(11.00 hodin)

(pokračuje Svoboda P.)

Já sám jsem nejen příznivcem, ale i předkladatelem zákona, který byl pojat úzce a zaměřen pouze na Evropskou unii, a z tohoto důvodu nemohu podpořit v těchto chvílích předkládaný návrh zákona v širokém pojetí. To za prvé.

Za druhé. Myslím si, že není vhodné, aby byl předkládán nový návrh zákona o referendu, když ještě starý a Poslaneckou sněmovnou přijatý je na pořadu jednání v Senátu, a pokud jsem informován, tak až do těchto minut tento zákon ještě nebyl schválen či neschválen.

A třetí můj důvod proti tomuto zákonu je věcný a týká se již dříve zde zmiňovaného čl. 4 odst. 1, čímž je podmínka platnosti referenda a účasti v referendu. Myslím si, že tak jak je to v tomto návrhu zákona napsáno, fakticky to znamená sabotáž jakéhokoliv referenda, tím více referenda o vstupu České republiky do EU.

Uvedu pouze příklad. Pokud se podle tohoto zákona účastní v referendu 70 % občanů oprávněných volit a z těchto 70 % se 70 % vysloví pro, aby Česká republika vstoupila do EU, tak dle tohoto zákona vstup České republiky do EU nebyl schválen, protože to dává pouze, pokud jsem dobře spočítal, 49 % oprávněných voličů, kteří by hlasovali v referendu pro, a tím není splněna podmínka nadpoloviční většiny.

Mám pocit, že takový hazard si Česká republika nemůže dovolit, i s ohledem na to, jak dopadla referenda - a to už tady také zmiňoval můj kolega - v okolních zemích, nehledě na to, že neexistuje v žádné demokratické zemi, v žádné zemi EU takovýto podobný paragraf v podobném zákoně. Je to možná obsaženo v zákonech některých jiných zemí, kde se sice referenda konají, ale konají se pouze na papíře a na jejich výsledku ani moc nezáleží.

I z těchto důvodů se tedy i já připojuji k odpůrcům tohoto řešení referenda, a nevím, zda tento návrh zazněl, nevím, ale pokud nezazněl, dávám návrh na zamítnutí tohoto zákona.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji vám, pane poslanče. Táži se, kdo se dále hlásí do obecné rozpravy. Pan poslanec Holáň.

 

Poslanec Vilém Holáň: Vážené kolegyně a kolegové, sám patřím spíše k těm, kteří si myslí, že se musí najít vhodná forma pro referendum, že skutečně to souvisí s posilováním sebevědomí občanského a že jsme vlastně společnosti tak trochu dlužni, že jsme tento problém dosud nevyřešili.

Referendum sice funguje na určitých úrovních, funguje v obci, dokážeme se referendem rozhodnout, jestli dáme přednost stavbě školy, nebo třeba plynofikaci. A je to myslím dobrý příklad referenda, lidé tam dobře rozumějí, o čem rozhodují, a vyjádří se skutečně většinou o tom, co chtějí, aby se skutečně stalo.

Nicméně v návrhu, který máme před sebou, vnímám určitý rozpor, dokonce bych řekl určitý druh neupřímnosti. V čl. 1 na jedné straně říkáme, že referendum slouží k tomu, aby se jím rozhodlo o zásadních otázkách vnitřní nebo zahraniční politiky, a v témže článku v druhém odstavci vyjmenováváme právě to, že se v zásadních otázkách vlastně vyslovit člověk nemůže. Ale nicméně děláme to asi z rozumných důvodů. Děláme to možná z obavy, že nelze zprostředkovat občanům dostatečně podrobnou znalost o tom, aby mohli o některých věcech rozhodnout. Nebo máme obavu, aby se v průběhu referenda nevyskytlo něco, co by třeba mohlo zmanipulovat jeho výsledek, který by měl nedozírné následky.

A to mě vede k tomu, že bychom měli postupovat jiným způsobem, že bychom měli postupovat způsobem, který by pozitivně vymezil oblasti, v nichž se s referendy začne a kde se referenda umožní, a na nich se vyzkouší, jak tento mechanismus funguje i v rozsahu státu.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji, pane poslanče. Táži se, kdo se dále hlásí do obecné rozpravy. Pan ministr Pavel Rychetský.

 

Místopředseda vlády a ministr spravedlnosti ČR Pavel Rychetský: Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně a páni poslanci, protože rozprava nebude ukončena, nýbrž bude náhle hlasováno o přerušení, chtěl bych k návrhům na přerušení projednávání tohoto bodu zaujmout jménem předkladatele stanovisko.

Především bych chtěl zdůraznit, že je samozřejmě legitimní brát ohledy na to, že sněmovna již jeden návrh ústavního zákona o referendu schválila, že tento zákon je, jak zde bylo řečeno, "zaparkován" v Senátu, a že tedy v každém případě by bylo trochu absurdní, kdyby jej Senát schválil - a to je jediná varianta, která je absurdní - aby sněmovna schvalovala jiný.

Chtěl bych říci, že Poslaneckou sněmovnou postoupený návrh ústavního zákona o referendu projednaly tři výbory Senátu: ústavně právní výbor, který nepřijal žádné usnesení, výbor petiční, pro lidská práva, vědu, vzdělávání a kulturu, který přijal usnesení, které navrhuje zamítnout tento návrh, a výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost, který jej celý odmítl a předložil pod názvem komplexní pozměňovací návrh jiný text ústavního zákona, mimochodem trpící dost značnými vadami, např. tím, že je v něm řečeno, že právo hlasovat v referendu mají ti, kteří mají právo volit do Poslanecké sněmovny. To by se nikdy žádné referendum proto nemohlo konat, protože nelze spočítat ty, kteří mají právo volit do Poslanecké sněmovny již podle platného volebního zákona. Toto právo mají i všichni občané po celém světě bez ohledu na to, a jak víte, evidence státních občanů žijících mimo území České republiky neexistuje, takže se neví, kolik je oprávněných voličů.

Jedno je naprosto nepochybné a není důvodu si to tajit. Senát neschválí třípětinovou většinou návrh ústavního zákona, který mu byl postoupen Poslaneckou sněmovnou. Neschválí ho proto, že podle něj lze učinit předmětem referenda návrh věcného záměru ústavního zákona, neschválí jej tedy proto, že senátoři poznali, že kdyby jej schválili, tak by tento ústavní zákon mohl umožnit zrušení Senátu. Takový senátor se prostě nenajde, který pro něj bude hlasovat. Říkám to naprosto otevřeně.

Proč bychom tedy měli přerušovat teď projednávání vládního návrhu ústavního zákona, když je jisté, že buďto se nám zde sejde s tímto návrhem ve druhém čtení jiná verze ústavního zákona o referendu než ta, kterou schválila sněmovna, anebo, což je tedy nejpravděpodobnější, v Senátu žádná verze z těch dvou, tj. poslanecká ani přepracovaná výborem Senátu pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost, nezíská tři pětiny.

O tom se rozhodne podle mého odhadu během 90 minut od této chvíle. Rozprava o ústavním zákonu o referendu postoupeném Poslaneckou sněmovnou byla zahájena včera v 17.00 hodin, včera v 19.00 hodin byla přerušena, pokračuje dnes zhruba od 10.00 hodin, k hlasování dojde před polední přestávkou. Výsledek tedy budeme znát před polední přestávkou.

Já nejsem poslanec, takže nemohu přednést návrh, aby se přerušilo projednávání těchto dvou bodů do 14. hodiny odpolední. Ale bych rád, protože rozprava nebyla ukončena, kdyby to třeba navrhl pan zpravodaj, a pak budeme hlasovat nepochybně s mnohem kvalitnější informací než teď.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji, pane ministře. Jenom bych podotkl, že pan poslanec Výborný svým způsobem přednesl návrh na přerušení do doby určené k projednání návrhu zákona v Senátu. Pak budeme mít informaci, že návrh zákona Senát třeba zamítl.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP