(14.40 hodin)

(pokračuje Motejl)

Věc chce systémové změny. Státní zastupitelství je připraveno, je ochotno a je určeno k tomu, aby v těchto systémových změnách obstálo, a tvrdím, že dosáhnout toho, co je snad výrazem všeobecně usilování vašeho voličstva, drobnou novelkou stávajícího zákona, přijímaného v určitém chvatu na poslední chvíli odkladné lhůty prohlášené ústavou tohoto státu v 92. roce, skutečně dosáhnout nelze. Já jsem si byl vědom, že jsou některé požadavky maximalistické, ale byl jsem také hotov a členové ústavně právního výboru o tom mají písemnou informaci, jakým způsobem je možno z tohoto východiska vyjít.

Děkuji vám.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu ministru Motejlovi. Prosím paní poslankyni Dundáčkovou.

 

Poslankyně Eva Dundáčková: Mně, paní předsedající, snad již jen zbývá, abych konstatovala, že v obecné rozpravě padl návrh na vrácení této předlohy k novému projednání do výboru, a dále zůstává ve hře návrh ústavně právního výboru podle usnesení. Tento ústavně právní výbor navrhuje sněmovně, aby svým rozhodnutím návrh zamítla.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Paní zpravodajko, já bych se vás přece jen zeptala, neboť si nejsem jistá: padl návrh na zamítnutí v průběhu rozpravy k druhému čtení?

 

Poslankyně Eva Dundáčková: Já jsem přesvědčena, paní předsedající, že tento návrh padl. Máte pochybnosti?

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Kdo tento návrh přednesl? Já si nejsem jista, zda tento návrh padl v rozpravě. Prosím, sdělte mi jako zpravodajka, kdo tento návrh předložil.

 

Poslankyně Eva Dundáčková: Během obecné rozpravy bylo pouze konstatováno, že ústavně právní výbor navrhuje této sněmovně, aby svým rozhodnutím návrh zákona zamítla. Pravděpodobně nebyl již dále vznesen zvláště nikým z dalších diskutujících. Já jsem přesvědčena, že v případě, že je to návrh výboru, že je možné o něm hlasovat.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: I návrh výboru, pokud je podán písemně, tak musí v rozpravě poslanec upozornit na písemný návrh. Já si myslím, že v této sněmovně dosud vždy byla praxe, že návrh opravdu padnout musí, že musí být aspoň poukázáno na písemný podklad, což se tentokrát nestalo.

Paní poslankyně, páni poslanci, já samozřejmě k procedurální poznámce panu poslanci Bendovi slovo dám, mně se v tomto případě nejedná o to, jakýmkoli způsobem ovlivňovat projednávání průběhu tohoto bodu, protože samozřejmě že vůli ve sněmovně tvoří většiny, ale na druhou stranu jsou zde určitá psaná pravidla, která musíme dodržet.

Prosím, pane poslanče, máte procedurální poznámku.

 

Poslanec Marek Benda: Paní místopředsedkyně, mám procedurální poznámku, že je-li něco usnesením výboru a oficiálním sněmovním tiskem, pak je normálním zvykem, že na to upozorní zpravodaj ve své zpravodajské zprávě, a stejně jako nečteme pozměňovací návrhy, které vzešly z výborů ve druhém čtení, protože se předpokládá, že když jsou sněmovním tiskem, tak se samozřejmě projednávají, tak nebudeme ve druhém čtení znovu opakovat návrh výboru, který byl řádně rozdán celé sněmovně. To mně připadá opravdu komické.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Pane poslanče, já jsem přesvědčena o tom, nejsem s to to v tuto chvíli najít ihned v jednacím řádu, že samozřejmě máte pravdu v tom, že není třeba znovu číst písemné návrhy, které jsou sněmovním tiskem, ale vždy je třeba v rozpravě upozornit na existenci takovéhoto rozdaného návrhu.

Prosím, pomozte mi, já zde nemám nikoho z kolegů, kdo by mi pomohl takto rychle najít toto ustanovení jednacího řádu, které hovoří jednoznačně. Prosím o chvíli strpení. Prosím legislativu o rychlou konzultaci.

 

Poslankyně Eva Dundáčková: Jsem přesvědčena o tom, že pokud zpravodaj sám navrhoval zamítnutí a nebylo to rozhodnutí jakéhokoli výboru, kterému byl tisk přikázán k projednání, pak samozřejmě takovýto návrh bylo nutné opakovat ještě v obecné rozpravě a přihlásit se s ním znovu, ale podle § 92 výbor, popř. výbory, jimž byl návrh zákona přikázán, předloží atd. a doporučí sněmovně, zda má návrh zákona schválit či nikoli. Já si nedovedu představit, že o takovémto doporučení výboru, jemuž byl návrh přikázán k projednání, nebude sněmovna hlasovat. Neviděla jsem žádné jiné ustanovení, podle kterého…

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Já v žádném případě nechci blokovat hlasování o návrhu, ale jedná se mi zde skutečně o procesní čistotu, protože podle § 63 poslanec může v rozpravě podávat k projednávané věci návrhy. Z této dikce jednoznačně vyplývá, že návrh lze podat pouze v rozpravě.

Ještě bych chtěla upozornit na usnesení Poslanecké sněmovny sněmovní tisk 248 z 9. schůze Poslanecké sněmovny z 26. února 1997, kde čl. 3 říká: Návrhy nebo jejich části podle § 63 zákona je možno podat také písemně bez přednesení v Poslanecké sněmovně Takový návrh musí být předán zpravodaji a rozdán prostřednictvím Kanceláře Poslanecké sněmovny všem poslancům do ukončení rozpravy. O podání takového návrhu informuje sněmovnu v rozpravě navrhovatel nebo zpravodaj.

Dám samozřejmě panu poslanci Marku Bendovi slovo, ale já bych chtěla navrhnout kompromisní řešení, které by pomohlo tuto situaci vyřešit. Mně se opravdu nejedná o to, dělat průtah projednávání zákona, ale stojíme před problémem, kde bych nerada vytvářela precedent, který by se stal nebezpečným precedentem pro příští jednání, takže je-li někdo z ministrů ochoten otevřít rozpravu či chce-li někdo z poslanců navrhnout znovu otevření rozpravy a přednesení tohoto návrhu, myslím si, že bude potom tento návrh zcela čistý.

Pan ministr Motejl tu rozpravu nemůže ale otevřít, protože je navrhovatelem. Pane ministře, vy jste jediný člen vlády, který svým vystoupením neotevře rozpravu, neboť jste navrhovatel návrhu zákona. Pokud si přejete, aby se tak stalo, požádejte prosím někoho ze svých kolegů. Paní zpravodajko, máte slovo.

 

Poslankyně Eva Dundáčková: Pokud dovolíte, paní předsedající, formálně vznáším návrh, aby byla znovu otevřena obecná rozprava.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: O tomto návrhu rozhodneme hlasováním pořadové číslo 82. Já vás na žádost pléna odhlašuji a prosím o novou registraci.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP