(12.20 hodin)

(pokračuje Fišer)

Bohužel tato praxe se rozšířila na obou stranách od ledna 2000 poté, co nebyla obnovena dohoda o přeúčtování mezi Všeobecnou zdravotní pojišťovnou České republiky a Všeobecnou zdravotní pojišťovnou Slovenské republiky.

Předkládaná smlouva mezi ČR a SR o poskytování a úhradě zdravotní péče je jediným nástrojem, který vytváří jasná pravidla a dává právní záruku poskytovatelům zdravotní péče a zdravotním pojišťovnám.

Smlouva mezi ČR a SR o poskytování a úhradě zdravotní péče je skutečnou zárukou pro poskytování bezplatné zdravotní péče občanům obou zemí na základě zdravotního pojištění. Současně zajišťuje dostupnost specializovaných typů zdravotní péče a lázeňské péče na území druhé republiky ve společně budovaných zdravotnických zařízeních a lázních, které se po rozdělení federace ocitly na území druhého státu. V tomto smlouva odráží též nadstandardní vztahy obou republik.

Ratifikační proces na Slovensku je kratší o lhůtu, která je v České republice nutná pro schválení smlouvy Senátem. Znamená to, že hned po podpisu prezidentem ČR budou moci být vyměněny ratifikační listiny. Předpokládá se, že by smlouva mohla vstoupit v platnost již v prvním čtvrtletí roku 2001.

Vážené dámy poslankyně, vážení páni poslanci, v této souvislosti vás žádám, abyste se na tuto smlouvu upamatovali při projednávání nového zákona o veřejném zdravotním pojištění. Ani tato smlouva, ale ani smlouvy o sociálním zabezpečení zahrnující poskytování a úhradu zdravotní péče ze zdravotního pojištění nemohou v ČR vstoupit v platnost, pokud nebude zákon o veřejném zdravotním pojištění doplněn o klauzuli, která odkazuje na možnost upravit systém zdravotního pojištění mezinárodní smlouvou. Nepřijetí tohoto ustanovení by bylo překážkou i pro přípravu našeho systému sociálního zabezpečení na vstup do Evropské unie.

Proto věřím, že předkládaný dokument bude Poslaneckou sněmovnou bez potíží přijat, neboť smlouva mezi ČR a SR o poskytování a úhradě zdravotní péče přináší dlouho očekávané řešení problémů, které v této oblasti nastaly mezi námi a Slovenskem po rozpadu federace.

Vážená paní předsedající, dámy a pánové, děkuji vám za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu ministru Bohumilu Fišerovi. A nyní prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení pan poslanec Jan Svoboda.

 

Poslanec Jan Svoboda: Vážená paní předsedající, dámy a pánové. Máte před sebou smlouvu, která bude přijata nejen pojištěnci ČR a SR, ale především poskytovateli. Tato smlouva totiž napravuje chyby, které byly v minulosti, že poskytovatelé budou tentokrát ošetřovat pacienty z druhého státu za ceny, které jsou obvyklé ve státě, kde je tato zdravotní péče poskytována. Vzhledem i ke spolupráci Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR a SR je tato smlouva logickým vyústěním. Doporučuji proto postoupení smlouvy do druhého čtení.

Zároveň mi dovolte, abych pro stenozáznam uvedl, že v hlasování č. 122 jsem chtěl hlasovat pro a ve sjetině mám proti. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. Nyní otevírám obecnou rozpravu a ptám se, zda se do ní někdo hlásí. Není tomu tak, obecnou rozpravu končím.

Nyní se budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Předseda Poslanecké sněmovny svým rozhodnutím navrhl přikázat předložený návrh k projednání zahraničnímu výboru. Má někdo jiný návrh? Pan poslanec Škromach.

 

Poslanec Zdeněk Škromach: Navrhuji i výbor pro sociální politiku a zdravotnictví.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. Jiné návrhy jsem nezaznamenala. Budeme tedy hlasovat o předložených návrzích.

 

V hlasování pořadové číslo 124, které zahajuji, se ptám, kdo souhlasí s přikázáním tohoto návrhu zahraničnímu výboru. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 124 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 192 vyslovilo 140 a nikdo nebyl proti.

 

V hlasování pořadové číslo 125, které zahajuji, se ptám, kdo souhlasí s přikázáním tohoto návrhu výboru pro sociální politiku a zdravotnictví. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 125 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 192 vyslovilo 107 a 25 bylo proti.

 

Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání zahraničnímu výboru a výboru pro sociální politiku a zdravotnictví. Tím jsme ukončili projednávání tohoto bodu.

 

Dalším bodem je

 

52.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Rakouskou republikou o sociálním zabezpečení,
podepsaná dne 20. července 1999 v Praze
/sněmovní tisk 677/ - prvé čtení

 

Prosím, aby úvodní slovo přednesl místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí Vladimír Špidla, kterému udílím slovo.

 

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Vladimír Špidla: Vážená paní předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci. Předkládaná smlouva o sociálním zabezpečení s Rakouskem je velmi významný smluvní dokument, který představuje ze zahraničněpolitického hlediska prioritu, neboť Rakousko je sousedním státem a od roku 1995 rovněž členským státem EU.

Přestože základní význam smlouvy je třeba posuzovat především s ohledem na budoucnost, řeší i nároky minulé. Rakousko vždy mělo a v současné době ještě má početnou českou komunitu, jejíž příslušníci v České republice nebo v bývalém Československu pracovali. Smlouva jim zajistí vypořádání nároků podle českých předpisů o důchodovém pojištění. Stejně tak i opačně v České republice žije řada občanů, kteří v minulosti pracovali v Rakousku a smlouva jim založí nároky na dílčí rakouské důchody.

Předkládaná smlouva je v souladu s normami EU, zejména s nařízením EHS č. 1408/71 o aplikaci soustav sociálního zabezpečení na zaměstnané osoby samostatně výdělečně činné a členy jejich rodin pohybující se v rámci Společenství.

Sjednání smlouvy významně přispěje k přípravě ČR na vstup do Evropské unie, neboť orgány, zejména Česká správa sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovny, které ji budou provádět, získají cenné zkušenosti pro aplikaci norem Evropské unie. Používání obdobných dvojjazyčných tiskopisů jako v členských státech EU, např. žádost o důchod, potvrzení o dobách pojištění, potvrzení o nároku na poskytnutí zdravotní péče, připraví uvedené instituce na plnění závazků, které vyplývají z budoucího členství v EU.

Smlouva je o to významnější, že mezi Českou republikou a Rakouskou republikou je trvalý velmi živý kontakt mezi značným množstvím našich i rakouských občanů.

Navrhuje se proto vyslovit souhlas s postoupením smlouvy do druhého čtení.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu ministru Špidlovi. A nyní prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení pan poslanec Jan Svoboda.

 

Poslanec Jan Svoboda: Vážená paní předsedající, dámy a pánové. Těžko dodat něco nového, objevného po tom, co promluvil pan ministr. Snad jen to, že to je první smlouva tohoto druhu, kde se řeší i zdravotní zabezpečení občanů. Na žádost české strany bylo toto zdravotní zabezpečení stanoveno jenom na nejnutnější rozsah.

Chtěl bych říci, že je možné i širší zdravotní zabezpečení, ale vždy musí následovat předtím dohoda s poskytovatelem.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP