(13.30 hodin)

(pokračuje Buzková)

Zahajuji hlasování pořadové číslo 120 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 120 byl tento návrh přijat, když ze 122 přítomných se 75 vyslovilo pro, 40 proti. S návrhem usnesení byl vysloven souhlas.

 

Dalším bodem je

 

59.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu
Smlouva mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo
o dalším usnadnění styku při poskytování právní pomoci na základě Haagských úmluv
ze dne 1. března 1954 o civilním řízení, ze dne 15. listopadu 1965 o doručování
soudních a mimosoudních písemností v cizině ve věcech občanských nebo obchodních
a ze dne 18. března 1970 o provádění důkazů v cizině ve věcech občanských
nebo obchodních, sjednaná v Praze dne 2. února 2000
/sněmovní tisk 565/ - druhé čtení

 

Prosím, aby se slova ujal místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí Vladimír Špidla.

 

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Vladimír Špidla: Vážená paní předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, dovolte mi, abych uvedl druhé čtení vládního návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo o dalším usnadnění styku při poskytování právní pomoci na základě Haagských úmluv ze dne 1. března 1954 o civilním řízení, ze dne 15. listopadu 1965 o doručování soudních a mimosoudních písemností v cizině ve věcech občanských nebo obchodních a ze dne 18. března 1970 o provádění důkazů v cizině ve věcech občanských nebo obchodních, sjednaná v Praze dne 2. února 2000 u příležitosti návštěvy ministryně spravedlnosti SRN.

Účelem této smlouvy je zjednodušit vzájemný právní styk mezi justičními orgány České republiky a justičními orgány SRN. V současné době se justiční orgány obou smluvních stran stýkají prostřednictvím svých ústředních orgánů, to je Ministerstva spravedlnosti České republiky a ministerstev spravedlnosti jednotlivých spolkových zemí SRN, jak stanoví prvně citované Haagské úmluvy. Protože však tyto úmluvy umožňují, aby si jejich smluvní strany sjednaly dvoustranné smlouvy a výhodnější podmínky justiční spolupráce, byly takové podmínky dohodnuty na expertní úrovni mezi Českou republikou a SRN a zahrnuty do textu smlouvy, která je vám předkládána k vyslovení souhlasu.

Předkládaná smlouva je smlouvou prezidentskou ve smyslu článku 49 odst. 2 ústavního zákona č. 1 z roku 1993, Ústavy České republiky, protože upravuje právní vztahy, které jsou jinak upraveny zákonem, a vyžaduje před svou ratifikací prezidentem republiky souhlas Parlamentu ČR.

Provádění této smlouvy si nevyžádá zvýšení nároků vůči státnímu rozpočtu. Náklady justičních orgánů spojené s poskytováním právní pomoci budou pokryty z rozpočtové kapitoly Ministerstva spravedlnosti ČR.

Věřím, že s předloženou smlouvou vyslovíte svůj souhlas a přispějete tak výrazně k posílení právních styků České republiky se Spolkovou republikou Německo. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu ministru Špidlovi. Vládní návrh projednal zahraniční výbor, jehož usnesení bylo rozdáno jako sněmovní tisk 565/1. Prosím zpravodaje výboru poslance Jaromíra Kohlíčka, aby návrh výboru odůvodnil.

 

Poslanec Jaromír Kohlíček: Vážená paní předsedající, milé kolegyně, milí kolegové, vážená vládo, dovolte mi, abych vás seznámil s průběhem a závěry jednání zahraničního výboru ve věci vládního návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo o dalším usnadnění styku při poskytování právní pomoci na základě Haagských úmluv ze dne 1. března 1954 o civilním řízení, ze dne 15. listopadu 1965 o doručování soudních a mimosoudních písemností v cizině ve věcech občanských nebo obchodních a ze dne 18. března 1970 o provádění důkazů v cizině ve věcech občanských nebo obchodních, sjednaná v Praze dne 2. února 2000, sněmovní tisk 565.

Po odůvodnění náměstka ministra spravedlnosti Aloise Cihláře, zpravodajské zprávě poslance Jaromíra Kohlíčka a po rozpravě zahraniční výbor

1. doporučuje Poslanecké sněmovně přijmout následující usnesení:

Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas se Smlouvou mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo o dalším usnadnění styku při poskytování právní pomoci na základě Haagských úmluv ze dne 1. března 1954 o civilním řízení, ze dne 15. listopadu 1965 o doručování soudních a mimosoudních písemností v cizině ve věcech občanských nebo obchodních a ze dne 18. března 1970 o provádění důkazů v cizině ve věcech občanských nebo obchodních, sjednanou v Praze dne 2. února 2000;

2. pověřuje předsedu výboru, aby toto usnesení předložil předsedovi Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR;

3. zmocňuje zpravodaje výboru, aby na schůzi Poslanecké sněmovny podal zprávu o výsledcích projednávání tohoto vládního návrhu na schůzi zahraničního výboru.

Děkuji za pečlivou pozornost. (V sále je neustále velký hluk.)

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci Kohlíčkovi. Otevírám rozpravu a ptám se, zda se do ní někdo hlásí. Není tomu tak. Rozpravu končím. Budeme hlasovat o návrhu usnesení, tak jak jej navrhl zahraniční výbor.

Pro jistotu vás všechny odhlašuji a prosím o novou registraci.

 

Zahajuji hlasování s pořadovým číslem 121 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování s pořadovým číslem 121 byl tento návrh přijat, když ze 124 přítomných se 117 vyslovilo pro a nikdo nebyl proti.

 

Dalším bodem je

 

60.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu
Smlouva mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo
o dodatcích k Evropské úmluvě o vydávání ze 13. prosince 1957
a usnadnění jejího používání, sjednaná v Praze dne 2. února 2000
/sněmovní tisk 567/ - druhé čtení

 

Prosím, aby se slova ujal místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí Vladimír Špidla.

 

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Vladimír Špidla: Vážená paní předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, smlouva byla podepsána při osobní návštěvě ministryně spravedlnosti Spolkové republiky Německo v Praze dne 2. 2. 2000.

První dvoustrannou smlouvu tohoto typu, tedy smlouvu dodatkovou k smlouvě již existující, sjednala Česká republika v roce 1994 s Rakouskou republikou. Tehdy tato smlouva nahradila dosud platnou dvoustrannou smlouvu o právní pomoci s Rakouskou republikou z roku 1985. Vzhledem k tomu, že se sjednání modifikujících a doplňujících ustanovení vystihujících specifiku vzájemných vztahů dvou sousedních států v praxi osvědčilo, došlo z podnětu České republiky ke sjednání této dodatkové smlouvy ve vztahu se Spolkovou republikou Německo.

Se Spolkovou republikou Německo vzhledem k neexistenci dvoustranné smlouvy o spolupráci v oblasti justice byly vzájemné vztahy řešeny jen podle mnohostranné smlouvy Rady Evropy, podle Evropské úmluvy o vydávání. Se Spolkovou republikou máme mezi našimi sousedy po Slovenské republice nejčetnější vzájemné kontakty justičních orgánů.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP