(10.00 hodin)

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji, pane poslanče. Než otevřu obecnou rozpravu, pro stenozáznam - pan poslanec Cyril Svoboda má náhradní kartu č. 2.

S faktickou poznámkou se hlásí pan poslanec Karel Vymětal.

 

Poslanec Karel Vymětal: Pane předsedající, dámy a pánové, rád bych požádal pana místopředsedu Brožíka, aby sdělil zpravodaji hospodářského výboru Vojířovi, že podle jednacího řádu zpravodaj má informovat o obsahu, průběhu a výsledcích jednání výboru a není možné, aby své osobní názory přednášel ve zpravodajské zprávě. Ty patří do rozpravy a k tomu ani nebyl zmocněn výborem. Děkuji.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji, pane poslanče, já to panu zpravodaji prostřednictvím sdělovacího zařízení sděluji a nyní otevírám obecnou rozpravu, do které se jako první hlásí pan poslanec Vojíř.

 

Poslanec Oldřich Vojíř: Vážené dámy, vážení pánové, již v hospodářském výboru jsem konstatoval, že tato materie bude citlivější a složitější, byť obsahem menší než energetický zákon. Dovolím si nicméně vystoupit na jistou obhajobu toho, co jsem slyšel, že jsem byl kritizován.

Popsal jsem vývoj v hospodářském výboru a myslím, že je nutno říci, že usnesení hospodářského výboru jsem…

 

Místopředseda PSP František Brožík: Promiňte, pane poslanče. Pane poslanče Voláku, jste příliš hlasitý i pro takto prázdnou sněmovnu. Děkuji.

 

Poslanec Oldřich Vojíř: ...a že průběh v hospodářském výboru fakticky probíhal v oblasti § 14 tak, že zvítězil názor, že má být zachován vládní návrh, nicméně menšinový a poměrně silný názor byl takový, že tento paragraf tam být nemá. Já jsem na to prostě ve svém vystoupení upozornil a v podrobné rozpravě přečtu samozřejmě návrh na vypuštění.

Co se týče toho, zda jsem porušil nebo neporušil určitá pravidla, myslím, že kolega Ambrozek byl daleko více osobní v této věci, než jsem byl já. Já jsem popisoval jednotlivé paragrafy, kolega Ambrozek posuzoval systém, toho já jsem se ani nedopustil.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji, pane poslanče. Dále se hlásí pan poslanec Břetislav Petr, kterému uděluji slovo do obecné rozpravy.

 

Poslanec Břetislav Petr: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, domnívám se, že před mým vystoupením poněkud zajiskřilo v této sněmovně, ale myslím, že je třeba říci také nějaký kompromisní návrh k tomuto zákonu.

Mám dojem, že převážná část informací, které jsou předkládány široké veřejnosti o významu a možnostech obnovitelných zdrojů energie, svědčí o jisté euforii, o jejich přeceňování, což ve svých důsledcích může způsobit vážné potíže při budoucím uspokojování energetické potřeby státu. Zpravidla převažují informace o tom, jak vynikajících výsledků bylo dosaženo v zahraničí a že je to jen naše nechuť k tomu, abychom tento příklad následovali. Domnívám se, že snaha přesvědčit veřejnost, že výstavba jiných typů elektráren než získávání zdrojů energie z obnovitelných zdrojů (?) je klamavá a zavádějící a že ve svých důsledcích může vést k tomu, že nakonec budeme část - a velkou část - energie nakupovat v zahraničí. Domnívám se, že bychom se měli oprostit od těchto mýtů a představ.

Chtěl bych říci, že zabezpečování dodávky energie patří k hlavním úlohám státu. Hospodářský rozvoj je těžko myslitelný bez spolehlivě dostupné energie. Nelze proto povyšovat jeden zdroj energie nad druhý. Nekritické hodnocení obnovitelných zdrojů, které nesporně, a to zdůrazňuji, patří ke zdrojům významným a perspektivním, může ve svých důsledcích vést k nesprávným závěrům při zadávání cílů komplexního rozvoje energetiky. Je zapotřebí si uvědomit, že stavění vysokých cílů a jejich nesplnění může přinést dodatečné rozčarování, jak už se nám to stalo v mnoha oblastech, kdy EU pro nás byla jediný vzor. Ústředním tématem světové energetiky není pouze využívání obnovitelných zdrojů, ale jejich decentralizace, liberalizace a zejména efektivita systému.

Teď bych se chtěl zmínit několika málo slovy o důvodové zprávě. V důvodové zprávě k zákonu je řečeno, že máme zvýšit spotřebu energie z obnovitelných zdrojů o 4 - 6 % do roku 2010, přičemž není nikde definováno, kolik je prozatím výroba energie z obnovitelných zdrojů. Ve statistické ročence tento údaj nenajdeme a údaje o tom, kolik dosahujeme, se diametrálně liší.

A teď, byť je to sněmovna, několik málo čísel. V České republice je instalováno 15 000 megawattů zdrojů elektrické energie a vyrábíme 60 terawatthodin. Jestli je to 62, nebo 64, není rozhodující, to proto, aby se nám to lépe počítalo. Čili je nezbytné pro to, abychom zvýšili spotřebu o 4 - 6 %, vybudovat zdroje, které budou dávat 3,5 terawattu, a když si to přepočítáme na zdroje, jaké musíme vybudovat vzhledem ke koeficientu, který u obnovitelných zdrojů je 0,2, pohybujeme se na úrovni 2000 megawattů.

Pánové a dámy, pokud jeden kilowatt instalovaného výkonu u Temelína stál 50 000, tak pokud potřebujeme vybudovat 2000 megawattů zdrojů obnovitelné energie, a ten bude dražší než atomová elektrárna, tak je to 100 mld. nákladů. Domnívám se, že odhad nákladů, které bude nezbytné vynaložit, je poněkud příliš optimistický.

Závěrem si myslím, že obnovitelné zdroje je třeba podporovat. Je ovšem třeba nalézt i systém, aby to bylo spravedlivé. Náš zákon nedefinuje - a opakuji, vůbec nedefinuje - co budeme počítat mezi obnovitelné zdroje energie. Budeme tam počítat vše, nebo to, co se nám zlíbí, anebo jak to vlastně chceme dělat? V mnoha případech ukazujeme, jak dobře jsou na tom Němci. Chtěl bych dát několik málo informací. Vodní zdroje, které mají větší výkon než 5 megawattů, se mezi obnovitelné nepočítají. Stejně tak se nepočítá energie získávaná z deponií, a co je velmi zajímavé, mezi obnovitelný zdroj nemůže být počítána energie, pokud v energetickém zdroji má stát anebo spolková země více než 25 % majetkové účasti. Jsem pro to, plně podporovat energie z obnovitelných zdrojů, ale za přísně definovaných podmínek.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji, pane poslanče. Táži se, kdo se dále hlásí do obecné rozpravy. Pokud nikdo, končím obecnou rozpravu.

V rámci obecné rozpravy nepadl žádný návrh na vrácení k novému projednání, případně zamítnutí, proto otevírám podrobnou rozpravu, do které opět nemám písemné přihlášky. Táži se, kdo se hlásí z místa. Jako první pan poslanec Vojíř, poté pan poslanec Hojda.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP