(14.30 hodin)

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu ministru Motejlovi.

Tento návrh byl v prvém čtení přikázán k projednání ústavně právnímu výboru. Usnesení výboru bylo rozdáno jako sněmovní tisk 370/1. Prosím, aby se slova ujala zpravodajka výboru paní poslankyně Eva Dundáčková.

 

Poslankyně Eva Dundáčková: Vážená paní předsedající, přítomní členové vlády, dámy a pánové, ústavně právní výbor k této předloze vedl velmi dlouhou - nepoužívám slova podrobnou, protože byla obecná - diskusi a v této rozpravě diskutoval o několika nově zaváděných institutech. Nejedná se o novelu, víme, že se jedná o nově navržený zákon, o nově navrženou předlohu.

V rámci projednávání v ústavně právním výboru bylo diskutováno o samotném postavení státního zastupitelství - zda má být zachována dosavadní koncepce státního zastupitelství jako státního žalobce, či zda má být změněno na postavení obhájce nebo zástupce veřejného zájmu.

Další okruh diskutovaných problémů tvořila otázka možnosti státního zastupitelství podávat správní žaloby.

Třetím okruhem byl nově navržený vstup státního zastupitelství do tzv. netrestní oblasti a diskutován byl okruh, ve kterém považujeme takovýto vstup do netrestní oblasti za potřebný, neboť víme, že již některými jinými právními předpisy jsme tento vstup umožnili, a že tedy existuje v tuto chvíli i podle dosavadního platného znění.

Poslední diskutovanou otázkou byl rozsah navrhované povinné součinnosti třetích osob, resp. fyzických a právnických osob, které by byly povinny podle nové právní předlohy, podle nově navrženého zákona předkládat veškeré doklady potřebné pro posouzení nebo plnění úkolů státního zastupitelství bez ohledu na to, zda tyto fyzické nebo právnické osoby jsou podezřelými z páchání nějaké trestné činnosti, či zda snad již bylo pro nim vzneseno obvinění. Jde tu tedy o jakýkoli případ, kdy státní zastupitelství shledá důvodným si takovéto podklady vyžádat pro potřeby vlastní práce, pro plnění vlastních úkolů.

Po zvážení všech argumentů, které v ústavně právním výboru padly, nakonec členové ústavně právního výboru dospěli k přesvědčení a názoru, že stávající znění zákona, možná s některými navrženými změnami, dílčí novelou, je dostačující, a proto ústavně právní výbor svým usnesením doporučuje Poslanecké sněmovně, aby tento vládní návrh zákona o státním zastupitelství, který jsme obdrželi jako tisk 370, svým hlasováním zamítla.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji paní poslankyni Dundáčkové a otevírám obecnou rozpravu, do které zatím nemám žádnou písemnou přihlášku.

Jako první se nyní hlásí předsedkyně ústavně právního výboru poslankyně Jitka Kupčová, připraví se pan poslanec Dalibor Matulka.

 

Poslankyně Jitka Kupčová: Vážená paní předsedající, dámy a pánové, na schůzi ústavně právního výboru při schvalování termínu a programu schůze ústavně právního výboru, na níž se tento výbor dle svého rozhodnutí měl opakovaně zabývat návrhem zákona o státním zastupitelství dne 6. 9. 2000, byly výborem vytypovány čtyři oblasti problémů a po vzájemné dohodě mezi členy výboru a zástupci ministerstva bylo dohodnuto, že ministerstvo bude reagovat na tyto čtyři okruhy problémů a že do doby projednávání, čili do 6. 9. 2000, ministerstvo vypracuje písemně návrhy pozměňovacích návrhů, které budou na tyto problémy reagovat.

Musím připomenout, že ministerstvo tak s dostatečným časovým předstihem učinilo, že materiály vypracovalo, zaslalo všem členům ústavně právního výboru. Nicméně se stalo to, že v den, kdy byl tento návrh zákona projednáván ve výboru, nebylo vůbec vzato v úvahu, že tyto vypracované návrhy existují, že skutečně navrhovatel reagoval na problémy, na základní okruhy problémů, které byly tomuto návrhu vytýkány, a v obecné rozpravě došlo k podání návrhu na zamítnutí.

Právě proto, že neproběhla podrobná diskuse, dávám návrh, aby sněmovna svým hlasováním rozhodla vrátit návrh zákona o státním zastupitelství k novému projednání ústavně právnímu výboru. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji paní poslankyni Kupčové. Slovo má pan poslanec Dalibor Matulka.

 

Poslanec Dalibor Matulka: Dámy a pánové, pouze malé upřesnění k paní zpravodajce, která nám vylíčila průběh jednání ústavně právního výboru s tím, že ústavně právní výbor dospěl k závěru, že bude vhodné sněmovně doporučit zamítnutí.

V kontextu s obsahem rozpravy k předcházejícím dvěma bodům chci poznamenat, že tomu tak docela nebylo. Ústavně právní výbor nedospěl k takovému závěru, nýbrž toliko většina členů ústavně právního výboru, a to pravicoví poslanci, a to silovým hlasováním. V té chvíli měli "bolše" oni.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci Matulkovi, hlásí se dále někdo do rozpravy? Není tomu tak. Rozpravu tedy končím.

Ptám se pana ministra, přeje-li si přednést závěrečné slovo. Je tomu tak, slovo mu udílím.

 

Ministr spravedlnosti ČR Otakar Motejl: Vážená paní předsedající, vážená Poslanecká sněmovno, odezněla zde v podstatě velmi obsáhlá informace o průběhu, obsahu a posléze i výsledku jednání ústavně právního výboru. Chci skutečně potvrdit, že v tomto případě ministerstvo vyhovělo všem požadavkům, které ústavně právní výbor uplatňoval nebo které se daly odvodit z výtek, které byly činěny na adresu této předlohy v obecné rozpravě v prvním čtení.

Nyní se dozvídám - a já se omlouvám, že jsem na jednání ústavně právního výboru pro kolizi se zasedáním vlády nebyl -, že se vlastně doporučuje, aby ministerstvo vypracovalo nějakou malou, dílčí novelu zákona o státním zastupitelství. Já si připadám, jako když mi někdo doporučí na zlomenou nohu místo sádry octanový obklad.

Jestliže, a tady budeme asi zajedno, předpokládáme kvalitativní a kvantitativní zlepšení činnosti státního zastupitelství, pokud si připustíme myšlenku, že chceme zlepšit průchod práva jak v oblasti trestní - ale i z tohoto hlediska je problém navýsost otevřený -, jestliže chcete jaksi obhájit skutečnost, že stát není bezmocný v konfrontaci s protiprávním chováním nebo jednáním lidí, ať už právnických, nebo fyzických osob, jestliže současně chcete - a já pod to podepisuji -, aby se daly věci řešit nekriminalizováním, ale skutečnou nápravou defektního právního stavu, tak potom si toto řešit drobnou novelkou stávajícího předpisu skutečně nedovolím.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP