(9.10 hodin)

(pokračuje Rychetský)

Současně mohu konstatovat, že jsme prvou zemí z tohoto evropského regionu, která se dokázala s tímto nelehkým úkolem vpravdě důstojně vypořádat. Ve dnech 4. a 5. října tohoto roku se bude konat již třetí, po washingtonské a stockholmské, konference o holocaustu, tentokrát ve Vilniusu, a já pevně věřím, že tím, že schválíte převod této částky 300 mil. korun na Nadační fond obětem holocaustu, že tím vytvoříme podmínky pro to, že budu moci světovou veřejnost na této konferenci informovat o tom, že jsme se beze zbytku a opravdu důstojně vypořádali s touto nelehkou stránkou našich dějin.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji, pane místopředsedo. Předseda Poslanecké sněmovny svým rozhodnutím přikázal předložený návrh k projednání rozpočtovému výboru. Rozpočtový výbor nám nepředložil usnesení, a proto já žádám, i když tu není předseda rozpočtového výboru, pověřeného člena rozpočtového výboru, kterým, jak mi bylo sděleno, je paní poslankyně Němcová, aby se ujala slova zároveň i jako zpravodajka tohoto bodu. Prosím, paní poslankyně.

 

Poslankyně Miroslava Němcová: Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, vážení členové vlády, vážené kolegyně a kolegové. Rozpočtový výbor, abych reagovala na slova pana místopředsedy, nemohl zaujmout k tomuto tisku žádné stanovisko a vám je zřejmý důvod, proč tomu tak nemohlo být, neboť tento bod byl zařazen na naše jednání teprve včera rozhodnutím sněmovny jako další mimořádný bod této mimořádné schůze. Proto nebylo možné, aby se rozpočtový výbor tímto tiskem zabýval. Nicméně jako určený člen rozpočtového výboru coby zpravodaj k tomuto tisku jsem se snažila během včerejšího odpoledne získat si takové informace, které by mohly být vaším vodítkem pro rozhodování v příští chvíli, a chci zdůraznit, že vše potřebné, tj. okolnosti vzniku tohoto nadačního fondu, okolnosti uvažované částky 300 mil. korun, již Poslanecká sněmovna v minulosti zvažovala a tento účel použití finančních prostředků žádným způsobem nezpochybnila.

Domnívám se, nebo lépe řečeno doufám, že zde není žádná síla, která by zpochybnila naši snahu, tak jak zmínil pan místopředseda vlády, vyrovnat se s historií českého státu, československého státu ve dvacátém století, a jistěže tato válečná etapa, která poškodila naše židovské spoluobčany nezměrnou měrou, k této naší snaze určitě patří. Proto přesto, že se domnívám, že by bylo možno počkat na příští schůzi, tak aby rozpočtový výbor měl šanci zvážit všechny kroky vyplývající z případného usnesení, které sněmovna přijme, přesto si troufám doporučit vám nyní, vážené kolegyně a vážení kolegové, abyste podpořili svým hlasováním usnesení, které si vám dovolím v této věci navrhnout.

To usnesení je velmi stručné a bude znít takto:

Návrh usnesení Poslanecké sněmovny k vládnímu návrhu na použití finančních prostředků pro účely podpory Nadačního fondu obětem holocaustu.

Poslanecká sněmovna

1. schvaluje vládní návrh na použití finančních prostředků pro účely podpory Nadačního fondu obětem holocaustu;

2. souhlasí s převodem 300 mil. korun z Fondu národního majetku České republiky pro účel podpory Nadačního fondu obětem holocaustu se sídlem Meislova ulice 18, PSČ 110 00, Praha 1, IČO 26189381, podle ustanovení § 18 odst. 2 písm a) bodu 6 zákona č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a z Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů.

Ještě bych ráda dodala, že včera se konala schůzka rozpočtového výboru, kterou iniciovali někteří její členové a která se měla zabývat rozdělením finančních prostředků nadačního fondu ve druhé etapě. Tato schůzka podpořila záměr tak, jak jsem jej zde citovala, s tím, že ovšem upozornila na některé formální nedostatky, které tím, že jsme z usnesení před chvílí s panem místopředsedou vlády tento formální nedostatek odstranili, se domnívám, že jsou vyřešeny.

Děkuji vám v tuto chvíli za pozornost.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji, paní poslankyně. Otevírám všeobecnou rozpravu, do které nemám písemných přihlášek, a táži se, kdo se tedy hlásí z místa. Není tomu tak, takže všeobecnou rozpravu uzavírám a otevírám podrobnou rozpravu k návrhu usnesení, tak jak jej předložila paní poslankyně Němcová. Opět nevidím přihlášky, takže končím podrobnou rozpravu.

Táži se pana místopředsedy vlády, zda chce vystoupit se závěrečným slovem. Není tomu tak, takže požádám paní poslankyni Němcovou, aby se ujala ještě jednou své role zpravodajky, aby nám ještě jednou předložila návrh usnesení, o kterém budeme hlasovat.

Já bych požádal všechny poslance a poslankyně, kteří jsou mimo jednací sál, aby se dostavili k hlasování.

 

Poslankyně Miroslava Němcová: Já se omlouvám, vážený pane místopředsedo, že jsem si neuvědomila, že ten návrh usnesení je třeba přečíst ještě znovu v podrobné rozpravě, a proto, pokud to skutečně považujete za nutné, tak tak budu muset učinit, pokud se domníváte, že je to nutné. Pokud ne, tak se domnívám, že zde v plném znění to usnesení zaznělo a mohli bychom nyní o tom v tom znění, jak zaznělo, hlasovat. Prosím, abyste v této věci rozhodl.

 

Místopředseda PSP František Brožík: I já se vám omlouvám, paní poslankyně, protože jsem vás měl já vyzvat v podrobné rozpravě. Já si myslím, že je všem zřejmé, o čem budeme hlasovat, že usnesení zaznělo. Jenom se zeptám: budeme hlasovat o celku, nebo budeme hlasovat o jednotlivých částech? Jak to navrhujete?

 

Poslankyně Miroslava Němcová: Je nutné hlasovat o celku, protože oba body spolu věcně souvisejí, a prosím vás o to, abyste takto dal hlasovat.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Dobře, takže budeme hlasovat o usnesení, které se vztahuje k vládnímu návrhu pod tiskem číslo 710, který přednesla paní poslankyně Němcová, a já zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 69 z přítomných 143 poslanců pro 131, proti nikdo, návrh usnesení byl přijat.

 

Děkuji panu místopředsedovi vlády a paní poslankyni Němcové za aktivní přístup k projednání tohoto bodu a končím projednávání bodu č. 42.

Pro stenozáznam: pan poslanec Milan Ekrt má náhradní kartu č. 1.

 

Dalším bodem je

 

16.
Vládní návrh zákona o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy
v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon)
/sněmovní tisk 535/ - druhé čtení

 

Je to pokračování přerušeného jednání ze včerejška.

Jedná se podle § 92 - 94 jednacího řádu Poslanecké sněmovny. Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal pan ministr průmyslu a obchodu Miroslav Grégr, už tak činí, a zpravodaj hospodářského výboru pan poslanec Oldřich Vojíř. Budeme pokračovat v přerušené podrobné rozpravě, do které se přihlásili následující poslanci. Jako první bude vystupovat pan kolega Pavel Šafařík, jako druhý Jan Grůza, jako třetí pan ministr Jaromír Schling, poté Pavel Svoboda a Pavel Hönig. To jsou písemné přihlášky, které mám k dispozici. Prosím tedy pana poslance Pavla Šafaříka, aby se ujal slova.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP