(10.20 hodin)

(pokračuje Brožík)

Dalším bodem je

 

18.
Vládní návrh zákona o finanční kontrole ve veřejné správě
/sněmovní tisk 530/ - druhé čtení

 

Jde o pokračování přerušeného jednání z 26. schůze Poslanecké sněmovny. Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujali místopředseda vlády a ministr financí Pavel Mertlík a zpravodaj rozpočtového výboru pan poslanec Vladimír Doležal.

V 26. schůzi jsme vedli obecnou rozpravu a další projednávání jsme odročili do doby předložení návrhu prováděcího předpisu. Ten vám byl rozdán jako sněmovní tisk 530/5.

Táži se proto, kdo se hlásí ještě v přerušené obecné rozpravě o slovo. Pan zpravodaj Vladimír Doležal. Prosím pane poslanče máte slovo.

 

Poslanec Vladimír Doležal: Děkuji, pane předsedající. Vážená vládo, dámy a pánové, chtěl bych jenom trošku zrekapitulovat vývoj projednávání této normy zde ve sněmovně a pak předložit jeden návrh.

Poslanecká sněmovna projednala tento materiál v prvním čtení na své 22. schůzi 23. února t. r. bez větších problémů a propustila ho do druhého čtení. Přitom ho přikázala výboru pro evropskou integraci, rozpočtovému výboru a výboru pro veřejnou zprávu, regionální rozvoj a životní prostředí, jejichž usnesení máte pod sněmovními tisky č. 530/1, 530/2 a 530/3.

Ve druhém čtení zahájila projednávání této normy Poslanecká sněmovna na své 25. schůzi dne 17. května letošního roku a po velice bouřlivé diskusi, kde hlavně zazněly výhrady, samozřejmě mimo jiné k paragrafům 19 a 23, rozhodla o vrácení tohoto zákona zpět k projednání výborům. Projednal ho znova rozpočtový výbor, jehož usnesení máte pod č. 530/4, a též byl požádán ústavně právní výbor o projednání, který však neshledal nic, co by bylo zaneseno do usnesení, a tím pádem své usnesení nevydal.

Poté se tato norma objevila na 26. schůzi, a to v první části nejdříve 27. června, kde bylo její projednávání přerušeno, a poté pokračování druhou částí 30. června, kde po výhradě, že nebyla předložena vyhláška Ministerstva financí, bylo toto projednávání, jak již pan předsedající řekl, přerušeno do jejího předložení. Tato nám byla předložena pod sněmovním tiskem č. 530/5.

Proto v daném okamžiku navrhuji, jelikož jediný rozpočtový výbor projednal tuto normu několikrát, aby pro projednávání v podrobné rozpravě a poté pro hlasování ve třetím čtení bylo za základ vzato usnesení rozpočtového výboru.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji, pane poslanče. Byli jsme seznámeni s průběhem projednávání návrhu tohoto zákona na 26. schůzi. Chtěl bych připomenout, že jsme v obecné rozpravě, ve které ještě na 26. schůzi padl návrh pana poslance Bendla na zamítnutí tohoto návrhu zákona.

Táži se, kdo se dále hlásí do obecné rozpravy. (Nikdo.) Pokud nikdo, tak končím obecnou rozpravu a budeme hlasovat o návrhu pana poslance Bendla, který navrhl návrh zákona zamítnout. Pokusím se gongováním získat větší počet poslanců ve sněmovně. (Děje se.)

Pro později přišedší opakuji, že hlasujeme o návrhu pana poslance Bendla po skončení obecné rozpravy na zamítnutí vládního návrhu zákona o finanční kontrole ve veřejné správě.

 

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 70 z přítomných 165 poslanců pro 59, proti 80. Návrh nebyl přijat.

 

Zahajuji tedy podrobnou rozpravu, do které nemám písemných přihlášek, a proto se táži, kdo se hlásí jako první. Pan poslanec Doležal.

 

Poslanec Vladimír Doležal: Děkuji. Přednesl bych dva druhy pozměňovacích návrhů. První pozměňovací návrh se týká § 40 a navrhuji jeho nové znění, a to následovně:

§ 40 - název "Oznamovací povinnost" a znění:

"Kontrolní orgány plní povinnost oznamovat určité skutečnosti orgánům příslušným podle zvláštního právního předpisu a v této souvislosti spolupracují s těmito orgány při zajišťování a prokazování případů porušení povinností při hospodaření s veřejnými prostředky."

Dovolím si krátce odůvodnit. Ustanovení § 40, tak jak je obsaženo ve vládním návrhu zákona, vzbuzuje dojem, že kontrolní orgány mají oznamovací povinnost, event. spolupracují pouze s orgány činnými v trestním řízení, ačkoli jejich oznamovací povinnost je podstatně širší. Navíc není v souladu s ustanovením § 20 odst. 2 vládního návrhu zákona, které stanoví obecně povinnost mlčenlivosti o všech skutečnostech, o kterých se kontrolující dozvěděli při provádění finanční kontroly, s tím, že tím není dotčena povinnost oznamovat určité skutečnosti orgánům příslušným podle zvláštního právního předpisu.

Nově navržené znění § 40 na rozdíl od znění uvedeného ve vládním návrhu nevzbuzuje dojem, že by kontrolní orgány měly a priori suplovat činnost orgánů činných v trestním řízení, ale naopak upřesňuje jejich postavení vůči zvláštním státním orgánům v souladu s platným právním řádem a ústavními principy dělby státní moci.

Dále bych rád už teď v podrobné rozpravě při druhém čtení navrhl jakési legislativně technické úpravy, a jelikož si nejsem jist, že ve všech případech jsou tak zcela přesné, ať tedy raději zaznějí teď, aby ve třetím čtení nebyla diskuse o jejich hlasovatelnosti.

Proto za prvé: Pokud budou přijaty pozměňovací návrhy z usnesení rozpočtového výboru tisku 530, je v bodu 1 § 2 odst. 1 pro finanční kontrolu ve veřejné správě zavedena legislativně technická zkratka "dále jen finanční kontrola". Je třeba jako logickou a legislativně technickou tuto úpravu přenést ještě do pozměňovacích návrhů rozpočtového výboru bodu 7, kde se slovo "ke" nahradí slovem "k" a za něj se vloží slovo "finanční", za slovo "předmět" se vloží slovo "finanční" a v bodu 8 za slovo "přerušení" se vloží rovněž slovo "finanční". V návrhu zákona v § 11 odst. 1, § 12 odst. 1, § 45 se rovněž zavede výše uvedená legislativně technická zkratka.

Za druhé: V pozměňovacích návrzích v usnesení rozpočtového výboru § 3 písm h) se za slovem "osoby" vkládá slovo "které". Toto slovo vypadlo patrně při přepisu.

Za třetí: Dále doporučuji u poznámky pod čarou č. 12 na začátku vložit slovo "například". Jedná se o legislativně technické zpřesnění.

Za čtvrté: Legislativně technickou úpravu doporučuji udělat rovněž v pozměňovacím návrhu rozpočtového výboru v bodu 12, kde by se měla v § 36 odst. 4 slova "pořádková pokuta" nahradit slovy "pokuta za maření finanční kontroly", protože to odpovídá nadpisu § 36 i jeho obsahu.

Za páté: V § 41 odst. 4 doporučuji jako slovesnou úpravu za slova "kontrolnímu orgánu" vložit slovo "tím". Věta potom bude znít: "Náhrady nákladů, které kontrolnímu úřadu tím prokazatelně vznikly, je povinna kontrolovaná osoba uhradit v prokázané výši".

Za šesté: V § 45 je potřeba ve smyslu legislativních pravidel vlády nahradit slova "právním předpisem" slovem "vyhláškou", a bude-li přijat pozměňovací návrh z usnesení rozpočtového výboru bod 3, budou na konci § 45 doplněna slova "a pět". Jde o logickou úpravu.

Za sedmé: V pozměňovacím návrhu rozpočtového výboru bod 2 § 19, písm. a) chybí za slovem "dat" předložka "v" a slovo "má" se nahrazuje slovem "mají".

Za osmé: Na konci písm. e) slova "zvláštního kontrolního orgánu" mají správně znít "zvláštního právního předpisu".

***
Přihlásit/registrovat se do ISP