(Jednání opět zahájeno ve 14.04 hodin.)

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dostavte se prosím do jednacího sálu. Termín určený pro polední přestávku vypršel, budeme pokračovat.

Dalším bodem je

 

24.
Vládní návrh zákona o soudcích a přísedících, o řízení ve věcech soudců
a o změně zákona č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 540/ - druhé čtení

 

Předložený návrh z pověření vlády uvede ministr spravedlnosti Otakar Motejl, kterého prosím, aby se ujal slova.

 

Ministr spravedlnosti ČR Otakar Motejl: Vážená paní předsedající, vážení členové Poslanecké sněmovny, osnova zákona o soudcích a přísedících je na první pohled dvojčetem vládního návrhu zákona o soudcích, který jste před polední přestávkou zamítli. Je sice souběžným pandánem, i když samotné označení této normy svědčí, že materie tohoto zákona je o něčem jiném. Nehodlám proto ani v tomto stadiu procesu rezignovat na jakousi jiskřičku naděje, že naložíte s touto osnovou jinak, než jak vám zřejmě navrhne zpravodajka, že tedy ji vrátíte k projednání v gesčním ústavně právním výboru.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu ministru Motejlovi. Tento návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání ústavně právnímu výboru. Výbor jednání přerušil a usnesení nepředložil. Prosím, aby se slova ujala zpravodajka výboru paní poslankyně Vlasta Parkanová.

 

Poslankyně Vlasta Parkanová: Vážená paní místopředsedkyně, kolegyně a kolegové, musím ve svém vystoupení odkázat prakticky na vše, co jsem zde vyslovila při projednávání návrhu zákona, který byl před polední přestávkou zamítnut.

Jsem přesvědčena o tom, že tento právě projednávaný návrh zákona je tak úzce provázán a spjat s návrhem, který jsme před polední přestávkou zamítli, a oba dva že jsou úzce provázané a závislé na návrhu novely ústavy, kterou jsme zde zamítli v květnu letošního roku, že si neumím představit jiný osud tohoto návrhu než ten, který měly ty dva předcházející.

Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji paní poslankyni Parkanové a otevírám rozpravu, do které se jako první přihlásil pan poslanec Zdeněk Jičínský.

 

Poslanec Zdeněk Jičínský: Vážená paní předsedající, vážené shromáždění, vzhledem k tomu, že občas se stává, že lidé v průběhu času mohou změnit svůj názor, že zjistí, že jejich předchozí názor nebyl dostatečně racionálně odůvodněn, vyslovuji naději, že to je možné i v tomto případě. Proto opakuji svůj návrh, aby tento vládní návrh zákona byl vrácen výboru k novému projednání. A protože v předchozí diskusi před polední přestávkou se hovořilo o stanovisku Soudcovské unie, jejího předsedy, respektive prezidenta, tak aby nevznikaly pochybnosti, dovolím si podstatné partie z tohoto stanoviska tu přečíst. Pokud to někdo chce ověřit, je to uveřejněno v časopise Soudce 8/2000.

Pan doktor Vávra uvádí, že Soudcovská unie měla tu výhodu, že "vedle přirozené znalosti věcí se opírala o mezinárodní dokumenty, které v politické i odborné rovině zhruba od r. 1994 stále přesněji definují, jakým způsobem má každá ze zemí aspirujících na společný ekonomický a právní evropský prostor v budoucnosti upravovat postavení soudní moci. Proto není překvapením, že návrhy obou zákonů předložených ministrem spravedlnosti byly inspirovány našimi názory."

Pak pan prezident uvádí, že "obtížnější je naše pozice vůči zákonodárcům. Z vystoupení řady poslanců je zřejmé, že o možnostech, limitech a výhodách právních úprav soudnictví v moderních demokraciích mají minimální znalosti. Soudcovská unie v uplynulých měsících spolupořádala či sama organizovala několik seminářů k otázkám evropských zásad justice, řady dalších se aktivně účastnila. Oslovených a pozvaných politických představitelů byly desítky, jejich osobní zájem se počtem účastníků limitně blížil nule. Průběh debaty v Poslanecké sněmovně nám naznačuje, že dosavadní úsilí Soudcovské unie bylo marné. Musíme jasně a hlasitě prosazovat, že polovičatá změna či kvazireforma poškodí nejen pověst státu, ale i občanů více než přežívající sebehorší stav, neboť oddálí skutečně kvalitativní změnu. Musíme tvrdě odmítnout poslanecký návrh novel soudcovských zákonů předložených dr. Parkanovou, neboť svým pojetím a obsahem odpovídá projektu Ministerstva spravedlnosti z let 1993 a 1994, který byl pro své zpátečnictví razantně odmítnut tuzemskou i zahraniční odbornou veřejností a postavení soudní moci by posunul z konce 19. století stěží do poloviny století 20."

A pan prezident končí svůj článek těmito slovy -

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Promiňte, pane poslanče. Prosím o klid.

 

Poslanec Zdeněk Jičínský: "Izolovat české soudnictví před zbytkem vyspělého světa, a nejen evropského, znamená izolovat náš stát i po stránce hospodářské."

***
Přihlásit/registrovat se do ISP