(11.30 hodin)

Poslanec Pavel Pešek: Děkuji. Pane předsedající, vážená vládo, dámy a pánové, usnesení máte před sebou. Zemědělský výbor je přijal na své 35. schůzi a doporučuje Poslanecké sněmovně přijmout vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 147/1996 Sb., o rostlinolékařské péči atd., schválit jej ve znění přijatých pozměňovacích návrhů. Ty jsou součástí tisku 619/1, který máte na lavicích.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji, pane poslanče. Otevírám obecnou rozpravu a táži se, kdo se do ní hlásí, protože písemné přihlášky nemám. Pokud se nikdo nehlásí, končím obecnou rozpravu. Žádné návrhy nezazněly.

Otevírám podrobnou rozpravu, do které opět nemám písemné přihlášky. Opět se nikdo nehlásí, končím podrobnou rozpravu.

Nebudeme trápit pana ministra závěrečným slovem, protože to není jeho resort. Pan zpravodaj také nehodlá vystoupit. V tomto případě mi nezbývá nic jiného, než ukončit druhé čtení projednávání tohoto návrhu zákona a tím i bod č. 21.

 

Dalším bodem je

 

22.
Vládní návrh zákona o ochraně práv k odrůdám rostlin
a o změně zákona č. 92/1996 Sb., o odrůdách, osivu a sadbě pěstovaných rostlin,
ve znění zákona č. 357/1999 Sb. (o ochraně práv k odrůdám)
/sněmovní tisk 620/ - druhé čtení

 

Předložený návrh opět uvede místopředseda vlády a ministr financí Pavel Mertlík. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík: Děkuji. Vážený pane předsedající, vážené dámy, vážení pánové, tento návrh zákona logicky navazuje na předchozí, který byl právě projednáván. Nové odrůdy rostlin náležejí k rozhodujícím biologickým zdrojům rozvoje zemědělství. Cílem tohoto zákona je implementace práva Evropských společenství do našeho národního systému ochrany práv k odrůdám rostlin a náhrada již neodpovídajícího zákona č. 132/1989.

Přijetí předkládaného zákona umožní České republice rovněž splnit podmínky Mezinárodní úmluvy na ochranu nových odrůd rostlin v revidovaném znění z roku 1991 a dále umožní v přijatém znění tohoto zákona k této úmluvě přistoupit.

V rámci projednávání ve výboru, opět mám na mysli zemědělský výbor, byla přijata řada pozměňovacích návrhů - jsem-li správně informován, jedenáct. Vzhledem k tomu, že stejně jako v případě předchozího zákona jde o pozměňovací návrhy doplňující, zpřesňující, nejdoucí proti smyslu a duchu zákona, domnívá se předkladatel, že jde o pozměňovací návrhy, jež by měly být akceptovány.

Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji panu ministru. Tento návrh jsme přikázali v prvém čtení k projednání zemědělskému výboru. Usnesení výboru bylo rozdáno jako sněmovní tisk 620/1. Prosím, aby se ujal slova zpravodaj tohoto výboru poslanec Kováčik.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Vážený pane předsedo, paní a pánové, zemědělský výbor projednal tisk 620 - návrh zákona o ochraně práv k odrůdám rostlin a o změně zákona č. 92/1996 Sb., o odrůdách, osivu a sadbě pěstovaných rostlin, ve znění zákona č. 357/1999 Sb. - na své 35. schůzi dne 13. září 2000 a přijal jedenáct pozměňovacích návrhů. S těmito pozměňovacími návrhy předkladatel zákona souhlasil a já jako zpravodaj doporučuji Poslanecké sněmovně návrh zákona ve znění pozměňovacích návrhů schválit.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji, pane poslanče. Otevírám obecnou rozpravu, do které se mi písemně nepřihlásil nikdo. Obecnou rozpravu končím.

Formálně zahájím podrobnou rozpravu, ani do té nemám žádnou písemnou přihlášku. Končím i podrobnou rozpravu a tím zároveň končím celé druhé čtení tohoto návrhu zákona. Děkuji panu ministrovi, děkuji panu zpravodaji.

Dostáváme se k dalšímu bodu, kterým je bod 23 našeho schváleného pořadu, a to

 

23.
Vládní návrh zákona o soudech
/sněmovní tisk 539/ - druhé čtení

 

Předložený návrh z pověření vlády uvede ministr spravedlnosti Otakar Motejl. Pane ministře, prosím, ujměte se slova.

 

Ministr spravedlnosti ČR Otakar Motejl: Vážený pane předsedo, vážená Poslanecká sněmovno, mám-li uvést ve druhém čtení vládní návrh zákona o soudech, který je vám znám jako parlamentní tisk č. 540, jsem svým způsobem v určitých věcných i formálních rozpacích. V rámci prvého čtení byly do druhého čtení propuštěny v oblasti legislativních změn v soudnictví jednak vládní návrhy č. 540 a vládní návrh zákona o soudech č. 539 a jednak poslanecké návrhy skupiny poslanců známé pod tiskem 605, s tím, že budou projednávány v podstatě společně.

Tento soubor osnov legislativních změn se stal také předmětem jednání ústavně právního výboru, kterému byly tyto osnovy přikázány, a na prvé a současně poslední schůzi nad těmito osnovami bylo ustáleno, že projednávání osnov se přeruší a bude v nich pokračováno společně na další schůzi ústavně právního výboru, jejíž termín byl stanoven na 4. října.

Došlo-li na základě individuálního hlasování k vypuštění pouze osnov předložených skupinou poslanců a zůstaly-li tedy vládní návrhy č. 540 a na něj navazující číslo 539 bodem tohoto zasedání pléna Poslanecké sněmovny, dochází pro mne k obtížné situaci, zda jednoznačně se domáhat toho, aby v intencích naznačených ústavně právním výborem, který žádné usnesení k této osnově nepředložil a neuzavřel kromě onoho technického usnesení, že v rozpravě v rámci druhého čtení ve výboru bude pokračováno v říjnu letošního roku, zda se mám domáhat pouze jediného možného - toho, aby tyto osnovy, resp. osnova, kterou se bezprostředně zabýváte, byla vrácena výboru k dalšímu projednání -, nebo zda se mám tedy smířit s tím, že dříve nebo později odezní v této Poslanecké sněmovně v kontextu s tímto textem návrh na zamítnutí této osnovy, a posléze usilovat v rámci všeobecné nebo zvláštní rozpravy o jeho projednání a eventuální rozhodnutí.

Proto v tomto úvodu s napětím očekávám stanovisko zpravodaje k této osnově, pokud jde o další procesní postup, a podle toho bych si dovolil zvážit svým eventuálním vystoupením návrh na vrácení věci podpořit nebo naopak s návrhem na zamítnutí návrhu zákona nesouhlasit.

Děkuji za pozornost.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP