(17.10 hodin)

Předseda PSP Václav Klaus: Já z toho moc moudrý nejsem. Bylo by skoro lepší, kdyby otázky i odpovědi byly jasné. Nicméně končím projednávání této interpelace.

Paní poslankyně Brynychová interpeluje místopředsedu vlády Špidlu, kterého zde ale nevidím. Předesílám, že pak bude interpelace poslance Holáně na ministra Lachnita, poslance Gongola na ministra Lachnita. Prosím zástupce vlády, aby neprodleně sehnali tyto ministry. Prosím, aby místopředseda vlády, kterého považuji za nejvyšší osobu z vlády zde, se pokusil sehnat ministry Lachnita, Eduarda Zemana, Fišera zde vidím, Špidlu. Poslanec Frank stáhl své interpelace číslo 15 a 23 na ministra Vetchého a ministra Schlinga, to v tuto chvíli odpadá. Než bude sehnán ministr Špidla, prosím pana poslance Holáně, aby interpeloval ministra Lachnita.

 

Poslanec Vilém Holáň: Vážený pane ministře, kolegyně a kolegové, podle mých informací vládní návrh předpokládá zřízení poboček Centra pro regionální rozvoj v regionech a požaduje letos a pro příští rok vytvoření 24 pracovních míst v těchto centrech a zvýšení rozpočtu o 40 mil. Kč. Zdůvodňuje se to požadavkem EU. Nicméně EU požaduje pro PHARE jednu implementační agenturu na úrovni ČR, tuto úlohu má plnit Centrum regionálního rozvoje a je to v pořádku, ale organizace pod touto úrovní, resorty a regiony, jsou plně v kompetenci České republiky. Vývoj prozatím vypadá tak, že pro každý program se tvoří řídící výbor, implementační struktura, regionální výkonná jednotka a není zajištěna koordinace. To, co v EU pro strukturální fondy dělá jeden řídící a jeden monitorovací výbor a jedna implementační regionální struktura, v každém regionu bude u nás plnit 5 - 6 výborů a 5 - 6 regionálních výkonných jednotek. Nerad bych, aby se centrální orgány formou krajských poboček proliferovaly do krajských kompetencí, a rád bych, abyste mi vysvětlil vaši reálnou představu o uspořádání těchto orgánů. Děkuji.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Prosím pana ministra Lachnita.

 

Ministr pro místní rozvoj ČR Petr Lachnit: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, poslankyně a poslanci, chtěl bych panu poslanci Holáňovi sdělit na jeho interpelaci následující. Nyní je připravován k předložení - tzn. v červenci t. r. - a projednání ve vládě České republiky návrh na zabezpečení implementační struktury pro regionální programy PHARE na období 2001 až 2003 a zajištění podmínek pro činnost Centra pro regionální rozvoj ČR jako implementační agentury pro tyto programy.

Předkládaný návrh na transformaci a zabezpečení činnosti Centra pro regionální rozvoj ČR jako implementační agentury pro regionální programy EU vychází z usnesení vlády ČR č. 705/99 k informaci o národním fondu a navazuje na vládou odsouhlasený systém opatření Ministerstva financí a na pokyny delegace Evropské komise v Praze. Výše uvedený návrh řeší zabezpečení činnosti implementační agentury regionálních rozvojových programů, programy vycházející z regionálních operačních programů a CBC PHARE až do úrovně jednotlivých statistických jednotek typu 2. Navrhovaná zaměření a kompetence implementační agentury nijak neovlivní pravomoci nově vznikajících krajů, neboť činnost implementační agentury je oddělena od procesu výběru projektů.

Jedním z nutných kroků transformace Centra pro regionální rozvoj pro zajištění implementací programů je vytváření tzv. regionálních výkonných jednotek na úrovni územních jednotek NUTS 2. Pro tyto účely není možné nadále využívat služeb regionálních rozvojových agentur, přestože s nimi koncepce administrace prostředků EU počítala. S ohledem na požadavky národního fondu, Ministerstva financí a požadavky finančního řízení Evropské komise je nutno respektovat, že se nejedná o orgány veřejné správy a jejich zaměřením by měla být především iniciace a příprava projektu. Problémy s Evropskou komisí vznikly již s výkonem funkce sekretariátu pro pilotní mikroregiony, které byly zřízeny při regionálních rozvojových agenturách v Olomouci a Ostravě. Evropská komise tuto úlohu nakonec akceptovala s tím, že byla minimalizována výše záloh na účtech těchto sekretariátů.

Vytváření regionálních výkonných jednotek bude probíhat v návaznosti na průběh implementace pilotních regionálních operačních programů v regionech, a to takto. K 1. 12. 2000 je třeba vytvořit podmínky pro převod tří pracovníků pilotního sekretariátu Severozápad, do té doby financovaného z prostředků Evropské komise, do regionální výkonné jednotky Severozápad, a k 1. 7. 2001 převod šesti pracovníků v regionech NUTS 2 Ostravsko a střední Morava po ukončení jejich financování z prostředků EU, činnosti pilotních mikroregionů Jeseníky a Haná a jednoho pracovníka pro region střední Čechy, a potom od 1. 1. 2002 vytvořit podmínky pro zahájení činnosti regionálních výkonných jednotek ve zbývajících regionech NUTS 2, tzn. celkem se jedná o 15 pracovníků.

Uvedený systém pro implementaci regionálních programů byl po pracovní linii projednán s dotčenými ministerstvy a způsob jeho zavedení podmiňuje úspěšnost realizace těchto prostředků.

Děkuji, pane předsedající.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji panu ministrovi. Táži se pana poslance Holáně? Nepřeje si dovětek. Prosím paní poslankyni Brynychovou.

 

Poslankyně Ludmila Brynychová: Vážený pane předsedo, vážená vládo, kolegyně a kolegové, vážený pane ministře, obracím se na vás již podruhé ve věci střediska pro poradenství a sociální rehabilitaci v Jablonci nad Nisou. V lednu se má písemná interpelace týkala zařazení projektu středisek do útlumového programu. Z odpovědi jsem se dověděla, že po projednání v komisi pro vypořádání námitek byl program těchto středisek přeřazen z útlumového do rozvojového programu. To mě samozřejmě uspokojilo vzhledem k tomu, že jsem měla možnost se seznámit a dlouhodobě přesvědčit o účelnosti a nezastupitelnosti tohoto zařízení nejen pro členy Sdružení zdravotně postižených, ale i pro ostatní zdravotně postižené spoluobčany.

Středisko poskytuje specifické služby v oblasti informací, ať už ekonomických, sociálních i právních, a pořádá akce směřující k integraci zdravotně postižených občanů do společnosti. Součástí střediska je i půjčovna rehabilitačních a kompenzačních pomůcek. O to větší bylo mé zklamání při zjištění, že skutečná dotace tomuto středisku na úhradu provozních nákladů na rok 2000, která byla oznámena vedoucí střediska na poradě dne 14. června, bude pouze ve 40% výši loňské skutečnosti. Oproti dosavadním 90 obdrží pouze 35 000 Kč. Tato výše nepokryje ani základní zálohy na nájem, plyn a elektřinu. V okamžiku, kdy byla tomuto středisku tato skutečnost oznámena, již použili přislíbené dotace na platby za první pololetí a na akci "Den zdravotně postižených", který byl s velkým úspěchem v Jablonci pořádán.

Proto se vás ptám, pane ministře, jakým koncepčním způsobem chce Ministerstvo práce a sociálních věcí řešit organizaci a financování těchto služeb do budoucna. Jak mohou svazy nebo střediska předkládat projekty v září dle zadání, které je vydáno v lednu následujícího roku? A jestli se bude část agendy těchto středisek převádět na okresní úřady a jestli je to vhodné a perspektivní? Děkuji za odpověď.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji paní poslankyni. Prosím pana místopředsedu vlády Špidlu.

 

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Vladimír Špidla: Vážená paní poslankyně, vážený pane předsedo, dovolte, abych se vyjádřil k interpelaci, která na mě byla předložena.

Problém středisek pro poradenství a sociální služby, která působí v rámci Sdružení zdravotně postižených, je součástí obecného problému rozvoje sociálních služeb prostřednictvím nevládních organizací.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP