(15.50 hodin)

(pokračuje Payne)

Proto je navržena tato obecná formulace a já vás žádám, abyste ji podpořili. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci Paynemu. Nyní prosím, aby se ujal slova zpravodaj.

 

Poslanec Stanislav Křeček: Vážená paní předsedající, dámy a pánové. V rozpravě padly dva návrhy, a to jeden na zamítnutí nejprve a poté návrh na odročení do doby skončení trestního řízení, o kterém zde hovořil pan poslanec Filip.

Navrhuji proto, abychom nejdříve hlasovali o odročení.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Ano, nejprve hlasujeme o odročení tohoto návrhu. Podmínka odročení byla stanovena. Tento návrh je hlasovatelný.

 

O tomto návrhu rozhodneme v hlasování pořadové číslo 87, které zahajuji a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 87 tento návrh nebyl přijat, když se pro něj z přítomných 125 vyslovilo 46 a 68 bylo proti.

 

Nyní tedy budeme hlasovat o návrhu na zamítnutí tohoto návrhu. V hlasování pořadové číslo... Já vás opět všechny odhlašuji a prosím o novou registraci.

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 88. Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 88 tento návrh nebyl přijat, když se pro něj z přítomných 126 vyslovilo 53 a 66 bylo proti.

 

V tuto chvíli tedy zahajuji rozpravu podrobnou, do které je jako první přihlášena paní poslankyně Marie Machatá, připraví se pan poslanec Dalibor Matulka.

 

Poslankyně Marie Machatá: Vážená paní předsedající, dámy a pánové, z předchozí diskuse naprosto jasně vysvitlo, že předkládaná novela má několik bodů ke konzultaci, ale všichni předchozí řečníci se ztotožnili v jednom, že terminologie obsažená v této novele není zcela přesná a je mnohdy zavádějící, a proto mi dovolte, abych předložila dva pozměňující návrhy, které, troufám si říci, zpřesňují terminologii užitou v jednotlivých odstavcích.

Takže k § 198 k bodu 2 odst. 1 - první pozměňovací návrh se slova "třídě nebo jiné skupině osob" nahrazují slovy "a sociální skupině".

Já bych si dovolila tento návrh zdůvodnit. Sociální skupina je samozřejmě spíše sociologický pojem, má však definovaný obsah. Skupinou osob tak, jak je to definováno v zákoně, by podle navrhovatele mohl být třeba i fotbalový tým či parta náhodných návštěvníků nějakého zařízení. Takovéto skupiny však asi pan poslanec Payne chránit nechce. Na druhé straně lze i uvažovat o tom, že by se chráněnou skupinou mohla stát skupina s vysloveně škodlivým cílem a paradoxně potrestán by tak mohl být ten, kdo by podněcoval k nenávisti např. vůči dealerům drog.

A dále k pojmu "třídě". Třída je pojem, který, pokud vím, žádný jiný právní systém nepoužívá. U nás se dostal do trestního zákona ještě v souvislosti se změnou politických poměrů v roce 1989. Pokud mezinárodní pakt o občanských a politických právech zakotvuje závazek státu respektovat občanská a politická práva všem jednotlivcům bez rozlišování podle národnostního nebo sociálního původu a Evropská úmluva o lidských právech obdobně stanoví povinnost zajistit užívání práv a svobod zajištěných touto úmluvou bez diskriminace založené na jakémkoli důvodu, jako je národnostní nebo sociální původ, je proto lepší uvažovat o ochraně sociální skupiny charakterizované původem a postavením jejich příslušníků v hierarchii společnosti. Tento pojem, troufám si tvrdit, je širší než pojem třída a současně nezahrnuje náhodné či společensky bezvýznamné uskupení lidí. To je vysvětlení mého prvního pozměňovacího návrhu.

Druhý pozměňovací návrh k bodu 4: v § 260 odst. 1 se slova "či třídní zášť nebo zášť vůči jiné skupině osob" nahrazují slovy "nenávist či nenávist vůči sociální skupině". A teď stručné zdůvodnění.

Navrhovatel v § 198a) používá slova nenávist. Zde však používá slovo zášť. Je zásadou, že používá-li zákonodárce dva různé termíny, mají různý dvojí výklad. Zde jde však očividně o to samé. Proto místo třídní zášti navrhuji nenávist vůči sociální skupině.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji paní poslankyni Machaté. Slovo má pan poslanec Dalibor Matulka. Připraví se pan poslanec Fischer.

 

Poslanec Dalibor Matulka: Dámy a pánové. Já jsem po obecné rozpravě hlasoval pro zamítnutí tohoto návrhu zákona, neboť se domnívám, že s takto intelektuálně deficitními návrhy by se snad Poslanecká sněmovna z důvodu prosté důstojnosti ani neměla zabývat, nicméně zřejmě většina poslanců byla jiného názoru než já, proto dochází k podrobné rozpravě, a já tedy využívám příležitosti, abych v ní přednesl alespoň tedy dva pozměňovací návrhy. Obsah těch pozměňujících návrhů pro vás nebude nový, protože vlastně nejsme de facto ve druhém čtení, ale ve čtvrtém čtení téhož návrhu.

Víme, že stejná skupina navrhovatelů předkládala přednedávnem obdobný návrh, který byl zamítnut. Já bych chtěl připomenout slova pana předkladatele, poslance Payna. Ve svém závěrečném vystoupení v obecné rozpravě, kde mluvil o šíření té náboženské nenávisti, podněcování k ní. Docela se dá souhlasit s tím, co říkal. Já alespoň s tím souhlasím, s tím příkladem, který uváděl, nebo s těmi příklady, které uváděl. Nicméně jsem přesvědčen, že navržená dikce, právě to, o čem pan poslanec Payne mluvil, neřeší, resp. řeší nedostatečně. Navrhovaná dikce § 198a) odst. 1 totiž hovoří k podněcování k nenávisti k některému náboženství, ale jak Listina základních práv a svobod, tak i pan poslanec Payne správně hovořili o útoku na samotnou svobodu myšlení, svědomí a náboženského vyznání, čili dikce navrženého textu chrání něco jiného, než o čem pan poslanec Payne hovořil a co také ochraňuje listina svým čl. 15 odst. 1, kde říká, že svoboda myšlení, svědomí a náboženského vyznání je zaručena, což všichni víme.

Proto můj pozměňovací návrh směřuje právě do textu nově navrhovaného § 198a) odst. 1 a navrhuji, aby v tomto textu za slovo "podněcuje" byl vložen text "k porušování či omezování svobody myšlení, svědomí a náboženského vyznání", dále text pokračuje podle návrhu, pouze s tím, že logicky se vyškrtne slovo "náboženství", poněvadž je nahrazeno tímto širším textem. To je můj první pozměňovací návrh.

Druhý můj pozměňovací návrh - prakticky zopakuji to, co jsem navrhoval ve výboru, ale už u toho minulého tisku tady ve sněmovně také. Ten můj pozměňující návrh směřuje k bodu 6 k navrhovanému znění § 261a).

***
Přihlásit/registrovat se do ISP