(9.30 hodin)

(pokračuje Grůza)

Ostatní písmena přeznačit.

5. V § 46 odst. 9 vložit před slovo "porosty" slovo "vysazené".

6. V § 46 vypustit odst. 13. Tento návrh doporučuji hlasovat současně s návrhem pod č. 2.

7. V § 58 odst. 1 písm. f) nově zní:

"(f) v ochranném pásmu zařízení přepravní soustavy na své náklady odstraňovat a oklešťovat stromoví a jiné porosty, ohrožující bezpečný a spolehlivý provoz přepravní soustavy, v případech, kdy tak po předchozím upozornění neučinil sám vlastník či uživatel,".

8. V § 59 odst. 1 písm. f) nově zní:

"(f) v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy na své náklady odstraňovat a oklešťovat stromoví a jiné porosty, ohrožující bezpečný a spolehlivý provoz přepravní soustavy, v případech, kdy tak po předchozím upozornění neučinil sám vlastník či uživatel,".

9. V § 60 odst. 1 písm. d) nově zní:

"(d) v ochranném pásmu podzemních zásobníků plynu na své náklady odstraňovat a oklešťovat stromoví a jiné porosty, ohrožující bezpečný a spolehlivý provoz podzemních zásobníků plynu, v případech, kdy tak po předchozím upozornění neučinil sám vlastník či uživatel,".

10. V § 68 vypustit odst. 8. Doporučuji tento návrh hlasovat současně s návrhem pod č. 2.

11. V § 76 odst. 5 písm. c) nově zní:

"(c) v ochranném pásmu rozvodných tepelných zařízení na své náklady odstraňovat a oklešťovat stromoví a jiné porosty, ohrožující bezpečný a spolehlivý provoz rozvodných tepelných zařízení, v případech, kdy tak po předchozím upozornění neučinil sám vlastník či uživatel,"

12. V § 76 vložit za text "je zakázáno provádět" text "bez souhlasu vlastníka rozvodných tepelných zařízení".

13. V § 87 vypustit odst. 7. Doporučuji tento návrh hlasovat současně s návrhem pod č. 2.

14. V § 98 vypustit texty § 46 odst. 13, § 68 odst. 8 a § 87 odst. 7. Také tento návrh doporučuji hlasovat současně s návrhem pod č. 2:

15. V § 99 vložit odst. 3:

"(3) Vyhláška ministerstva průmyslu a obchodu č. 193/1995 Sb., kterou se stanoví způsob a výše náhrady za omezení vlastnických práv na lesních pozemcích a lesních porostech a venkovního vedení elektřiny a u plynovodů."

Další dva moje pozměňující návrh jsou pozměňujícími návrhy k usnesení hospodářského výboru č. 253. Návrh č. 16 tedy zní:

16. V bodech 58, 69, 121, 133 doplnit před slovo "oznámit" slovo "bezprostředně".

17. V bodech 58, 69, 121, 133 a 141 doplnit na konec větu: "Po provedení odstranění nebo okleštění stromoví je povinen na svůj náklad provést likvidaci vzniklého klestu a zbytků po těžbě."

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji, pane poslanče. Slova se ujme pan ministr Jaromír Schling a připraví se pan poslanec Pavel Svoboda.

 

Ministr dopravy a spojů ČR Jaromír Schling: Pane předsedající, dámy a pánové, mám pouze jeden drobný pozměňovací návrh. Proč ho nyní předkládám, musím trošku vysvětlit. Podal jsem ho ještě jako nikoliv ministr, ale jako poslanec, včas, bohužel, někde se zatoulal, čili musím ho přednést až teď ve druhém čtení.

Tento pozměňovací návrh k původnímu tisku 535 zní takto: "V § 17 zařadit nový odst. 2, který zní:

"(2) Sídlem Energetického regulačního úřadu je Jihlava."

Ostatní odstavce se přečíslují. Napravuje se tím malý nedostatek původního návrhu, kde sídlo úřadu není uvedeno, ačkoliv je obvyklé sídlo úřadu uvádět. Podívejme se na zákony, kterými se zřizuje Český telekomunikační úřad, Úřad na ochranu osobních dat a další. Vždy je tam sídlo úřadu uvedeno.

Pokud jde o to místo, které jsem uvedl, je to myslím v souladu s tím záměrem, který se tady již několikrát realizoval, aby ne všechny centrální instituce sídlily v Praze. Domnívám se, že tento postup je možno bez jakýchkoli rizik uplatnit i zde.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji, pane ministře. Slova se ujme pan poslanec Pavel Svoboda a připraví se pan poslanec Pavel Hönig.

 

Poslanec Pavel Svoboda: Vážený pane místopředsedo, dámy a pánové, dovolte i mně, abych přednesl dva pozměňovací návrhy týkající se výroby elektrické energie ze všech obnovitelných zdrojů.

1. K § 3 odst. 2. Odst 2 doplnit o tuto větu: "Ve veřejném zájmu se taktéž uskutečňuje výroba ze všech obnovitelných zdrojů energie."

Odůvodnění: Ochrana hydroenergetického potenciálu a dalších obnovitelných zdrojů elektrické energie je veřejným zájmem ve většině zemí EU. Není možné, aby výroba tepelné energie byla v oblasti veřejného zájmu povýšena nad výrobu elektrické energie ze všech obnovitelných zdrojů.

2. K § 23 odst. 1. Nové znění písm. c) bude takovéto:

c) na uzavření smlouvy o dodávce elektřiny vyrobené z obnovitelných zdrojů s místně příslušným provozovatelem distribuční soustavy za minimální cenu v cenové hladině roku 2000 (povinnost výkupu),".

Dosavadní písm. c) označit jako d), písm. d) jako e), písm. e) jako f).

Odůvodnění: Text v návrhu zákona je v rozporu s energetickou politickou EU, která povinnost výkupu obsahuje, a tím napomáhá k co nejvyššímu využití těchto zdrojů. Pokud nebude v novém zákoně zachována povinnost výkupu elektrické energie vyrobené ze všech obnovitelných zdrojů, dojde nejen k zastavení rozvoje, ale i k poklesu výrob elektrické energie z obnovitelných zdrojů v České republice.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji, pane poslanče. Nyní se slova ujme pan poslanec Pavel Hönig. Další písemné přihlášky do rozpravy nemám.

 

Poslanec Pavel Hönig: Vážený pane předsedající, vážená vládo, vážená sněmovno, pan ministr Schling mě poněkud předběhl ve svém pozměňovacím návrhu, přesto bych chtěl podat stejný pozměňovací návrh, který se týká § 17. Navrhuji v § 17 doplnit další odstavec s číslem 11, který bude znít:

"(11) Sídlem Energetického regulačního úřadu je město Olomouc."

Děkuji.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji, pane poslanče. Dále se přihlásil zpravodaj pan poslanec Oldřich Vojíř.

 

Poslanec Oldřich Vojíř: Vážené dámy, vážení pánové, myslím si, že v těchto posledních dvou návrzích pana ministra Schlinga a pana poslance Höniga je vidět, že jsme při tom projednávání zapomněli nebo domnívali jsme se, že z logiky věci by takovýto nově vzniknuvší energetický regulační úřad měl mít sídlo v Praze, protože on de facto nahradí dvě funkce - Ministerstva průmyslu a obchodu, které bylo věcným regulátorem, a Ministerstva financí, které bylo finančním regulátorem těchto záležitostí. Také jsme se domnívali, že z těchto dvou ministerstev také určitá skupina pracovníků z logiky věci přejde pod tento nový regulační úřad.

Ale je-li tu určitá snaha definovat to sídlo, tak já si neodpustím učinit dva alternativní návrhy k těm, které byly načteny. V prvé řadě z logiky, o které jsem hovořil, je to Praha, a v druhé řadě z logiky trochu jiné a myslím si velmi opodstatněné, myslím si, že jestli existuje nějaké energetické centrum nebo město, kde se vždy odehrávala energetika, a toto město si dneska zaslouží určitou pozornost, nebo nejen toto město, ale i oblast okolo tohoto města, tak je to trojúhelník nebo pásmo Chomutov, Most, Ústí, a z logiky věci bych navrhoval střed mezi těmito městy, což by bylo sídlo Most. Takže považujte mé dva návrhy jako alternativní návrhy: v prvé řadě Praha, v druhé řadě město Most.

Děkuji.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP