(10.10 hodin)

Poslanec Oldřich Vojíř: Vážený pane předsedající, členové vlády, dámy a pánové. Avizoval jsem, že přednesu pozměňovací návrh, který spočívá v tom, že navrhuji, aby § 14 byl vypuštěn a v důsledku případného schválení vypuštění § 14 byla vypuštěna hlava druhá zákona.

Dovolte mi ještě jednou velmi krátké zdůvodnění. Navázal bych tady na kolegu Petra a konstatoval bych, že i v zákoně samém, ve zdůvodnění je řečeno, že abychom se jako Česká republika dostali po dobu 10 let, tzn. do r. 2010, na úroveň obnovitelných zdrojů zhruba kolem 6 % celkového objemu vyráběné elektrické energie, bylo by nutné vynaložit 248 mld. korun. Domnívám se, že nemůžeme plošně přistupovat k té záležitosti tak, že to, co jde například v Rakousku, kde mají zhruba 80 % vodních zdrojů, a bezesporu je to dar té země a je to asi dobře, nikdo o tom nepochybuje, jestliže v Holandsku je permanentní proudění vzduchu takové, že mohou postavit větrné farmy, nikdo o tom prostě nepochybuje, je to jenom dar té země, že to tak je. Na druhé straně to vždycky přináší - chtěl bych na to upozornit - určité složitosti, ať už jsou tyto větrné farmy, kdy se do přirozeného koridoru postaví zařízení, které pak zase vadí ptactvu například, tak u vodních zdrojů je to prostě problém toho, že jestliže uděláme několik kaskád, řeka se nám zanáší, dochází k určité změně přirozeného rytmu života a mikrokrajiny. Prostě vždycky to bude mít nějaká pozitiva a vždycky to bude mít nějaká negativa.

Z tohoto pohledu se domnívám, že hospodářský výbor přijal mnohem solidnější formu, a to je forma povinného výkupu z obnovitelných zdrojů a z kogenerace. Myslím si, že především kogenerace je cesta, jak se Česká republika má vydat racionálním a maximálním využitím energie z neobnovitelných zdrojů, tzn. z fosilií, protože naše poloha je taková, že v pozici řek nebo biomasy nebo slunečního záření budeme mít vždy určitá omezení. Z tohoto důvodu a z důvodu, že se domnívám, že je to krok nesystémový, navrhuji toto vypuštění.

V případě, že neprojde tento pozměňovací návrh, mám mandát projednaný se svými kolegy z ODS, že navrhuji zamítnutí tohoto návrhu zákona.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji, pane poslanče. Slovo má pan poslanec Pavel Hojda.

 

Poslanec Pavel Hojda: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, jen krátké zdůvodnění mého návrhu, týká se tzv. zeleného halíře. Svůj návrh a názor jsem přednesl jak ve všeobecné rozpravě v prvním čtení, tak nakonec i v hospodářském výboru. Bohužel můj konkrétní návrh byl trochu pozměněn. Nevšiml jsem si, byla tam malá chybička, navrhoval jsem dvouhalíř a omylem se tam dostal v podstatě dvacetník. Přečetl bych tedy svůj návrh.

V případě, že by se sněmovna shodla na tom, co tady bylo všeobecně nedoporučováno zejména zpravodajem tohoto tisku, tj. otázka § 7, navrhuji nově vložit § 7a, nazvat ho "Povinnost distributora elektřiny":

"Místně příslušný distributor elektřiny je povinen odkoupit za obvyklou cenu veškerou nabídnutou nebo vyrobenou elektřinu od výrobce elektřiny z druhotného energetického zdroje. Této povinnosti se distributor zprostí pouze v případě, že prokáže zhoršení stability nebo funkčnosti jím provozované elektrické přenosové soustavy způsobené dodávkou takto vyrobené a dodané elektřiny."

V § 14 odst. 1 zní nově: "Na podporu hospodářského využívání energie a využití jejích obnovitelných zdrojů a druhotných zdrojů se stanoví odvod z elektřiny vyrobené právnickou osobou vyrábějící elektřinu z neobnovitelných zdrojů (dále jen výrobce)."

§ 14 odst. 2 nově zní: "Plátci odvodu jsou výrobci podle odst. 1."

§ 14 odst. 3 zní nově: "Základem pro stanovení odvodu je počet kilowatthodin elektřiny vyrobených výrobcem podle odst. 1."

§ 14 odst. 4 zní nově: "Sazba odvodu je 2 haléře, čili 0,02 Kč z jedné vyrobené kilowatthodiny."

§ 14 odst. 5 zní nově: "Odvod je prováděn jednou měsíčně vždy k 30. dni následujícího měsíce podle skutečně vyrobeného množství elektřiny výrobcem dle odst. 1."

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji, pane poslanče. Táži se, kdo se dál hlásí do podrobné rozpravy. Nevidím žádnou zdviženou ruku.

Chtěl bych ještě upřesnit návrhy, které přednesl pan poslanec Vojíř. Pan poslanec Vojíř přednesl návrh na vypuštění § 14 a podmiňuje ho tím, že pokud toto nebude schváleno, dá návrh na zamítnutí. Ve třetím čtení, pane poslanče, se už o zamítnutí nehlasuje. Můžete potom pouze jako zpravodaj doporučit, že sněmovna nevysloví souhlas se zněním zákona. Pokud byste podal ve druhém čtení návrh na zamítnutí, museli bychom o něm nechat hlasovat ještě před ukončením druhého čtení. Je nám to jasné? Nelze ve třetím čtení navrhovat zamítnutí zákona, pouze ve druhém čtení. Je nám to jasné? Děkuji.

Táži se tedy, kdo se dále hlásí do podrobné rozpravy. Pan poslanec Petr.

 

Poslanec Břetislav Petr: Navrhuji změnu odst. 5 § 15 v tomto znění: "Ministerstvo vydá vyhlášku s vymezením zdrojů elektrické energie, které budou hodnoceny jako obnovitelné, a k provedení § 6, 7, 8, 9, 10."

To je všechno, děkuji.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji. Pan zpravodaj vás prosí o předání tohoto pozměňovacího návrhu.

Táži se, kdo dále se hlásí do podrobné rozpravy. (Nehlásí se nikdo.) Pokud tomu tak není, podrobnou rozpravu končím. S panem zpravodajem jsme si vyjasnili, že nenavrhuje zamítnutí ve druhém čtení, ale přesto, pokud chce ještě vystoupit, má samozřejmě možnost.

 

Poslanec Oldřich Vojíř: Vážený pane předsedající, myslím si, že prostor pro diskusi existuje. Uvědomuji si, že mohu navrhnout vypuštění § 14 a hlavy druhé, které je provázáno mezi sebou, a tamto chápejte jako jistou anonci toho, že je to naše stanovisko při případném závěrečném hlasování.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji. Pan ministr se nechce již vyjádřit? (Ne.) Končím druhé čtení, končím projednávání bodu č. 17.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP