(13.50 hodin)

(pokračuje Mertlík)

Pro investice uskutečněné před ukončením platnosti dohody zůstanou ustanovení dohody platná po dobu dalších deseti let.

Je třeba zdůraznit, že Zimbabwe díky svému přírodnímu bohatství a dobré infrastruktuře v sobě skrývá obrovský hospodářský potenciál a investiční možnosti. Česká republika se uzavíráním dvoustranných dohod o podpoře a ochraně investic snaží zajistit právní ochranu pro investiční aktivity českých subjektů na území co největšího počtu státu, v tomto případě i tohoto významného afrického partnera.

Přes skutečnost, že země v současné době prochází určitou politickou krizi, do budoucna lze považovat Zimbabwe v oblasti jižní Afriky za jednoho z nejperspektivnějších partnerů. Proto doporučuji propustit tuto dohodu do druhého čtení.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu ministru Pavlu Mertlíkovi a prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení pan poslanec Pavel Tollner.

 

Poslanec Pavel Tollner: Paní předsedající, dámy a pánové. Předkládaná dohoda je svým způsobem dohodou standardní, jak již předznamenal pan ministr. Myslím, že i situace v Zimbabwe samém po nedávnou proběhlých parlamentních volbách skýtá jakýsi alespoň náznak naděje pro zlepšení poměrů v budoucnosti.

Přimlouvám se, aby sněmovna tuto dohodu o podpoře a vzájemné ochraně investic propustila do dalšího čtení a přikázala návrh příslušnému, tj. zahraničnímu výboru. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslancovi Pavlu Tollnerovi a otevírám obecnou rozpravu, do které se nikdo nepřihlásil, proto rozpravu končím.

Budeme se zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání zahraničnímu výboru. Má někdo jiný návrh? (Nikdo). Není tomu tak.

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 124 a ptám se, kdo souhlasí s přikázáním zahraničnímu výboru. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 124 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 116 vyslovilo 102 a nikdo nebyl proti. Konstatuji, že tento vládní návrh byl přikázán k projednání zahraničnímu výboru.

 

Dalším bodem je

 

66.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu:
1. Dohoda o zřízení a provozování letových provozních služeb a zařízení organizací
EUROCONTROL ve společném středoevropském oblastním středisku řízení letového
provozu v horním vzdušném prostoru (Central European Air Traffic Services - CEATS)
a 2. Zvláštní dohoda týkající se realizace Článku 6 Dohody o zřízení a provozování
letových provozních služeb a zařízení organizací EUROCONTROL ve společném
středoevropském oblastním středisku řízení v horním vzdušném prostoru (CEATS),
podepsané v Bruselu dne 24. září 1997
/sněmovní tisk 623/ - prvé čtení

 

Předložený návrh uvede ministr dopravy a spojů Jaromír Schling, kterého prosím, aby se ujal slova.

 

Ministr dopravy a spojů ČR Jaromír Schling: Paní předsedající, dámy a pánové, projekt, k jehož realizaci poslouží oba předkládané materiály, které jsou obsaženy v tomto bodu programu, je jedním z nejsledovanějších a nejvýznamnějších projektů programu harmonizovaného a integrovaného evropského systému řízení letového provozu, který vznikl pod záštitou Mezinárodní organizace pro civilní letectví a jemuž je poskytována soustavná podpora ze strany Evropské organizace pro bezpečnost leteckého provozu. Jde o společný projekt osmi středoevropských států, jehož cílem je vybudovat společné středisko pro řízení letového provozu v jejich horním vzdušném prostoru. Účast České republiky byla projednávána již od roku 1993.

Sjednáním těchto dohod není dotčena státní suverenita České republiky nad svým vzdušným prostorem, ta je zaručena úmluvou o mezinárodním civilním letectví. Jejich ratifikací prezidentem bude ale středisku jako cizímu subjektu delegována pravomoc poskytovat letové provozní služby v horním vzdušném prostoru České republiky.

Dohody jsou tak významným prostředkem, který napomůže České republice vyhovět zájmům ICAO a EUROCONTROL v oblasti zabezpečení letového provozu a aktivně přispět k integračním procesům, které již v Evropě v tomto směru probíhají.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu ministru Jaromíru Schlingovi a prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení pan poslanec Jaromír Kohlíček.

 

Poslanec Jaromír Kohlíček: Děkuji za slovo, paní předsedající. Vážení kolegové, milé kolegyně, vážená vládo. Dovolte mi, abych přičinil několik poznámek ke sněmovnímu tisku 623, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda o zřízení a provozování letových provozních služeb a zařízení organizací EUROCONTROL ve společném středoevropském oblastním středisku řízení letového provozu v horním vzdušném provozu a Zvláštní dohoda týkající se realizace čl. 6 Dohody o zřízení a provozování letových provozních služeb a zařízení organizací EUROCONTROL ve společném středoevropském oblastním středisku řízení v horním vzdušném prostoru (CEATS).

Tato mezinárodní dohoda stanovuje sjednocení řízení letového prostoru nad střední Evropou, postavení vyčleněných služeb zapojených do systému, způsob financování a přechod od staré k nové úmluvě. Jde o jednu z několika oblastí, na nichž se postupně Evropa z hlediska letového provozu ve výši nad 8 500 m dělí. To je ten horní letový provoz. Do tohoto systému je zapojena Česká republika, Slovenská republika, Maďarsko, Rakousko, Slovinsko, severní část Itálie, Chorvatsko a Bosna a Hercegovina.

Aplikace dohody zvýší možnou kapacitu vzdušného prostoru naší republiky i ostatních států. Navíc v Praze bude sídlo jedné z organizací, tzv. podpůrné jednotky CSPRDU v první fázi platnosti dohody.

Vzhledem k tomu, že všichni odborní pracovníci, s kterými jsem tuto dohodu konzultoval, říkají, že není žádný problém s jejím uplatněním, doporučuji podpořit obě části sněmovního tisku bez doprovodních usnesení a navrhuji sněmovně, aby dohoda byla přikázána zahraničnímu výboru k posouzení.

Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci Jaromíru Kohlíčkovi a otevírám obecnou rozpravu, do které se nikdo nehlásí, proto obecnou rozpravu končím.

Nyní se budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání zahraničnímu výboru.

Pro jistotu vás všechny odhlašuji a prosím o novou registraci.

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 125 a ptám se, kdo je pro, aby byl návrh přikázán k projednání zahraničnímu výboru. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 125 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 107 vyslovilo 103 a nikdo nebyl proti. Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání zahraničnímu výboru.

 

Dalším bodem je

 

67.
Vládní návrh na přístup České republiky k Dohodě
o Mezinárodním energetickém programu
/sněmovní tisk 637/ - prvé čtení

 

Předložený návrh uvede ministr průmyslu a obchodu Miroslav Grégr, kterého prosím, aby se ujal slova.

 

Ministr průmyslu a obchodu ČR Miroslav Grégr: Vážená paní předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci. Z pověření vlády před vás předstupuji s odůvodněním návrhu na přístup České republiky k Dohodě o Mezinárodním energetickém programu, který projednala vláda České republiky na své schůzi dne 26. dubna t. r. a schválila usnesením č. 412.

V souvislosti s předkládaným návrhem chci připomenout, že mezinárodní agentura vznikla v roce 1974 s cílem realizovat Dohodu o Mezinárodním energetickém programu. Dohoda byla bezprostřední reakcí na ropnou krizi z počátku 70. let a velká část činnosti této agentury se stále zaměřuje na ropný průmysl, zejména pak na přípravu a ověřování účinnosti opatření zmírňujících následky velkých celosvětových výpadků v dodávkách ropy. Dosud se k dohodě připojilo 24 států.

Česká republika splňuje všechny podmínky, které jsou pro toto členství předepsány, a soulad českých právních předpisů upravujících oblast energetiky s dohodou zabezpečuje především zákon č. 189/1999 Sb., o nouzových zásobách ropy, o řešení stavu ropné nouze a o změně některých souvisejících zákonů, který vstoupil v platnost dne 1. listopadu 1999.

Přínosy z členství České republiky, které vyplývají z této dohody, pokrývají jak krátkodobý, tak i dlouhý horizont a zahrnují dále i pravidelné hodnocení energetických politik členských států.

Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, doporučuji vám propustit do druhého čtení návrh k přistoupení České republiky k Dohodě o Mezinárodním energetickém programu a děkuji vám za pozornost.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP