

Dávám možnost vystoupit panu ministrovi se závěrečným slovem.

 

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík: Vážený pane předsedající, vážené dámy, vážení pánové, návrh zákona, tak jak jej máte na stole, a to v obou verzích - senátní i sněmovní - má bezesporu celou řadu dobrých prvků. Jsou to především prvky harmonizační a také vládou a Českou národní bankou byl tento návrh zákona připraven původně jako návrh zákona harmonizační.

Ujišťuji vás, že v případě, že dnes nebude ani jedna z těchto verzí schválena, vláda ve spolupráci s centrální bankou velmi rychle připraví znovu novelu, která bude obsahovat vše to podstatné, kvůli čemu byl tento návrh zákona předložen.

Nicméně dovolte, abych se ještě vrátil k tomu, o čem jsem hovořil ve svém úvodním vystoupení.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP