(10.30 hodin)

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji, pane poslanče. Nyní požádám zpravodaje poslance Michala Doktora, aby sněmovnu seznámil s návrhy, které zazněly v rozpravě k tomuto projednávanému bodu.

 

Poslanec Michal Doktor: Vážený pane předsedající, vím, že je mým úkolem zpravodaje, abych shrnul rozpravu. Myslím si, že není potřeba, abych nějakým zvláště podrobným způsobem komentoval. Soustředím se tedy zejména na to, abych zopakoval návrhy, které zde zazněly.

Návrhy usnesení přesně formulovali kolegové poslanci Sobotka, pan kolega Recman a návrh usnesení jsem přednesl ještě já. Dovoluji si reagovat jenom na jednu jedinou pasáž vystoupení kolegů poslanců, kteří vystoupili v průběhu rozpravy, a sice k tomu, co tady uvedl pan kolega Václavek na adresu mou a mého vystupování na půdě Poslanecké sněmovny na téma kauza družstevních záložen.

Víte, pane kolego, a doufám, že mi odpustíte, že se na vás takovým způsobem obracím. (Předsedající: Musel bych vás pokárat, pane poslanče.) Kauza kampeliček má své pozadí a je jistým způsobem komplikovaná zejména proto, že byla přijata Poslaneckou sněmovnou jako zákon, který je napsán způsobem, kterým napsán byl, a hlasovala pro něj určitá množina poslanců. Je určitý průnik současného složení Poslanecké sněmovny a Poslanecké sněmovny z roku 1995.

Chtěl bych se zeptat těch poslanců a poslankyň, kteří vaše závěry doprovodili potleskem a vyjádřením souhlasu s tím, jak jste mě napadl, zda je skutečně správný ten postoj, že jestliže jsem hlasoval v roce 1995 pro přijetí zákona o spotřebních družstvech a úvěrních družstvech, zda je správné, abych si špatné svědomí vypořádal tím, že odhlasuji ten nejjednodušší způsob vypořádání insolventnosti z fondu pojištění tím, že zaplatím vydáním dluhopisů, které bude někdo platit za 20 let. Svět kolem sebe si takto nepředstavuji. Nesouhlasím s vydáním státních dluhopisů zejména proto, že jestliže souhlasím s tím, aby byla řešena insolventnost fondu pojištění, tak navrhuji způsob, který zajistí, aby dluhy z takového rozhodnutí neplatily moje děti. To je jediný důvod, proč navrhuji způsob řešení, jaký jsem navrhl.

Teď dovolte, abych podal návrhy k hlasování. Myslím si, že je možné hlasovat za prvé o návrhu usnesení, které navrhl pan kolega Sobotka, protože přijetím tohoto usnesení bude možné hlasovat i o návrzích usnesení dalších.

Pan kolega Sobotka navrhl hlasovat, aby Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky vzala na vědomí zprávu vlády o průběhu vyšetřování trestné činnosti v úvěrních a spořitelních družstvech.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Ano, děkuji vám, pane poslanče. Vzhledem k tomu, že jste se obrátil na pana poslance Václavka, mohu vám zodpovědně říci, že on v roce 1995 žádnou ruku pro tyto zákony nezvedal, neboť nebyl členem Poslanecké sněmovny.

Budeme hlasovat o návrhu pana poslance Sobotky ve zkráceném textu, že Poslanecká sněmovna bere na vědomí. Myslím si, že jsem dal dostatečný prostor při gongování, abyste se dostavili. Kdo není zaregistrován, ať se ještě zaregistruje, budeme hlasovat.

 

Zahájil jsem hlasování a táži se, kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 109 z přítomných 196 poslanců bylo 98 pro, 86 proti. Návrh nebyl přijat.

 

Počkáme si několik málo vteřin na výsledky.

Je tady ještě jeden požadavek, abych vás odhlásil, a tak to činím. Žádám vás o novou registraci. Nikdo nezpochybňuje první hlasování, takže, pane poslanče, předložte další návrhy a způsob o jejich hlasování.

 

Poslanec Michal Doktor: Jako druhý zazněl návrh, který jsem přednesl já, nebo jako o druhém můžeme hlasovat o návrhu usnesení, které jsem přednesl já. Vzhledem k tomu, že jsem přečetl návrh pana poslance Sobotky doslovně, budu opakovat tedy návrh svůj:

Poslanecká sněmovna žádá vládu, aby ve věci získání finančních prostředků na poskytnutí návratné finanční výpomoci ke krytí výplat náhrad ze Zajišťovacího fondu družstevních záložen postupovala takto:

1. pověřila skupinu Konsolidační banky profinancováním nezbytně nutné finanční výpomoci Zajišťovacímu fondu družstevních záložen;

2. vzniklou finanční ztrátu, to je rozdíl celkového objemu nutné finanční výpomoci a dosaženého výnosu z konkursu a vyrovnání, kryla částí výnosu z prodeje telekomunikačních licencí;

3. žádá vládu České republiky, aby zákonné nároky naplnění ze Zajišťovacího fondu družstevních záložen vzniklé k 30. 9. letošního roku vypořádala nejpozději do 31. 12. 2000.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Pane poslanče, o vašem usnesení chcete hlasovat najednou, nebo po bodech?

 

Poslanec Michal Doktor: Jako o celku.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Dobře. Je nám tedy všem zřejmé, o čem budeme hlasovat, protože pan poslanec Doktor návrh usnesení doslova ocitoval, tak jak zazněl v rozpravě.

 

Zahajuji proto hlasování a táži se, kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 110 z přítomných 194 poslanců pro 98, proti 64. Návrh byl přijat.

 

S technickou poznámkou se hlásí pan poslanec Kapoun.

 

Poslanec Miroslav Kapoun: Chtěl bych říci, že po odhlášení jsem se pokusil zaregistrovat, bohužel se mi to nepodařilo. Zpochybňuji hlasování, protože jsem chtěl samozřejmě hlasovat proti. Nebo jestli moje hlasování takhle veřejně bude zaznamenáno, tak -

 

Místopředseda PSP František Brožík: Nechám tedy odhlasovat námitku pana poslance Kapouna, který zpochybňuje hlasování pořadové číslo 110 vzhledem k tomu, že mu jeho hlasovací zařízení neumožnilo se zaregistrovat.

 

Zahajuji hlasování. Táži se, kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 111 z přítomných 195 poslanců pro hlasovalo 189, proti 2. Návrh byl přijat.

 

Budeme tedy opakovat hlasování číslo 110, ve kterém jsme se vyjadřovali souhlasem či nesouhlasem k návrhu pana poslance Doktora. Je zde znovu požadavek na odhlášení. Odhlašuji vás tedy a žádám vás o novou registraci. Žádám vás všechny, abyste se přesvědčili o tom, že vám svítí červené světýlko, že jste zaregistrováni. Budeme opakovat hlasování.

 

Táži se, kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 112 z přítomných 195 poslanců pro hlasovalo 100, proti 68. Návrh byl přijat.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP