(13.00 hodin)

(pokračuje Buzková)

Dalším bodem je

 

94.
Návrh poslanců Jaromíra Talíře, Petra Mareše, Petra Plevy,
Miloslava Kučery st. a Zdeňka Klanici na vydání zákona, kterým se mění
zákon č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku
a o změně některých dalších zákonů (tiskový zákon)
/sněmovní tisk 595/ - třetí čtení

 

Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal za navrhovatele poslanec Jaromír Talíř a zpravodaj výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu pan poslanec Aleš Rozehnal.

Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 595/3. Otevírám rozpravu a ptám se, zda se do ní někdo hlásí. Není tomu tak, rozpravu končím. Ptám se pana navrhovatele, zda si přeje přednést závěrečné slovo. Není tomu tak.

Prosím tedy pana zpravodaje, aby nás seznámil, jakým způsobem budeme projednávat tento návrh.

 

Poslanec Aleš Rozehnal: Děkuji za slovo. Dobrý den, dámy a pánové, budeme hlasovat postupně o obou pozměňovacích návrzích.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Prosím o klid. Postupně, nebo najednou?

 

Poslanec Aleš Rozehnal: Můžeme i najednou.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Prosím o stanoviska. Stanoviska jsou souhlasná u navrhovatele i u zpravodaje.

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 115. Kdo souhlasí s těmito pozměňovacími návrhy? Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 115 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 166 vyslovilo 121 a 18 bylo proti.

 

Vzhledem k tomu, že o všech pozměňovacích návrzích bylo hlasováno, přikročíme k hlasování o celém návrhu zákona. Přednesu návrh usnesení:

"Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s návrhem poslanců Jaromíra Talíře, Petra Mareše, Petra Plevy, Miloslava Kučery st. a Zdeňka Klanici na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně některých dalších zákonů, tiskový zákon, podle sněmovního tisku 595, ve znění schválených pozměňovacích návrhů."

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 116. Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 116 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 167 vyslovilo 146 a 3 byli proti.

 

Konstatuji, že s návrhem usnesení byl vysloven souhlas, a blahopřeji jeho navrhovatelům.

 

Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, podle schváleného pořadu schůze budeme nyní pokračovat projednáváním mezinárodních smluv. Nyní bychom měli projednávat mezinárodní smlouvy od bodu 56. Vzhledem k tomu, že body č. 56, 57 a 58 má z pověření vlády uvést ministr vnitra Stanislav Gross, který zdvořile požádal tuto sněmovnu o omluvení v tuto chvíli, protože v budově Poslanecké sněmovny přijímá náměstka generálního tajemníka OSN pana Pino Arlachima, pokud nebude mít sněmovna námitek, pokračovali bychom dalšími mezinárodními smlouvami, tedy od bodu 59 dále.

Dalším bodem je "Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo o dalším usnadnění styku při poskytování právní pomoci na základě Haagských úmluv ze dne 1. března 1954 o civilním řízení, ze dne 15. listopadu 1965 o doručování soudních i mimosoudních písemností v cizině ve věcech občanských nebo obchodních a ze dne 18. března 1970 o provádění důkazů v cizině ve věcech občanských nebo obchodních, sjednaná v Praze dne 2. února 2000, sněmovní tisk 565, druhé čtení. Prosím, aby se slova ujal ministr spravedlnosti pan Otakar Motejl.

Prosím, aby mně zaměstnanci Kanceláře oznámili, zda ministr spravedlnosti je přítomen v budově Poslanecké sněmovny.

Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, právě jsem se dozvěděla zprávu, že pan ministr spravedlnosti je v tuto chvíli na akutním ošetření v nemocnici. Já pevně doufám, že to není nic vážného.

Prosím tedy ještě o jedno poshovění, a nemáte-li námitek, mohli bychom projednávat zahraniční smlouvy od bodu 61, jejichž předkladatelem je místopředseda vlády a ministr financí Pavel Mertlík. Pokud neuvidím žádných námitek ve sněmovně, nepovažuji za nutné nechat hlasovat o tomto postupu, protože myslím, že důvod, kvůli kterému je omluven ministr spravedlnosti, je důvodem vážným.

 

Dalším bodem je

 

61.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu
Smlouva mezi Českou republikou a Islandskou republikou o zamezení dvojího zdanění
a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmů,
podepsaná v Oslo dne 18. ledna 2000
/sněmovní tisk 570/ - druhé čtení

 

Prosím, aby se slova ujal místopředseda vlády a ministr financí Pavel Mertlík.

 

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík: Děkuji. Vážená paní předsedající, dámy a pánové, smlouva o zamezení dvojího zdanění v oboru daní z příjmu s Islandskou republikou byla sjednána na základě vzorových modelů vypracovaných v rámci OECD a OSN. V současnosti má Česká republika v platnosti 60 takovýchto mezinárodních smluv. Toto je jedna z dalších.

Významná je tím, že Island je jednou ze čtyř členských zemí OECD, kde dosud smlouva o zamezení dvojího zdanění neplatí. Těmi zbývajícími zeměmi jsou Turecko, Mexiko a Nový Zéland, přičemž lze předpokládat, že daňová smlouva s Tureckem, tato s Islandem vstoupí v platnost již v průběhu tohoto roku a expertní jednání o smlouvě o zamezení dvojího zdanění s Mexikem by měla začít v červenci tohoto roku. Je zde setrvalé úsilí vlády právě s členskými zeměmi OECD dotáhnout smluvní základnu do konce a uzavření této komplexní daňové smlouvy s Islandem je krokem v tomto směru.

Vážená paní předsedající, vážené dámy, vážení pánové, uvítal bych, kdyby byla postoupena do druhého čtení. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu ministru Mertlíkovi. Vládní návrh projednal zahraniční výbor a rozpočtový výbor. Usnesení obou výborů byla rozdána jako tisky 570/1 a 2. Prosím zpravodaje zahraničního výboru pana poslance Petra Šuláka, aby návrh výboru odůvodnil.

 

Poslanec Petr Šulák: Vážení přítomní, vážená paní předsedající, vážený pane ministře, asi bych opakoval to, co zde řekl pan místopředseda vlády a ministr financí. Proto se omezím pouze na to, že budu konstatovat, že zahraniční výbor, kterému byla tato smlouva přikázána, projednal tuto zahraniční smlouvu na své 34. schůzi dne 14. června 2000. Po zdůvodnění náměstka ministra financí Pavla Dvořáka, zpravodajské zprávě zpravodaje zahraniční výbor doporučuje

1. aby Poslanecká sněmovna vyslovila souhlas se Smlouvou mezi Českou republikou a Islandskou republikou o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmů, podepsanou v Oslo 18. ledna 2000,

2. pověřuje předsedu výboru, aby toto usnesení předložil předsedovi Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR,

3. zmocňuje zpravodaje výboru, na schůzi Poslanecké sněmovny podal zprávu o výsledcích projednávání tohoto vládního návrhu na schůzi zahraničního výboru.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP