(10.30 hodin)

(pokračuje Doležal)

Jde o slovesnou úpravu a opravu chyb vzniklých přepisem.

A za deváté. V § 23 písm. d) za slovem "obalů" se vkládá slovo "přístupu".

Děkuji.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji, pane poslanče. Jako další je přihlášen pan poslanec Doktor a připraví se pan poslanec Exner.

 

Poslanec Michal Doktor: Děkuji za slovo, vážený pane předsedající. Mé pozměňovací návrhy jsou formulovány tak, aby vyhovovaly v případě, že bude přijat návrh na to, aby byl za základ projednávání vzat pozměňovací návrh formulovaný usnesením rozpočtového výboru.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Promiňte, pane poslanče, vzhledem k tomu, abychom se nedostali do jakési procedurální pasti, já si myslím, že po slově zpravodaje pana poslance Doležala bychom měli nechat odhlasovat, že základem projednávání bude usnesení rozpočtového výboru. Já proto zvu všechny přítomné poslance. Poprosím pana poslance Doležala, aby přednesl ještě jednou tento návrh, než budou vystupovat všichni ostatní v podrobné rozpravě.

 

Poslanec Vladimír Doležal: Procedurální návrh byl v tom, aby za základ pro podrobnou rozpravu a poté pro hlasování bylo vzato usnesení rozpočtového výboru 530/4.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Ano, je nám všem jasné, o čem budeme hlasovat. Hlasujeme o základu usnesení rozpočtového výboru - sněmovní tisk 530/4.

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 71 z přítomných 165 poslanců 134 pro, nikdo proti. Návrh byl přijat.

Nyní se ujme slova pan poslanec Doktor.

 

Poslanec Michal Doktor: Takže já si dovolím pokračovat. Navrhuji první pozměňovací návrh, a sice § 22 písm. a) zní: Vyžadovat na vedoucím kontrolorovi nebo kontrolorovi předložení písemného pověření kontrolního orgánu spolu se služebními průkazy. Písemné pověření kontrolního orgánu musí obsahovat popis předmětu kontroly včetně úplného výčtu veřejných prostředků, jejichž užití bude podrobeno finanční kontrole.

Za druhé. Navrhuji další pozměňovací návrh, a sice v § 15 odst. 3 zní takto: Zahájení finanční kontroly, její předmět a účel včetně výčtu veřejných prostředků, jejichž užití bude podrobeno kontrole, je kontrolní orgán povinen kontrolované osobě písemně oznámit nejméně 15 dní předem.

Vzhledem k tomu, že ostatní mé připomínky, tedy věcné, zapracoval rozpočtový výbor ve svém usnesení a s tímto usnesením nás seznámil zpravodaj rozpočtového výboru pan poslanec Doležal, dovolím si na závěr svého krátkého vystoupení říci pouze, že lituji, že nebyl v předchozím hlasování přijat návrh na zamítnutí tohoto návrhu zákona. Zejména z důvodu, že tento návrh zákona zůstává nadále velice konfliktní. Nesouhlasím s koncepcí, kterou byl Ministerstvem financí připraven. Myslím si, že natolik kontroverzní a natolik důležitý zákon měl být dán k připomínkovému řízení Nejvyššímu kontrolnímu úřadu, institucím státní správy. Mám na mysli finanční referáty okresních úřadů a samozřejmě i zástupcům obcí. Protože tak Ministerstvo financí neučinilo, výrazně tak ztížilo průběh přijetí této zákonné předlohy, a opakuji na závěr svého vystoupení návrh na zamítnutí tisku 530.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji. Dále je přihlášen pan poslanec Václav Exner. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Václav Exner: Pane místopředsedo, pane ministře, dámy a pánové. Dovolte mi, abych přednesl pozměňovací návrhy. První se týká § 3 písm. d) podle sněmovního tisku 530/4, kde navrhuji, aby na konec tohoto písmene d) byla doplněna slova "podle písmena c)". Jde totiž o to, že v tomto písmeně se definují vedoucí orgány veřejné správy jako statutární orgány právnických osob, ale to neplatí obecně, to platí jenom právě pro právnické osoby, které jsou předtím určeny definicí podle písmene c).

Za druhé. Navrhuji, také ve vazbě na tisk 530/4, tj. usnesení rozpočtového výboru č. 315, aby v § 5 odst. 1 písm. c) bylo slovo "podvody" nahrazeno slovy "trestnou činností". Jde o to, že zde kontrolní orgány při provádění finanční kontroly mají sledovat určité základní cíle, kde v písm. c) mezi ně také počítáme ochranu před podvody. Domnívám se však, že podvody jsou jedním typem trestné činnosti a že obecně kontrolní orgány se mají zabývat tím, jestli nedochází k hospodářské trestné činnosti. Je to rozšíření pojetí § 5.

Dále navrhuji v § 7 odst. 1 písm. c) tisku 530, protože tam není změna v tisku 530/4, slova "cíle a postupy" nahradit slovy "cíle, postupy a lhůtu pro provedení nebo obecně četnost finančních kontrol". V § 7 odst. 1 se totiž stanoví, co v souvislosti s finančními kontrolami jsou povinni vedoucí orgánů veřejné správy. Jsou tedy povinni stanovit konkrétní cíle a postupy kontrol, avšak celý návrh zákona neobsahuje také povinnost stanovit určité datum, lhůtu nebo frekvenci pro provedení kontroly. Mohlo by se tak stát, že ke kontrole vůbec nedojde, i když podmínky zákona budou splněny. Domnívám se, že je tento nedostatek potřeba odstranit a definovat, že povinností vedoucích orgánů veřejné správy je stanovit také kdy nebo s jakou četností se finanční kontroly mají provádět.

V § 37 navrhuji doplnit nový odstavec 4 ve znění: "(4) Kontrolní orgány a vedoucí orgánů veřejné správy zobecňují výsledky finančních kontrol a navrhují opatření k předcházení nedostatkům v oblasti hospodaření veřejnými prostředky. Vedoucí orgánů veřejné správy přijímají opatření k předcházení takovým nedostatkům." V § 37 se totiž stanoví opatření k nápravě nedostatků. Domnívám se však na základě zkušeností s kontrolní činností obecně, že velmi důležitými opatřeními jsou opatření, která se zaměří nejen na důsledky již vzniklých nedostatků, ale také na jejich předcházení.

Dále bych chtěl zpravodaje upozornit na některé problémy, které jsou spíše legislativně technického charakteru, a zdá se mi, že zatím nebyly odstraněny. V tisku 530/4 se nově v § 2 odst. 3 stanoví, že prováděcí právní předpis má upravit metody finanční kontroly a postupy jejího provádění, což podle původního textu bylo v jiném paragrafu předloženého návrhu zákona. Nereaguje se však na tuto změnu v § 45, kde zůstává pověření vlády vydat takový předpis nebo ministerstva vydat takový předpis podle jiného odstavce.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP