(12.00 hodin)

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Táži se, zda se chce vyjádřit zpravodaj výboru pro evropskou integraci pan poslanec Milan Ekert. Není tomu tak.

Otevírám obecnou rozpravu a ptám se, zda se do ní někdo hlásí. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Michal Doktor: Děkuji za slovo. Vážená paní předsedající, dámy a pánové, já jsem v průběhu minulého čtení patřil k těm poslancům, kteří vznášeli nejvíce kritických připomínek k návrhu tisku 530. Přestože jsme se v tu chvíli s mými kolegy z ODS cítili téměř osamoceni ve své kritice, myslím, že obsah diskuse na půdě rozpočtového výboru prokázal oprávněnost našich námitek, které jsme vznášeli, a zcela reálně ji dokázal rozsahem potřebných pozměňovacích návrhů, které jsou přílohou usnesení rozpočtového výboru.

Myslím si, že je zcela na místě, abych poděkoval členům rozpočtového výboru, že odvedli práci, kterou měl odvést předkladatel.

Bohužel zůstaly otázky, na které se nepodařilo nalézt odpovědi. Tou nejdůležitější z nich je potřeba rozlišit a naprosto zřetelně a jasně definovat hranici mezi veřejnými prostředky a soukromoprávním vztahem, zejména v rovině osob povinných součinností při zahájení kontrolního řízení. Já jsem přesvědčen, že konstrukce zůstává nadále špatná, že nadále není možné definovat vztah k veřejným prostředkům tak, že budou rozdělovat společnost na občany a podnikatele a že budou rozdělovat navíc podnikatele na dvě skupiny podnikatelů - na ty, kteří dokáží vyhovět dikci tohoto zákona a budou umět komunikovat s politickou - nejlépe vládní - reprezentací, a tím se stanou univerzálními příjemci veřejných prostředků, a na ty, kteří nedokáží vyhovět těmto limitům. Zavedeme de facto ústy zákonodárce dvě kategorie podnikatelských subjektů.

Myslím si, že nemůžeme stavět fyzické i právnické osoby v podobě osob povinných k součinnosti do situace, kdy tisícikoruna přijatá z veřejných prostředků - přestože takto zcela jasně nebude definována - bude zakládat důvod pro kontrolu celého rozsahu účetní evidence.

Vzhledem k tomu, že zejména tyto dvě kritické připomínky, které jsem vznesl, zůstávají i nadále nedopracovány, protože je velmi těžké při konstrukci zákona, tak jak je postaven, je dopracovat, protože by se tím změnila celá filozofie zákona, připojuji se k návrhu na zamítnutí, který vznesl pan kolega Bendl.

Musím říci, že považuji za naprosto zásadní připomínku to, že předkladatel se v návrhu zákona odvolává na to, že bude vypracován prováděcí předpis, který uvede tento návrh zákona o finanční kontrole ve veřejné správě v život. Prováděcí předpis není součástí tisku, to znamená, že projednáváme jen půl práce. Mluvíme o zcela zásadní právní normě, která má ovlivnit veřejný život a zacházení s veřejnými prostředky, a neznáme druhou část odpovědí na naše otázky, kterou by nám měl dát prováděcí předpis.

Myslím, že je zcela na místě vznést námitku a vznést také návrh na přerušení projednávání.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci Doktorovi. Slovo má pan poslanec Kalousek.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Paní předsedající, vážený pane ministře, vážené kolegyně, vážení kolegové, já rozumím celé řadě vážných pochybností o tom, zda míra pravomocí kontrolních orgánů v tomto zákoně skutečně odpovídá nezbytnému účelu, ke kterému je určen. Domnívám se, že zejména ustanovení, která relativizují ochranu obydlí, jsou za hranicí ústavnosti.

Z tohoto hlediska vítám řadu pozměňujících návrhů, které padly v rozpočtovém výboru, a myslím, že je legitimní v rámci druhého čtení ve sněmovně přednést řadu pozměňujících návrhů, o kterých by mělo být diskutováno.

Na druhé straně bych pokládal za nešťastné, kdyby návrh byl zamítnut v celém rozsahu. Pokládal bych to za nešťastné z řady důvodů. V negociačním procesu se bohužel pohybujeme také v prostředí symbolů, a zamítnutí tohoto návrhu je zjednodušenou zprávou směrem k Evropské unii, že Parlament České republiky si nepřeje finanční kontrolu. Myslím si, že to není zásadní překážkou pro negociační rozhovory, ale bude to zásadní překážkou pro poskytnutí oné podpory. Evropská unie je celkem velmi tolerantní k tomu, jakou tady budeme mít samosprávu, jakou tady budeme mít veřejnou správu, ale to, k čemu rozhodně nebude tolerantní v okamžiku finančních transferů, je efektivita této správy a kontrola jejích prostředků. Já varuji před tím, abychom takovouto zprávu do sídla Evropské unie vyslali.

Vzhledem ke zkušenostem, které řada z nás má, neboť řada z nás pracovala ve veřejné správě - já mám za sebou poměrně dlouholetou profesní kariéru státního úředníka - se domnívám, že poměrně přísná kontrola ve veřejné správě v České republice v této době nemůže být na škodu. Má to samozřejmě své hranice a ústavní limity, ale kontrola je nezbytně potřebná.

Myslím si, že zakopaný pes je někde jinde. Zakopaný pes je v tom, abychom se všichni společně politickou vůlí snažili, aby tato míra byla co nejmenší, to znamená, abychom snižovali míru přerozdělování a abychom na minimum omezili počty těch subjektů, které jsou příjemci veřejných prostředků. Myslím si, že to je ta správná cesta, ale tam, kde jsou veřejné prostředky poskytovány, se hlásím k co nejpřísnější a nejefektivnější kontrole.

Co mi zejména vadí při posuzování tohoto kontroverzního návrhu, je skutečnost, že Ministerstvo financí jako orgán odpovědný za metodické řízení nás neseznámilo s prováděcím předpisem k této finanční kontrole.

Při zvážení všech argumentů, které padají v této obecné rozpravě, si myslím, že by bylo na místě přerušit, možná odročit - nejsem znalec jednacího řádu - obecnou rozpravu do zářijové schůze sněmovny, požádat vládu, resp. Ministerstvo financí, o předložení návrhu prováděcího předpisu, a pak se znalostí tohoto záměru pokračovat v naší obecné rozpravě a po přijetí řady pozměňujících návrhů tento zákon pokud možno schválit.

V tuto chvíli navrhuji odročení s tím, že žádáme vládu o předložení prováděcího předpisu. Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Pane poslanče, myslím, že odročení je správný postup, to znamená odročení po splnění věcné podmínky, až vláda předloží návrh prováděcího předpisu. Děkuji.

Hlásí se dále někdo do obecné rozpravy? Pan poslanec Petr Bendl.

 

Poslanec Petr Bendl: Vážená paní místopředsedkyně, dovolte mi ještě kratičkou reakci na mého předřečníka. Já si myslím, že není pochyb, že je potřeba mít solidní kontrolu veřejných financí. To nikdo nezpochybňuje. Kdyby tato legislativní norma opravdu řešila veřejné finance - a její název si tuto ambici činí - a řešila je v rozumné míře, pak mám za to, že by nebyl problém, aby Poslaneckou sněmovnou norma prošla.

Nebezpečné ale je možné zneužití této normy, protože - jak zde bylo řečeno - nejsou dány hranice, kde končí veřejné finance a začínají finance soukromé, aby se náhodou nestal tento nástroj nástrojem moci úředníka, jak manipulovat s občany, nikoliv jak hlídat veřejné finance.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP