(10.50 hodin)

(pokračuje Chytka)

To říkám pro všechny ty, kteří se v podrobné rozpravě chystají předložit pozměňující návrhy k tomuto vládnímu návrhu zákona. Pro tuto chvíli vám děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji, pane zpravodaji. Táži se, zda hodlá vystoupit - ano - zpravodaj výboru pro evropskou integraci pan poslanec Stanislav Fischer.

 

Poslanec Stanislav Fischer: Vážený pane předsedající, vážení členové vlády, dámy a pánové, výbor pro evropskou integraci iniciativně projednal předlohu tohoto zákona na své schůzi 8. září, přijal usnesení č. 110, které máte v tisku 608/1. Při rozpravě jsme konstatovali, že novela zákona vyplývá z potřeby sjednocení naší legislativy se směrnicemi EU, nikoli z toho, že by snad dosavadní platný zákon byl špatný nebo nevyhovující. To, co tam je v podstatě doplněno, je v souladu se sedmi směrnicemi Evropské rady a jednou směrnicí Evropského parlamentu a sedmi nařízeními Evropské rady.

V podstatě se jedná o to, že umožňuje shromažďovat některé údaje, které dosud platný zákon nepředpokládá, předávat potřebné statistické údaje orgánům Evropského společenství, které se zabývají statistikou, a zvyšuje ochranu osobních údajů.

K předloze jsme přijali několik pozměňovacích návrhů, které jsou obsaženy v tisku 608/1, proto je nebudu číst, jen bych poznamenal, že se jedná v podstatě o zlepšení formulace nebo o uvedení do souladu návrhu s obchodním zákoníkem apod. Potom bych ještě v podrobné rozpravě předložil několik legislativně technických pozměňovacích návrhů. Tím bych asi svoji zprávu ukončil a doporučuji sněmovně, aby předloženou novelu zákona podpořila.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji, pane zpravodaji. Otevírám obecnou rozpravu a táži se, kdo se hlásí, protože písemné přihlášky nemám. Pokud tomu tak není, končím obecnou rozpravu.

Návrhy na zamítnutí nebo vrácení nezazněly, zahajuji tedy podrobnou rozpravu, do které opět mám pouze písemnou přihlášku pana poslance Fischera k upřesnění legislativně-technických úprav. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Stanislav Fischer: Děkuji za slovo. Legislativně technické pozměňovací návrhy k tisku 608 jsou následující:

1. Název zákona zní: "Zákon ze dne - datum - kterým se mění zákon č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů."

2. V čl. 1 v úvodní větě za slova "zákona č. 356/1990 Sb." vložit slova "zákona č. 220/2000 Sb. a zákona č. 256/2000 Sb."

3. V čl. 1 bodu 3 v textu poznámky pod čarou č. 1a) doplnit číslo zákona 219/2000 Sb.

To je vše, děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji, pane poslanče. O slovo se hlásí pan poslanec Payne. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jiří Payne: Nevím, nakolik jsme nahlédli do zákona, jak je předkládán. Tento zákon zavádí pro statistický úřad pravomoc zjišťovat a shromažďovat údaje o individuálních občanech, které bych řekl jsou více než citlivé. Ochrana těchto údajů je v navržené novelizaci sice částečně zajišťována, po mém soudu však neodpovídajícím způsobem. Sankce pro zaměstnance statistického úřadu při porušení slibu mlčenlivosti je navrhována na 200 000 korun. Domnívám se, že to je částka, která je příliš nízká, protože pokud nějaký subjekt bude potřebovat informace, pak 200 000 korun je částka, kterou je bezesporu ochoten zaplatit za poskytnutí takovýchto informací zaměstnanci statistického úřadu, tzn. ta sankce mně připadá ve srovnání s tím, jaká je poptávka po těchto informacích, příliš nízká. Proto navrhuji, aby tato částka v § 25 namísto navrhovaných 200 000 korun byla zvýšena na 3 miliony.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji, pane poslanče. Kdo se dále hlásí do podrobné rozpravy? Nevidím žádnou zdviženou ruku, končím podrobnou rozpravu. Táži se pana ministra a pana zpravodaje, zda hodlají vystoupit se závěrečnými slovy.

 

Poslanec Stanislav Fischer: Já pouze konstatuji, že ani v podrobné rozpravě nepadl návrh na zamítnutí či vrácení výborům.

 

Místopředseda PSP František Brožík: I já bych toto zkonstatoval. Tím pádem končím druhé čtení tohoto návrhu zákona a končím projednávání bodu č. 19.

Dalším bodem je

 

20.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 21/1992 Sb., o bankách,
ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 614/ - druhé čtení

 

Předložený návrh z pověření vlády uvede místopředseda vlády a ministr financí pan Pavel Mertlík. Prosím, pane ministře, ujměte se slova.

 

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík: Vážený pane předsedající, vážené dámy, vážení pánové, návrh zákona o bankách, který bude předmětem druhého čtení dnes, resp. jeho novela, je zákonem, který má opět především harmonizační charakter. Z řady v podstatě technických návrhů, které obsahuje, bych za nejdůležitější označil dvě sekce nebo dvě části. První z nich je zvýšení pojistné částky pro pojištění vkladů, kde jde o krok směrem k dosažení minimálního limitu stanoveného předpisy Evropské unie.

Druhou oblastí je potom zakotvení pravidel pro tzv. dohled na konsolidovaném základě, což znamená, že by do budoucna Česká národní banka měla dohled na nejenom banky samotné, ale i na finanční podniky, které jsou v dané bankovní skupině. V tomto bodě tento návrh zákona navazuje na zákon o České národní bance, který vytváří předpoklady pro to, aby národní banka měla tuto kompetenci. Podmínky pro definici této kompetence ve smyslu definice toho, co je konsolidovanou skupinou, jsou potom v tomto návrhu zákona.

Vážené dámy, vážení pánové, domnívám se, že návrh zákona, tak jak byl předložen vládou, je zákonem, který je v tomto smyslu velmi rozumně vypracován, a domnívám se, že v podobě blízké tomu vládou navrženému by měl být také schválen. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji, pane ministře. Tento návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání rozpočtovému výboru, který nepřijal usnesení. Návrh iniciativně projednal výbor pro evropskou integraci, usnesení bylo rozdáno jako sněmovní tisk 614/1. Prosím pana předsedu rozpočtového výboru, zpravodaje rozpočtového výboru Vlastimila Tlustého o jeho vystoupení.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Vážený pane místopředsedo, vážená vládo, dámy a pánové, rozpočtový výbor bohužel nepřijal k této předloze usnesení. Ve zprávě o projednání s pořadovým č. 340 máte uvedeny i přesné poměry hlasování o návrhu na zamítnutí tohoto zákona i o hlasování pro přijetí usnesení. Hlasování o usnesení následovalo po projednání poměrně dlouhé řady pozměňovacích návrhů, z nichž nepochybně největší pozornost veřejnosti vyvolávají pozměňovací návrhy, které se týkají na jedné straně maximální výše pojištěné části vkladu, a v druhé části návrhy, které se týkají případné retroaktivity tohoto ustanovení ve vztahu k bankám, u nichž v minulosti byl Českou národní bankou jako pojištění vyplácen zákonem stanovený limit pojištění.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP