(11.20 hodin)

(pokračuje Recman)

"Fond pojištění vkladů (dále jen fond) vyplatí fyzickým a právnickým osobám, které byly vkladateli k 17. 9. 1998 u Pragobanky, a. s., Praha, nyní v likvidaci, 17. 12. 1998 u Universal banky, a. s., Ústí nad Labem, nyní v likvidaci, 9. 11. 1999 u Moravia banky, a. s., Frýdek-Místek, nyní v likvidaci (dále jen banky), dodatečnou náhradu za veškeré pohledávky z jejich vkladů uvedených u těchto bank k uvedeným datům, které uzná správce konkursní podstaty, až do výše 4 mil. Kč každému vkladateli. Při výplatě dodatečných náhrad se postupuje přiměřeně podle § 41 d) až 41 g) zákona o bankách č. 21/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů, s tím, že vyplacenou dodatečnou náhradu fond sníží o již vyplacenou náhradu. Dodatečná náhrada se vyplatí rovněž dědicům fyzických osob a právním nástupcům právnických osob. Ke dni zahájení výplaty dodatečných náhrad se snižuje pohledávka vkladatele za bankou o částku rovnající se jeho právu na dodatečnou náhradu z fondu. Fond se dnem zahájení výplaty dodatečných náhrad stává věřitelem bank ve výši práv vkladatelů bank na plnění z fondu. Výplata dodatečných náhrad podle tohoto ustanovení musí být zahájena do 6 měsíců od účinnosti tohoto zákona." Konec textu pozměňovacího návrhu.

Chtěl bych vás zároveň požádat o podporu mých dvou přednesených pozměňovacích návrhů. Děkuji.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji, pane poslanče. Jako další se do podrobné rozpravy přihlásil pan poslanec Vilém Holáň.

 

Poslanec Vilém Holáň: Vážené kolegyně a kolegové, předkládám pozměňovací návrh k pozměňovacímu návrhu kolegy Tlustého, a sice k bodu 49. Ještě předtím chci upozornit kolegu Tlustého. Domnívám se, že neběží o bod 8, který má být vložen, ale o bod 9, že bod 8 v tom zákoně je. Bylo by zapotřebí to asi upravit, je zapotřebí to ještě jednou prohlédnout.

Pozměňovací návrh spočívá v tom, že mezi slova v tomto jeho bodě "z jejich vkladů" a slova "včetně depozitních certifikátů" se vloží slova "v domácí i cizí měně".

Děkuji.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji, pane poslanče. Táži se, kdo se dál hlásí do podrobné rozpravy. Pan poslanec Sobotka.

 

Poslanec Bohuslav Sobotka: Pane předsedající, dámy a pánové, dovolte mi, abych nejprve opravil chybu, které jsem se dopustil při přednášení svého pozměňovacího návrhu. Týkalo se to mého třetího pozměňovacího návrhu, kde jsem omylem místo částky 25 000 eur uvedl částku 15 000 eur. Tuto opravu potom dodám ještě zpravodaji písemně.

Současně mi dovolte, abych přednesl procedurální návrh. Vzhledem k tomu, že zde v rozpravě zazněly poměrně zásadní pozměňovací návrhy, které mohou v případě přijetí mít významný vliv na finanční situaci fondu pojištění vkladů jak v současné době, tak i významným způsobem do budoucna, rád bych jménem poslaneckého klubu sociální demokracie podal návrh na přerušení rozpravy k tomuto bodu a přerušení tohoto bodu před ukončením podrobné rozpravy ve druhém čtení tak, že bychom v této rozpravě pokračovali v úterý příští týden jako třetí bod.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji, pane poslanče. Dále se do rozpravy hlásí pan poslanec Recman. Vnímám váš procedurální návrh, kde bychom hlasováním rozhodli o přerušení před ukončením podrobné rozpravy a o přesunutí na úterý příští týden.

 

Poslanec Svatomír Recman: Chtěl bych jen požádat o upřesnění mého pozměňovacího návrhu, který se týkal bodu 17, což je § 4 odst. 1 tisku 614. Přehodil bych varianty. Doporučuji, aby se variantě 1 částka 500 mil. Kč nahradila 1 mld. Kč a aby se ve variantě 2 částka 500 mil. Kč nahradila částkou 800 mil. Kč. Děkuji.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji, pane poslanče. Kdo se dále hlásí do podrobné rozpravy? Protože nikdo, odhlasujeme nyní návrh pana poslance Sobotky, který žádá sněmovnu o přerušení projednávání tohoto bodu před ukončením podrobné rozpravy a přeřazení na úterý 19. září. Všechny na žádost z pléna odhlásím a žádám vás o novou registraci.

 

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh pana poslance Sobotky. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 73 z přítomných 139 poslanců pro 130, proti 4. Návrh byl přijat.

 

Přerušuji tedy projednávání tohoto vládního návrhu zákona do úterý 19. září před ukončením podrobné rozpravy.

 

Dalším bodem je

 

21.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 147/1996 Sb.,
o rostlinolékařské péči a změnách některých souvisejících zákonů,
a zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon),
ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 619/ - druhé čtení

 

Za vládu předložený návrh přednese místopředseda vlády a ministr financí Pavel Mertlík. Prosím, pane ministře, ujměte se slova.

 

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík: Vážený pane předsedající, vážené dámy, vážení pánové, hlavním důvodem pro přípravu této novely zákona o rostlinolékařské péči byla potřeba učinit další krok v postupné implementaci směrnic EU do našeho právního řádu v oblasti rostlinolékařské péče. Novela upravuje podmínky pro provádění rostlinolékařské kontroly ve vstupních místech do republiky, dále v souladu se směrnicemi EU zavádí systém registrace pěstitelů, vývozců a dovozců rostlin a rostlinných materiálů, které jsou rizikové z hlediska přenosu karanténních škodlivých organismů. Jedná se hlavně o pěstitele sadby brambor a množitelského materiálu, ovocných a lesních dřevin a též okrasných rostlin a zeleniny. Tato registrace je nezbytná pro zavedení rostlinných pasů, s čímž počítáme ve druhé připravované novele. Připravený systém rostlinných pasů nám po vstupu do unie přinese možnost okamžitého neomezeného pohybu zboží rostlinného původu.

Vedle toho obsahuje novela řadu drobných úprav, které nás přibližují evropské legislativě, jako je např. zpřísnění ochrany našeho území před karanténními organismy, a upřesňuje některé podmínky registrace přípravků na ochranu rostlin.

V rámci projednávání vládního návrhu zákona bylo zemědělským výborem Poslanecké sněmovny schváleno celkem 11 pozměňovacích návrhů, které svým charakterem zpřesňují záměry předkladatele, v zásadě proto s nimi předkladatel souhlasí a doporučuje předložený vládní návrh novely zákona o rostlinolékařské péči, upravený o pozměňovací návrhy, propustit do třetího čtení a posléze schválit. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji, pane ministře. Tento návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání zemědělskému výboru. Usnesení výboru bylo rozdáno jako sněmovní tisk 619/1. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj zemědělského výboru pan poslanec Pavel Pešek.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP