(13.40 hodin)

(pokračuje Špidla)

Rostoucí počet řešení extradikčních případů v posledních letech vedl oba státy k potřebě dvoustranného smluvního ujednání, které by řešilo specifické situace a postupy při vzájemné spolupráci justičních orgánů, bylo v souladu s platným vnitrostátním právem a současně neodporovalo některým dalším, již existujícím mnohostranným smluvním ujednáním, kterými je SRN vázána jakožto člen EU a Schengenských dohod a kterými bude dříve nebo později vázána i Česká republika.

Za platné vnitrostátní legislativy jsou splněny podmínky pro to, aby mohla pro Českou republiku předkládaná smlouva o vydávání vstoupit v platnost v plném rozsahu a nevyžadovala její změnu ani doplnění. Jedná se o smlouvu prezidentského typu vyžadující ratifikaci. Se vstupem smlouvy v platnost nebudou spojeny žádné nové nároky vůči státnímu rozpočtu.

Při projednávání v zahraničním výboru Poslanecké sněmovny výbor doporučil Poslanecké sněmovně, aby byl vysloven souhlas s touto smlouvou. Doporučuji Poslanecké sněmovně, aby předložený návrh přijala.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu ministru Špidlovi a nyní prosím, aby se slova ujal zpravodaj výboru pan poslanec Jaromír Kohlíček.

 

Poslanec Jaromír Kohlíček: Paní předsedající, vážení kolegové, milé kolegyně, vážená vládo, dovolte mi, abych vás zpravil o průběhu projednávání předkládaného návrhu smlouvy. Po odůvodnění náměstka ministra spravedlnosti Aloise Cihláře, zpravodajské zprávě poslance Jaromíra Kohlíčka a po rozpravě, ve které nezazněly žádné další návrhy, zahraniční výbor doporučuje Poslanecké sněmovně přijmout následující usnesení:

Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas se smlouvou mezi ČR a SRN o dodatcích k Evropské úmluvě o vydávání z 13. prosince 1957 a usnadnění jejího používání, sjednanou v Praze dne 2. února 2000. Pověřuje předsedu výboru, aby toto usnesení předložil předsedovi Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. A za třetí, zmocňuje zpravodaje výboru, aby na schůzi Poslanecké sněmovny podal zprávu o výsledcích projednávání tohoto vládního návrhu na schůzi zahraničního výboru.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci Kohlíčkovi. Budeme hlasovat o návrhu usnesení, tak jak je navrhl zahraniční výbor a předložil pan poslanec Kohlíček. Ještě předtím otevřu rozpravu.

Otevírám rozpravu a ptám se, zda se do ní někdo hlásí. Není tomu tak, rozpravu končím.

Budeme tedy již skutečně hlasovat o tomto návrhu usnesení.

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 122. Ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 122 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 135 vyslovilo 122 a nikdo nebyl proti. Konstatuji, že návrh usnesení byl schválen.

 

Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, tím jsme projednali blok druhých čtení smluv a budeme se věnovat bloku smluv ve čtení prvním.

 

Dalším bodem tedy je

 

64.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu
Dohoda mezi Českou republikou a Salvadorskou republikou o podpoře
a vzájemné ochraně investic, podepsaná dne 29. listopadu 1999 v San Salvadoru
/sněmovní tisk 646/ - prvé čtení

 

Předložený návrh uvede místopředseda vlády a ministr financí Pavel Mertlík, kterého prosím, aby se ujal slova.

 

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík: Vážená paní předsedající, vážené dámy, vážení pánové, dohoda se Salvadorem vychází důsledně z textu vzorové dohody o ochraně investic schválené usnesením vlády č. 303/99. Nemění podstatu jejích jednotlivých ustanovení a obsahuje všechny její klíčové závazky a principy, což znamená zejména závazek řádného a spravedlivého zacházení, závazek národního zacházení a doložku nejvyšších výhod, princip poskytnutí náhrady za škody v případě vojenského konfliktu nebo války, záruky proti vyvlastnění, záruku volného převodu plateb do zahraničí a způsob řešení sporů mezi investorem a přijímající smluvní stranou nebo mezi smluvními stranami navzájem.

Dohoda je sjednána na 15 let, potom zůstane v platnosti až do uplynutí 12měsíční lhůty běžící ode dne, kdy některá ze smluvních stran písemně oznámí druhé smluvní straně svůj úmysl ukončit platnost dohody. Pro investice uskutečněné před ukončením platnosti této dohody zůstanou její ustanovení účinná po dobu 10 let od data ukončení platnosti.

Závazky a principy zakotvené v této dohodě se vztahují na všechny budoucí investice uskutečněné investory jedné smluvní strany na území druhé smluvní strany a také na investice existující v souladu s právními řády smluvních stran k datu vstupu dohody v platnost. V případě sporu o text - existuje ve třech variantách - je rozhodující anglické znění.

Chtěl bych zdůraznit, že obě smluvní strany spatřují v této dohodě důležitý impuls pro rozvoj podnikatelské aktivity a nezbytný předpoklad pro oboustranně výhodnou ekonomickou spolupráci. Zájem o rozvoj spolupráce s Latinskou Amerikou je pro Českou republiku jednou z priorit, o čemž svědčí např. i plánovaná cesta místopředsedy vlády a ministra zahraničí Kavana během roku 2000 po řadě zemí kontinentu. Je třeba uvést rovněž to, že od r. 1994 byly postupně podobné dohody podepsány s Argentinou, Chile, Kostarikou, Panamou, Paraguayí, Peru, Uruguayí a Venezuelou.

Vážené dámy, vážení pánové, prosím o propuštění do druhého čtení.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu ministru Mertlíkovi a prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení pan poslanec Václav Nájemník.

 

Poslanec Václav Nájemník: Paní místopředsedkyně, dámy a pánové, po úvodu pana ministra a vzhledem ke všeobecně známé situaci v Jižní Americe, kde dochází k demokratizaci, ke stabilizaci ekonomiky, Salvador je jednou z předních zemí, připojuji se k přání pana ministra a vyzývám sněmovnu, aby propustila tuto smlouvu do dalšího čtení. Navrhuji přikázat ji zahraničnímu výboru.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji a otevírám obecnou rozpravu a ptám se, zda se do ní někdo hlásí. Není tomu tak, rozpravu končím a budeme se zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání.

Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání zahraničnímu výboru. Má někdo jiný návrh? Není tomu tak. Já vás ale pro jistotu všechny odhlásím a požádám o novou registraci.

 

V hlasování pořadové číslo 123, které zahajuji, se ptám, kdo souhlasí s přikázáním tohoto návrhu k projednání zahraničnímu výboru. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 123 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 112 vyslovilo 108 a nikdo nebyl proti. Konstatuji, že tento vládní návrh byl přikázán k projednání zahraničnímu výboru.

 

Dalším bodem je

 

65.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu
Dohoda mezi Českou republikou a Zimbabwskou republikou
o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsaná dne 13. září 1999 v Harare
/sněmovní tisk 647/ - prvé čtení

 

Předložený návrh uvede místopředseda vlády a ministr financí Pavel Mertlík, kterého prosím, aby se ujal slova.

 

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík: Vážená paní předsedající, vážené dámy, vážení pánové, protože tato dohoda se Zimbabwskou republikou je v podstatě charakterizována stejnými prvky jako dohoda předchozí, omezím se jen na některé odlišnosti. Především je třeba říci, že platnost dohody byla sjednána na dobu 10 let, poté bude možno ukončit její platnost písemnou výpovědí s jednoroční výpovědní lhůtou.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP