(13.20 hodin)

(pokračuje Vetchý)

První dvě uvedené smlouvy právně upravují nejdůležitější aspekty pobytu ozbrojených sil členských států NATO na území přijímacího státu v oblasti Severoatlantické smlouvy a postavení mezinárodních vojenských velitelství NATO a jejich personálu.

Třetí smlouva pak rozšiřuje osobní a územní působnost pařížského protokolu na personál a území států zúčastněných v programu PFP. Je jedním z nejvýznamnějších právních dokumentů organizace Severoatlantické smlouvy a jejím účelem je maximálně zjednodušit a zvýhodnit postavení ozbrojených sil jednoho členského státu NATO na území kteréhokoli jiného členského státu. Upravuje proto nejdůležitější právní otázky spojené se vstupem a pobytem na území jiného státu, jako je překračování státních hranic, nošení uniformy, držení zbraně, výkon trestní jurisdikce, právo policejní ochrany, řešení škod způsobených při plnění služebních povinností, poskytování zdravotní péče, osvobození od celních poplatků a daňové úlevy.

Pařížský protokol a další dodatkový protokol pak prostřednictvím SOFA upravují statut mezinárodních vojenských velitelství NATO a PfP a jejich personálu.

Všechny tři smlouvy tak spolu úzce souvisejí.

Závažnost závazků plynoucích z uvedených statutových smluv však vyžadovala před jejich předložením parlamentu určitá legislativní opatření v právním řádu České republiky.

Tato podmínka byla splněna především přijetím zákona č. 310/1999 Sb., o pobytu ozbrojených sil jiných států na území České republiky, a novelizací některých dalších předpisů, např. vyhlášky Ministerstva financí č. 136/1998 Sb., o osvobození zboží od dovozního cla, vyhlášky Ministerstva financí č. 135/1998 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení celního zákona, zákona č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, a některých dalších. V současné době již tedy nebrání nic sjednání uvedených statutových smluv NATO.

Vážená paní předsedající, vážená paní poslankyně, páni poslanci, jménem vlády vás žádám o vyslovení souhlasu s uvedenými statutovými smlouvami NATO, čímž bude učiněn další krok k naší integraci do aliance. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu ministru Vetchému. Vládní návrh projednal zahraniční výbor, jehož usnesení bylo rozdáno jako sněmovní tisk 580/1. Prosím, aby návrh výboru zdůvodnil zpravodaj výboru pan poslanec Jiří Payne.

 

Poslanec Jiří Payne: Děkuji, paní místopředsedkyně. Vážená sněmovno, vážená vládo, zahraniční výbor doporučil Poslanecké sněmovně vyslovit souhlas s touto předloženou smlouvou.

Rád bych učinil několik poznámek ke zmíněnému sporu nebo zmíněné diskusi, která proběhla v zahraničním výboru.

Debata se dotýkala slova "status", jak ho známe z anglické verze této smlouvy, zda do češtiny má být toto slovo překládáno jako status - slovo, od něhož druhý pád je statusu, nebo zda to má být do češtiny překládáno jako statut, druhý pád statutu, nebo zda by nejsprávnější bylo překládat to do češtiny "postavení". To znamená, smlouva by potom správně zněla, že to je smlouva o právním postavení ozbrojených sil cizích států na našem území.

Přiznám se, že by mi připadalo nejpříhodnější, kdybychom se přidrželi českého slova postavení - právní postavení je po mém soudu zcela srozumitelné.

Na druhé straně jsme před několika lety přijali smlouvu zcela analogickou v rámci programu Partnerství pro mír, ve které jsme už použili jako ekvivalent anglického slova "status", české slovo statut bez statutu. Po mém soudu bychom měli dbát na to, aby v našem právním řádu tentýž pojem byl vždy označován tím samým slovem. Proto jsem požádali Ministerstvo obrany, aby nám předložilo upravenou verzi této smlouvy tak, abychom se přidrželi dikce, která už existuje v našem právním řádu. Ministerstvo obrany tak učinilo, já mu za to tímto děkuji. Doporučuji sněmovně, abychom schválili v tomto upraveném znění.

Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci Paynovi. Otevírám rozpravu a ptám se, zda se do ní někdo hlásí. Není tomu tak, rozpravu končím .

Budeme hlasovat o návrhu usnesení. Pane zpravodaji, abychom nyní neudělali chybu. Je to o návrhu usnesení tak, jak je navrhl zahraniční výbor? Je tomu tak. Děkuji.

Možná bude ještě přesnější o návrhu usnesení, tak jak je navrhl zahraniční výbor, na základě vládního návrhu, který byl rozdán jako sněmovní tisk 580/2. Je to tak přesné, pane zpravodaji? Děkuji.

Já vás pro jistotu všechny odhlásím, žádám o novou registraci.

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 119. Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 119 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 122 vyslovilo 100 a 17 bylo proti.

 

Paní poslankyně, páni poslanci, stále projednáváme mezinárodní smlouvy, druhé čtení.

Ukázalo se, že ještě několik smluv z tohoto bloku lze projednat. Za prvé je to smlouva, pořadové č. 55, což jsou zkráceně řečeno trojstranné porady, kde bylo jednání přerušeno kvůli vyřešení jistého technického nedorozumění. Byla jsem informována, že toto nedorozumění bylo odstraněno a tuto smlouvu lze projednat.

Dále je možné projednat smlouvu pořadové č. 59 a 60, což jsou smlouvy předkládané panem ministrem Motejlem, který pověřil místopředsedu vlády a ministra práce a sociálních věcí Vladimíra Špidlu, aby tyto návrhy přednesl jeho jménem.

 

55.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky
k vyslovení souhlasu s ratifikací Úmluva č. 114, o trojstranných poradách
na podporu provádění mezinárodních pracovních norem, 1976
/sněmovní tisk 552/ - druhé čtení,
 

pokračování přerušeného jednání z 25. schůze. Tento návrh byl přerušen ještě předtím, než byla otevřena rozprava.

Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí Vladimír Špidla a zpravodajka výboru pro sociální politiku a zdravotnictví paní poslankyně Ludmila Müllerová.

Prosila bych paní zpravodajku, aby přece jen pro jistotu zkonstatovala, v jaké fázi bylo přerušeno projednávání tohoto bodu.

 

Poslankyně Ludmila Müllerová: Vážená paní předsedající, kolegyně a kolegové, dovolte mi, abych vás zkusila napotřetí přesvědčit, že tato trojstranná dohoda - že už by měla být v naprostém pořádku.

Jedná se jednak o odstranění legislativní závady, spíše překlepu, dále to byly určité nepřesnosti při překladu, ty také byly odstraněny, a třetím důvodem, pro který bylo včerejší jednání přerušeno, byl chybějící dopis pana předsedy vlády. Domnívali jsme se, že ještě ve sněmovně nebyl, ale byl, takže se domníváme, že dnes už by nic nechybělo k projednání a ke schválení této trojstranné úmluvy.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Ano, kopii dopisu předsedy vlády Miloše Zemana adresovaného předsedovi Poslanecké sněmovny mám i ve svých podkladech.

Vzhledem k tomu, že úvodní slovo ministra práce a sociálních věcí Vladimíra Špidly i zpravodajky výboru pro sociální politiku a zdravotnictví byla přednesena, otevírám rozpravu a ptám se, zda se do ní někdo hlásí. Není tomu tak, rozpravu končím.

Budeme hlasovat o návrhu usnesení tak, jak jej navrhl ústy paní zpravodajky Ludmily Müllerové výbor pro sociální politiku a zdravotnictví. Je tomu tak, paní zpravodajko?

Pro jistotu vás všechny odhlašuji a prosím o novou registraci.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP